22
Akaanne Geluwaa Oduwaa Leemisuwaa
(Luq 14:15-24)
Yesuusi asaw laa7ethuwaa leemisuwan hawadaan yaagiide haasayeedda; <<Saluwaa kawutethay bare na7aw machchiyaa immanaw ubbabaa makkeedda kaatiyaa mala. He kaatii bullachchaw odi wotheedda asatuwa xeesanaw bare qoomatuwaa kiitteedda; shin asatu yaanaw koyyibeykkino.
<<Qassi hara qoomatuwaa, <Xeesetteeddawantta, <<Taani qumaa giigissaaddi; ta sanggatuunne ta modhdho miyatuu shuketteeddino; ubbabaykka maketteedda. Bulachchaa haa yiite>> yaagite> yaagiide kiitteedda. Shin xeesetteeddawanttu koyyennaan ixxiide, barenttu oosoo beeddino; ittuu bare goshshaw biina, yokkuu bare zali77ew beedda. Atteeddawanttu qassi kaatiyaa qoomatuwaa oyqqi wadhdhiide wodheeddino.
<<Kaatii daro hanqqetteedda; qassi bare wottaaddaratuwaa yeddiide, he shemppuwaa wodheeddawantta wodhissiide, unttunttu katamaa guudisseedda. Hewaappe guyyiyan, bare qoomatuwaa, <Bullachchay maketteedda; shin xeesetteeddawanttu bullachchaw bessiyaa asa gidikkino. Hewaa diraw, wogga qadhdhaa biide, hinttenttu demmeedda asaa ubbaa bullachchaw xeesite> yaageedda. 10 He qoomatuu qadhdhaa biide, barenttu demmeedda asaa ubbaa lo77uwaa iitaa shiishshiide, bullachchaa daasiyaa kuntheeddino.
11 <<Shin kaatii qumaa maanaw utteedda asaa be7anaw geleedda wode, bullachchaa mayuwaa mayyibeenna itti bitaniyaa hewaan be7iide, 12 <Ta laggew, bullachchaa mayuwaa mayyennaan waanaade hawaa gelaaddii?> yaagina bitani co77u geedda.
13 <<Hewaappe guyyiyan, kaatii bare qoomatuwaa, <Ha bitaniyaa kushiyaanne gediya qachchiide, kare dhumaa kessi olite; I hewaan yeekkananne achchaa dhaqana> yaageedda.
14 <<Ayissi gooppe, xeesetteeddawanttu dara; shin dooretteeddawanttu guutha>> yaageedda.
Giiraa Wooti Giiranentto Oochcheedda Ooshaa
(Mar 12:13-17; Luq 20:20-26)
15 Hewaappe guyyiyan, Parisaawatuu biide, A haasayaappe balaa demmiide, A oyqqana mala maqqetteeddino. 16 Qassi barentta kaalliyaawanttupenne Heroodisa baggatuwaappe amareeddawantta aakko kiitteeddino. Unttunttu, <<Tamaarissiyaawoo, neeni tumuwaa haasayiyaawaanne Xoossaa ogiyaa tumatethaan tamaarissiyaawaa nuuni ereetto; ayaw gooppe, neeni asaappe asaa shaakkakkanne dummayakka. 17 Ne qofay ayentto nuussi oda; nuuni Roome gadiya Kaatiyaa Qeesaarew giiraa giiriyaawe wogeeyee woga gidennee?>> yaageeddino.
18 Shin Yesuusi unttunttu iita qofaa eriide, <<Ha lo77a malatiyaa iita asatoo, ayaw taana paacciitee? 19 Giiraa giiriyaa miishshaa taana bessite>> yaageedda. Hewaappe guyye unttunttu biraa santtimiyaa aw aheeddino. 20 I, <<Ha malaynne sunthay oowee?>> yaageedda.
21 Hewaappe simmiide unttuntta oochchina, unttunttu, <<Roome gadiya Kaatiyaa Qeesaarewaa>> yaageeddino.
Hewaappe guyyiyan, Yesuusi unttuntta, <<Yaatooppe, Qeesaarewaa Qeesaaressi, Xoossaawaa Xoossaassi immite>> yaageedda. 22 Unttunttu hewaa siseedda wode, maalalettiide A aggiide beeddino.
Hayqqeeddawanttu Dendduwaabaa
(Mar 12:18-27; Luq 20:27-40)
23 Hayqqeedda asay denddenna giyaa Saduqaawanatuwaappe itti itti asatuu he gallassi Yesuusakko yiide, hawadaan yaagiide, A oochcheeddino; 24 <<Tamaarissiyaawoo, Muse, <Itti asay na7aa yelennaan hayqqooppe, he hayqqeeddawaa ishay A machchatto laattiide, bare ishaw na7aa yelanaw bessee> yaageedda. + 25 Nuunanna laappu ishatuu de7iino; bayray machchatto akkiide, na7aa yelennaan hayqqeedda; hewaappe guyyiyan A machchatto A ishay akkeedda. 26 Qassi laa7ethiyaawekka hayqqeedda; heezzethiyaawekka, laappuntha gakkanawukka hewaadan haneeddino. 27 Ubbaappe guyyiyan, he mishiratta hayqqaaddu. 28 Yaatina, hayqqeedda asay hayquwaappe denddiyaa gallassi he mishiratta laappunatuwaappe haqawoo machche gidanee? Ayissi gooppe, laappunatuu ubbaykka izo akkeeddino>> yaageeddino.
29 Yesuusi zaariide, hawaadan yaageedda; <<Xoossaa Maxaafatuwaa woy A wolqqaa hinttenttu erenna diraw baliita. 30 Ayissi gooppe, hayqqeedda asay hayquwaappe denddiyaa gallassi, saluwan de7iya kiitanchchatuwa mala gidanaappe attin, attuma asaynne akkenna; macca asaynne gelenna. 31-32 Shin hayqqeeddawanttu dendduwaabaa gidooppe, Xoossay, <Taani Abraahaame Xoossaa, Yisaaqa Xoossaa, Yayiqooba Xoossaa> yaagiide hinttew odeeddawaa ubbakka nabbabibeykkitee? Xoossay paxa de7iyaawanttu Xoossaa gidiyaawaappe attin, hayqqeeddawanttu Xoossaa gidenna>> yaageedda. +
33 Daro asay hewaa sisiide, A timirttiyaan maalaletteeddino.
Ubbaappe Aadhdhiyaa Azazuwaa
(Mar 12:28-34; Luq 10:25-28)
34 Shin Yesuusi Saduqaawanatuwaa co77u ootheeddawaa Parisaawatuu siseedda wode, ittisaa shiiqeeddino. 35 Unttunttu giddoppe higgiya tamaarissiyaa ittuu, Yesuusa paaccanaw ittibaa oochcheedda. 36 <<Tamaarissiyaawoo, higgiya gidduwaan ubbaappe aadhdhiyaa azazu haqawee?>> yaagiide A oochcheedda.
37 Yesuusi zaariide, hawaadan yaageedda; << <Neeni Godaa ne Xoossaa ne kumentha wozanaappe, ne kumentha shemppuwaappe, ne kumentha qofaappe siiqa> yaageedda. + 38 Hewe ubbaappe dariya azazuwaanne qassi ubbaappe aadhdhiyaa azazuwa. 39 Qassi laa7ethiyaa azazuukka A mala; hewe, <Neeni ne shooruwaa ne huuphiyaadaan siiqa> giyaawaa. + 40 Muse higgiya ubbaynne nabatuwaa timirttii ha laa77u azazatuwaan qashettee>> yaageedda.
Kiristtoosabaa Oochcheedda Ooshaa
(Mar 12:35-37; Luq 20:41-44)
41-42 Parisaawatuu ittisaa shiiqeeddasaan Yesuusi unttuntta, <<Kiristtoosabaa waagiide qoppiitee? I O na7ee?>> yaagiide oochcheedda.
Unttunttu, <<Kiristtoosi Daawita na7aa>> yaageeddino.
43 Yesuusi unttuntta, <<Yaatina, Daawite barena Geeshsha Ayyaanay haasayissina Kiristtoosa waagiide, <Godaa> giide xeesii? Qassikka Daawite,
44 <Goday ta Godaa,
<<Taani ne morkketuwaa neeni yedhdha eqqiyaawaa oothana gakkanaw,
hawaan taappe ushechcha bagganna uttaade taananna ittippe daannata>> geedda>
yaageedda. + 45 Daawite Kiristtoosa, <Godaa> giide xeesooppe, yaatina, Kiristtoosi waaniide Daawita na7aa gidii?>> yaageedda.
46 Yesuusaw itti qaalaa zaaranaw danddayeedda itti asaynne baawa; qassi he gallassaappe doommina, hara ooshaa A oochchanaw xaleeddawe ooninne baawa.
+ 22:24 Zar 25:5 + 22:31-32 Kes 3:6 + 22:37 Zar 6:5 + 22:39 Wog 19:18 + 22:44 Maz 110:1