21
Yesuusi Wolqqaama Bonchchuwan Yeerusalaame Geleedda
(Mar 11:1-11; Luq 19:28-40; Yoh 12:12-19)
Unttunttu Yeerusalaame matiide, Debre Zayte geetettiyaa deriyaa lanqqiyan de7iya Beetefaage geetettiyaa qeeri katamaa gakkeeddino; Yesuusi barena kaalliyaawanttuppe laa77uwaa sinthaw kiittiide, unttuntta hawadaan yaageedda; <<Hinttenttuppe sinthaan de7iya qeeri katamaa biite; hewaan itti haratta qashuwan de7ewunno izi maraanna hinttenttu bi simmo sankka demmanita; unttuntta billiide, taw akki yiite. Ooninne hinttentta oochchooppe, <Goday hawantta koyyee> yaagite; ellekka I unttuntta yeddi agganawaa.>> * 4-5 Timbbitiyaa odiyaa nabii,
<<Xiyoone katamaa asaw,
<Be7a, ne kaatii ashikke gidiide,
hariyaa bolla, hare maraa bolla uttiide,
neekko yee> yaagite>>
yaagiide haasayeeddawe polettana mala, hawe haaneedda. +
A kaalliyawanttu biide, Yesuusi barentta azazowaadan ootheeddino. Harattonne hare maraa ahiide, barenttu mayuwaa unttunttu zokkiyaan wotheeddino; hewaappe simmina Yesuusi toggeedda. He cora asaappe dariya baggay bare mayuwaa ogiyaan hiixxeedda; qassi haranttu mithaa haythaa kar kariide, ogiyaan yeggeeddino. Yesuusappe sinthanna hamettiyaa cora asaynne qassi A geeduwaa kaalliyaa cora asay, barenttu kooshshaa dhoqqu oothiide,
<<Daawita na7ay galatetto!
Godaa sunthaan yiyaawe anjjetteeddawaa!
Xoossay galatetto!>>
yaageedda. +
10 Yesuusi Yeerusalaame katamaa geleedda wode, katamaan de7iya asay ubbay, <<Hawe oone?>> yaagiide shabbiretteeddino.
11 Asay, <<Hawe Galiilaan de7iya Naazireete geetettiyaa katamaappe yeedda nabiyaa Yesuusa>> yaageedda.
Yesuusi Geeshsha Golliyaa Geleedda
(Mar 11:15-19; Luq 19:45-48; Yoh 2:13-22)
12 Yesuusi Geeshsha Golliyaa geliide, hewaan zali77iyaawanttanne shammiyaawantta ubbaa kare yedersseedda; qassi miishshaa laammiyaawanttu xaraphpheezaanne dogommuwaa zali77iyaawanttu oydiyaa guphi yeggiide, 13 unttuntta, <<Xoossaa Maxaafan, <Ta gollii Xoossaa woossiyaa golliyaa geetettana> yaagettiide xaafetti utteedda; shin hinttenttu A bonqqiyaawanttu qosettiyaa gonggoluwaa kesseeddita>> yaageedda. +
14 Qooqatuunne gedi sileeddawanttu Yesuusakko Geeshsha Golliyaa yiina, I unttuntta patheedda. 15 Shin qeesatuwaa kaappatuunne higgiya tamaarissiyaawanttu Yesuusi oothiyaa oorathabaa be7eedda wodenne, guutha naanay Geeshsha Golliyan barenttu kooshshaa dhoqqu oothiide, <<Daawita na7ay galatetto>> yaagiyaawaa be7eedda wode hanqqetteeddino.
16 Yaatiide Yesuusa, <<Hawanttu giyaawaa sisay?>> yaageeddino. +
Yesuusi, <<E sisay; Xoossaa Maxaafay, <Guutha naanaynne dhammiyaa naanay neena galatana mala, unttuntta erissaadda> yaagiyaawaa ubbakka nabbabibeykkitee?>> yaageedda. 17 Yesuusi unttuntta aggiide, he katamaappe Biitaaniyaa geetettiyaa katamaa biide, yaani aqeedda.
Ayfii dhayeedda Balasiyaa Mithatto
(Mar 11:12-14, 20-24)
18 Yesuusi wontta guuraanna katamaa beedda diraw koshatteedda. 19 Ogiyaa doonaan itti balasiyaa geetettiyaa mithatto be7iide, iikko beedda; bi gakkiya wode he mithattin haythaa xalalaappe attin, ayfiya aynne demmibeenna; izo, <<Laa7ethuwaa medhinawukka ayfoppa>> yaagina, he balasatta man77iyan melaa aggaaddu.
20 A kaalliyawanttu hewaa be7iide maalalettiide, <<Ha balasatta waanaade itti kuthaan mela aggaaddee?>> yaageeddino.
21 Yesuusi zaariide, <<Taani hinttenttoo tumuwaa gay; hinttenttu ammanuu de7iyaawanttanne sidhennawantta gidooppe, ha balasatto taani ootheeddawaa mala xalalaa oothikkita; shin haray atto hinttenttu ha deriyaa, <Denddaade abbaan kundda> ginttokka hanana; 22 hinttenttu ammaniide Xoossaa woossiyaawaa ayaa gidinttokka akkana>> yaageedda.
Yesuusa Maatay Yeeddasaa
(Mar 11:27-33; Luq 20:1-8)
23 Yesuusi Geeshsha Golliyaa yiide tamaarissishshin, qeesatuwaa kaappatuunne Ayihuda cimatuu aakko yiide, <<Neeni hawaa oothanaw new ay maatay de7ii? New ha maataa oone immeeddawee?>> yaageeddino.
24 Yesuusi zaariide unttuntta, <<Taanikka hinttentta ittibaa oochchana; hinttenttu taw hewaa odooppe, taani hawaa ay maataani oothaytantto, hinttenttoo odana; 25 Yohaannisi xammaqiyaa maatay haqappe yeeddee? Xoossaappe yeeddeyee asaappe yeeddee?>> yaageedda.
Unttunttu barenttu gidduwaan palumaa doommiide, <<Nuuni, <Xoossaappe yeedda> yaagooppe I nuuna, <Yaatooppe, Yohaannisi odeeddawaa ayaw ammanibeykkitee?> yaaganawaa. 26 Shin nuuni, <Asaappe yeedda> yaagooppe, asay ubbay Yohaannisi nabiyaa gideeddawaa eriya diraw, asaw yayyeetto>> yaageeddino. 27 Unttunttu Yesuusaw, <<Nuuni erokko>> yaagiide zaareeddino.
Yesuusi, <<Taanikka hawaa ay maataani oothaytantto, hinttenttoo odikke>> yaageedda.
Laa77u Naanaa Leemisuwaa
28 <<Shin hinttenttu ayaa qoppiitee? Laa77u naanay de7iya itti bitani de7ee; he bitani bayra na7aakko biide, <Ta na7aw, hachche baade ta woyiniyaa turaa ootha> yaageedda. 29 Na7ay zaariide, <Biikke> geedda; shin guyyeppe bare wozanaan qoppi akkiide, woyiniyaa turaa oothanaw beedda. 30 Aawuu yokko na7aakko biide, bayraw geeddawaadankka aw geedda; teefa na7ay zaariide, <Lo77a ta godaw> yaageedda; shin bibeenna. 31 Ha laa77u naanaappe bare aawuu koyyeeddawaa ootheeddawe haqawee?>> yaageedda.
Unttunttu, <<Bayraa>> yaageeddino.
Yesuusi unttuntta hawaadan yaageedda; <<Taani hinttenttoo tumuwaa gay; qaraxaa akkiyawanttunne woshummiyaawanttu hintteppe sinthatiide, Xoossaa kawutethaa gelana. 32 Ayissi gooppe, Xammaqiyaa Yohaannisi xillotethaa ogiyaa tamaarissiidde, hinttekko yiina, I giyaawaa ammanibeykkita. Shin qaraxaa akkiyawanttunne woshummiyaawanttu I giyaawaa ammaneeddino; hinttenttu haray atto hewaa be7iidikka, hinttenttu nagaraappe simmiide, I giyiyawaa ammanibeykkita>> yaageedda.
Woyiniyaa Turaa Giddon Oothiyaa Goshshanchchatuwaa Leemisuwaa
(Mar 12:1-12; Luq 20:9-19)
33 Qassikka Yesuusi hawaadan yaageedda; <<Hara leemisuwaakka sisite; woyiniyaa geetettiyaa turaa tokkeedda itti bitani de7ee; woyiniyaa turaa yuushshi aathiide direedda; qassi he woyiniyaa gumi77iyaa ollaakka bookkeedda; hewaa naagiyaa asaw adussa shuchchaa gimbbeedda. Hewaappe guyyiyan, kothaa oothiyaa asaw immiide, hara gade beedda. + 34 Woyiniyaa ayfiyaa maxiyaa wodii gakkina, barena gakkiyawaa akkiide yaana mala, bare qoomatuwaa bare kothawatuwaakko kiitteedda. 35 Kothaawatuu A qoomatuwaa oyqqiide, ittuwa wodheeddino; qassi yokkuwaa shuchchan phalqqeeddino. 36 Qassikka he bitani kasewanttuppe dariya hara qoomatuwaa kiitteedda; kothawatuu he qoomatuwaakka kasewanttuwaadaan ootheeddino.
37 <<Shin wurssethaan I, <Ta na7aa unttunttu bonchchanawantta> yaagiide bare na7aa unttunttukko kiitteedda.
38 <<Shin kothawatuu na7aa be7iide, barenttu gidduwaan, <Gadiyaa laattanawe hawaa; biide A wodhiide, gadiyaa nuuni laattana> yaageeddino. 39 Na7aa oyqqiide, woyiniyaa turaa giddoppe gaxaa kessiide wodheeddino.
40 <<Simmi woyiniyaa turaa goday yiyaa wode, he kothawatuwaa wootanee?>> yaagiide oochcheedda.
41 Unttunttu, <<I he iita asatuwa wodhi wurssiide, woyiniyaa turay ayfiya wode barena gakkiyawaa wodiyaan sheedhdhiyaa hara kothaawatuwaassi immana>> yaageeddino.
42 Yesuusi unttuntta hawadaan yaageedda;
<< <Gimbbiyaawanttu kadhiide ixxeedda shuchchay
godaa xaphuwaa minissiyaa, ubbaappe aadhdhiyaa shuchchaa gideedda.
Hawe Goday ootheeddawaa;
qassi nu xeelawukka maalalissiyaawaa>
yaagiyaawaa Xoossaa maxaafaappe ubbakka nabbabibeykkitee? +
43 <<Hewaa diraw, taani hinttenttoo oday; Xoossaa kawutethay hintteppe akettiide, lo77o ayfiyaa immiya asaw imettanawa. 44 He shuchchaa bolla kunddiyaa ubbay me7erettana; qassi he shuchchay asaa bolla kunddooppe, he kunddeedda uraa liiqissana>> yaageedda.
45 Qeesatuwaa kaappatuunne Parisaawatuu Yesuusi odeedda leemisuwaa siseedda wode, barenttuwaa haasayiyawaa ereeddino. 46 Unttunttu Yesuusa oyqqanaw koyyeeddino; shin Yesuusa daro asay nabiyaa giide qoppi utteedda diraw, he asaw yayyeeddino.
* 21:3 Goday: Haratuwaa godaa guussaa. + 21:4-5 Zak 9:9 + 21:9 Maz 118:25, 26 + 21:13 Isa 56:7; Erm 7:11 + 21:16 Maz 8:2 + 21:33 Isa 5:1-2 + 21:42 Maz 118:22-23