20
Woyiniyaa Turaa Giddon Oothiyaa Oosanchchatuwaa Leemisuwaa
<<Saluwaa kawutethay woyiniyaa geetettiyaa turaa gidduwaa oothiyaawantta uniyaa oosissanaw, wontta guuraan keseedda woyiniyaa turaa godaa bessee. I he oosanchchatoo hachche hachche ootheeddawaa wolqqaa gatiyaa cigganaw unttunttunna giigiide, bare woyiniyaa turaa gidduwaa oosissanaw unttuntta yeddeedda.
<<Qassi heezzu saatiyaa gidoode kesiide, oosuu baynnaan qocaan eqqeedda hara asatuwa be7iide, unttuntta, <Hinttenttukka qassi ta woyiniyaa turaa gidduwaa oothanaw biite; taani hinttenttoo bessiyaa gatiyaa ciggana> yaageedda; hewaappe guyyiyan unttunttu beeddino. Laa7ethuwaakka usuppun saatiyaaninne udduppu saatiyaan kesiide, hewaadan ootheedda. Tammanne itti saatiyaa heran I kesiyaa wode, haranttu hewaan eqqeeddawantta demmiide, <Oosuwaa oothennaan kumentha gallassaa hawaan ayaw eqqi peeshedditee?> yaageedda.
<<Unttunttu, <Nuuna oosissiyaa asay dhayeedda diraw eqqi peesheeddo> yaageeddino.
<<I, <Hinttunttukka qassi ta woyiniyaa turaa gidduwaa oothanaw biite> yaageedda.
<<Sa7ay omarssiyaa wode, woyiniyaa turaa goday oothiyaawanttu kaappuwaa, <Oosanchchatuwaa xeesaade, wurssethaan oosuwan geleeddawanttuppe doommaade koyro geleeddawantta gakkanaw, unttunttu oosuwaa dirgguwaa cigga> yaageedda. +
<<Tammanne itti saatiyaa heeran oosuwaa doommeeddawanttu yiide, huuphiyan huuphiyan oothiide peesheedda wolqqaa gatiyaa akkeeddino. 10 Koyro oosuwaa doommeedda asay yeedda wode, daruwaa akkanaw qoppeeddino; shin unttunttukka huuphiyan huuphiyan barenttu oosuwaa wolqqaa gatiyaa akkeeddino. 11-12 Hewaappe guyyiyan, <Ha guyyeppe yeeddawanttu itti saatiyaa xalalaa ootheeddino; kumentha gallassaa daaburiide cawotteedda nuwaanna unttunttu oosuwaa dirgguwaa qaraa oothaadda> yaagiide barentta oosuwan gelisseeddawaa bolla zuuzummeeddino.
13 <<Shin I unttunttuppe ittuwa hawadaan yaageedda; <Ta laggew, taani neena naaqqabeykki; oothaade peesheedda wolqqaa gatiyaa taananna giigabeykkiyee? 14 Newaa akkaade ba; taani ha77i wurssethaan oosuwan geleeddawookka newaa keenaa immanaw koyyay. 15 Taani ta miishshaan ta koyyeeddawaadan oothanaw taw maatay baawee? Woy taani lo77a gideedda diraw, neeni qanaatay?> yaageedda.
16 <<Hewaadankka, qassi guyyeteeddawanttu sinthatanawantta; sinthateeddawanttu qay guyyetanawantta; ayaw gooppe, xeesetteeddawanttu cora; shin dooretteeddawanttu guutha>> yaageedda.
Yesuusi Bare Hayquwaabaa Heezzenthuwaa Odeedda
(Mar 10:32-34; Luq 18:31-34)
17 Yesuusi Yeerusalaame biidde, ogiyaan barenanna biya tammanne laa77u barena kaalliyaawantta gaxaa kessiide, dumma unttunttussi yaageedda. 18 <<Be7ite, nuuni Yeerusalaame ha77i keseetto. Yaani taana, Asa Na7aa qeesatuwaa kaappatuwaassinne higgiya tamaarissiyaawanttussi aathiide immanawantta; unttunttu ta bolla hayquwaa pirddaa pirddanawantta. 19 Qassi Ayihuda gidenna asaassikka taana aathiide immanawantta; he Ayihuda gidenna asay ta bolla qilliiccanawanttanne taana lissuwan shocanawantta; yaatiide masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide, taana kaqqanawantta; taani heezzenthiyaa gallassi hayquwaappe denddana>> yaageedda.
Zabiddiyoosa Naanaa Daayi Woosaa
(Mar 10:35-45)
20 He wode Zabiddiyoosa naanaa daaya bare naanaanna Yesuusakko yaaddu; A sinthaan gulbbataade ittibaa A woossaaddu.
21 Yesuusi izo, <<Ayaa koyyay?>> yaagiide oochcheedda.
Iza zaaraade, <<Ha ta laa77u naanay ne kawutethaan ittuu neeppe ushechcha bagganna, qassi ittuu neeppe haddirssa bagganna uttino yaagaarikkii>> yaagaade woossaaddu.
22 Shin Yesuusi zaariide naanaa, <<Hinttenttu ayaa woossanaw bessintto erikkita. Taana gakkiya woliqqaama metuwaa metootanitee? Taani xammaqettana xinqqataa xammaqettanaw danddayiitee?>> yaageedda.
Unttunttu, <<E danddayana>> yaageeddino.
23 Yesuusi, <<Taana gakkiya woliqqaama metuwaa tumakka hinttenttu metootanita; shin taappe ushechcha baggannanne haddirssa bagganna uttanawantta dooranaw taw maatay baawa; shin he sa7ay ta Aabbu immanaw giigissi wotheeddawanttussa>> yaageedda.
24 Yokko tammu Yesuusa kaalliyawanttu hewaa siseedda wode, he laa77u ishatuwassi hanqqetteeddino. 25 Shin Yesuusi unttunttu ubbatuwakka barekko xeesiide, hawadaan yaageedda; <<Ahizaabe asatuwaa kaappatuunne hawantta kaalethiyaa asatu barenttu asaa ayissiyaawaa eriita. 26 Hinttenttu gidduwaan hewaa mala gidenna; shin hinttenttu gidduwaan dhoqqatethaa koyyiyaa ooninne hinttenttoo qooma gidanaw bessee. 27 Qassi hinttenttu gidduwaan ubbaappe bolla gidanaw koyyiyaawe ooninne hinttenttoo aylle gidanaw bessee. 28 Hewaadan taani, Asaa Na7ay, asaw oothanawunne daro asaa wozanaw ta shemppuwaa immanaw yeeddawaappe attin, asay taw oothana mala yabeykke>> yaageedda.
Yesuusi Laa77u Qooqatuwaa Patheedda
(Mar 10:46-52; Luq 18:35-43)
29 Yesuusinne A kaalliyawanttu Iyyarkkoppe kesishshin, daro asay unttuntta kaalleedda. 30 Laa77u qooqa asatuu ogiyaa doonaan utteeddawanttu Yesuusi hewaanna aadhdhiyaawaa sisiide, barenttu kooshshaa dhoqqu oothiide, <<Godaw, Daawita na7aw, nuussi qarettaarikkii>> yaageeddino.
31 Daro asay unttuntta, <<Hayzzite>> giide hanqqetteedda; shin unttunttu barenttu kooshshaa darii dhoqqu oothiide, <<Godaw, Daawita na7aw, nuuna maaraarikki!>> yaageeddino.
32 Yesuusi ogiyaan eqqiide, unttuntta xeesiide, <<Taani hinttenttoo ayaa oothana mala koyyiitee?>> yaageedda.
33 Qooqatuu, <<Godaw, nu ayfiyaa pathaarikki>> yaageeddino.
34 Yesuusi unttunttoo qarettiide, unttunttu ayfiyaa bochcheedda; ellekka unttunttu ayfii xeelli aggina, A kaallii aggeeddino.
+ 20:8 Wog 19:13; Zar 24:15