23
Muse Higgiyaa Tamaarissiyaawanttunne Parisaawatuwaa Iitatethaa
(Mar 12:38-39; Luq 11:43-46; 20:45-46)
Hewaappe guyyiyan, Yesuusi shiiqeedda asawunne barena kaalliyaawanttoo hawaadan yaagiide haasayeedda; “Higgiyaa tamaarissiyaawanttunne Parisaawatuu Muse higgiyaa tamaarissiyaa maataanna de7iino. Hewaa diraw, hinttenttu oothana mala, unttunttu hinttentta azaziya ubbabaa oothitenne qassi naagite; shin unttunttu oothiyaawaadan oothoppite; ayaw gooppe, unttunttu barenttu odiyaawaa oothikkino. Tookkanaw deexiyaa tookuwaa unttunttu qachchiide, asaa toossiino; shin barenttu huuphiyaan haray atto, he tookuwaa biradhdhiyan bochchanawukka koyyikkino.
“Shin unttunttu barenttu oosuwaa ubbaa asay be7anaadan oothiino; ayaw gooppe, barenttu som77iyaaninne barenttu kushiyaa qessiyan qachchiyaa xiqisiyaanna de7iya kitaafaa aassiinonne barenttu mayuwaa macaraakka adussiino. + Asay barentta shoobbiide afosaan bonchcho utuwaa dosiino; qassi Ayihuda woosa golletuwaanikka daro lo77iyaa oydiyaa dosiino. Asay gewaan barentta bonchchiide sarotana malanne ‘Tamaarissiyaawoo’ giide barentta xeesanaadan koyyiino.
“Shin hinttentta tamaarissiyaawe ittuwa xalalaa gideedda dirawunne hinttenttu ubbay ishatuwaa gideedda diraw, ittuu ittuwa, ‘Tamaarissiyaawoo’ giide xeesoppite. Ha sa7an oonanne ‘Aawuwaa’ giide xeesoppite; ayaw gooppe, hinttenttoo saluwan de7iya itti Aawuu de7ee. 10 Ittu ittuwaa, ‘Tamaarissiyaawoo’ giidekka xeesoppite; ayaw gooppe, hinttenttoo itti Goday, Kiristtoosa xalalay de7ee. 11 Hinttenttu giddon ubbaappe dariyaawe hinttenttoo qooma gidanaw bessee. 12 Barena darissiyaawe ooninne tooshettana; qassi barena toochchiyaawe ooninne dhoqqu gaana.
Higgiyaa Tamaarissiyaawanttunne Parisaawatuu Boretteeddino
(Mar 12:40; Luq 11:39-42,44,52; 20:47)
13 “Lo77a malatiyaa iitatoo, higgiya tamaarissiyaawanttoonne Parisaawatoo, asaw saluwaa kawutethaa hinttenttu gorddiya diraw, hinttenttoo aayyero; ayaw gooppe, hinttenttu huuphewunne gelikkita; qassi gelanaw koyyiyaawanttakka gelissikkita.
14 “Lo77a malatiyaa iitatoo, higgiya tamaarissiyaawanttoonne Parisaawatoo am77etuwaa golliyaa hinttenttu bonqqiide, hinttenttoo lo77a malatanaw Xoossaa woosaa adussiita; hewaa diraw, hinttenttoo aayyero; ubbaappe aadhdhiyaa pirddaa hinttenttu akkana.
15 “Lo77a malatiyaa iitatoo, higgiya tamaarissiyaawanttoonne Parisaawatoo hinttenttu itti uraa ammanthanaw abbaaninne sa7an yuuyyiyaa dirawunne qassi hinttenttu A ammanthiya wode, he uraa hinttenttuwaappe laa77u kushiyaa iiteedda Gaannamew na7a oothiyaa diraw, hinttenttoo aayyero.
16 “ ‘Ooninne Geeshsha Golliyan caaqqooppe, aynne baawa; shin Geeshsha Golliyan de7iya worqqaan caaqqooppe, he caaquu A gakkee’ giya hinttenttoo qooqi uttiide asaa kaalethiyaawanttoo, hinttenttoo aayyero. 17 Ha eeyatuu, ha qooqatuu, worqqay aadhdhiiyee? Worqqaa geeshsha oothiyaa Geeshsha Golli aadhdhii? 18 Qassi hinttenttu, ‘Ooninne yarshshuwaa yarshshiyaaban caaqqooppe, aynneekka baawa; shin ooninne A bolla de7iya yarshshuwaan caaqqooppe, he caaquu A gakkee’ yaagiide tamaarissiita. 19 Ha eeyatuu, ha qooqatuu, yarshshuu aadhdhiiyee? Woy yarshshuwaa geeshsha oothiyaa A yarshshiyaabay aadhdhii? 20 Hewaa diraw, yarshshuwaa yarshshiyaaban caaqqiya uray he yarshshiyaawaanikka caaqqee; qassi A bolla de7iya ubbabankka caaqqee. 21 Geeshsha Golliyan caaqqiya uray, he Geeshsha Golliyaninne A giddon de7iya Xoossaan caaqqee. 22 Saluwan caaqqiya uray, Xoossaa kawutethaa oydiyaaninne he oydiyaan uttiyaawan caaqqee. +
23 “Lo77a malatiyaa iitatoo, higgiya tamaarissiyaawanttoonne Parisaawatoo, hinttenttoo aayyero. Ayissi gooppe, karethaa anuugaappe, shillaariyaappenne okashiyaappe asirataa hinttenttu immiita; shin higgiyan de7iya darii koshshiyaawantta aggiita; hewanttu pirddaa, maarotethaanne xillotethaa. Haranttakka aggennaan, hinttenttu oothanaw bessiyaa yewatuu hawantta. 24 Hinttenttoo qooqi uttiide, asaa kaalethiyaawanttoo, hinttenttu ushshaappe udunxxiyaa gacciide, gaaluwaa mittiita.
25 “Lo77a malatiyaa iitatoo, higgiya tamaarissiyaawanttoonne Parisaawatoo, hinttenttoo aayyero. Ayissi gooppe, hinttenttu shaataanne keriyaa bolla baggaa geeshshiita; shin A gidduwan bonqqiyaaninne uuzetethaan kuntheeddita. 26 Ha qooqa Parisaawew, shaataanne keriyaa garssaa kasetaade geeshsha digga; hewaappe guyyiyan, bolla baggaykka geeshsha gidanawa.
27 “Lo77a malatiyaa iitatoo, higgiya tamaarissiyaawanttoonne Parisaawatoo, hinttenttoo aayyero. Ayissi gooppe, kare bagganna booshinchchaan okettiide, lo77i uttiide, qassi garssa bagganna hayqqeedda asaa meqethaynne wooqqeeddabay ubbabay kumeedda duufotuwa malatiita. 28 Hewaadankka, qassi bolla bagganna asaa ubbaw xilluwaa malatiita; shin hinttenttoo garssa bagganna lo77a malatiyaa iitatethaynne makkalay kumi utteedda.
29 “Lo77a malatiyaa iitatoo, higgiya tamaarissiyaawanttoonne Parisaawatoo, hinttenttoo aayyero. Ayissi gooppe, nabatuwaa duufuwaa bolla golliyaa keexxiita; qassi xillatuwaa duufuwaakka loythiita. 30 Qassi hinttenttu, ‘Nuuni beni nu aawotuwa wode de7eeddawantta gidintto, unttunttunna ittippe nabatuwaa wodhokko shin’ yaagiita. 31 Hewaa gidooppe, nabatuwaa wodheeddawanttu naanaa hinttenttu gideeddawaa hinttenttu huuphiyaan markkattiita. 32 Simmi hinttenttu aawotuu doommeeddawaa polikkitee!
33 “Ha shooshshatoo, shooshshaa naanaw, Gaannamiyaa pirddaappe waaniide attanitee? 34 Hewaa diraw, beyte, taani nabatuwaa aadho eranchchatuwaanne higgiya tamaarissiyaawantta hinttekko kiittana. Unttunttuppe ittuwa ittuwa hinttenttu wodhananne masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide kaqqanita; qassi ittuwa ittuwa hinttenttu woosa golletun lissuwan shocanitanne katamaappe katamaa yederssanita. 35 Hewaa diraw, xilluwaa Aabeela wodhoodeppe doommiide, Geeshsha Golliyaappenne yarshshiyaasaappe gidduwan hinttenttu wodheedda Baraakiyya na7aa Zakkaraasa wodiyaa gakkanaw, hayqqeedda xillatuwa ubbatuwaa suuthaa diraw, hinttenttu murettanita. + 36 Taani hinttenttoo tumuwaa oday; ha ubbabay ha wodiyaa asaa bolla gakkanawaa.
Yeerusalaamessi Odetteedda Mino Oduwaa
(Luq 13:34-35)
37 “Yeerusalaame katamaa asaw, Yeerusalaame katamaa asaw, nabatuwaa hinttenttu wodhiita; Xoossay hinttenttukko kiitteeddawanttakka shuchchan caddiita; kuttatta bare maratuwaa bare qefiyan haphphiyaawaadan, taani hinttenttu asaa ittisaa shiishshanaw aappu kaalla koyyaaddita! Shin taana diggeeddita. 38 Be7ite, hinttenttu gollii ubbakka ona gidanawa. + 39 Ayissi gooppe, taani hinttenttoo oday; hinttenttu, ‘Godaa sunthaan yiyaawe anjjetteeddawaa gaana gakkanaw, laa7enthuwaa taana be7ikkita’ gay” yaageedda. +
+ 23:5 Mat 6:1; Pay 15:37-41; Zar 6:8 + 23:22 Isa 66:1; Mat 5:34 + 23:35 Dom 4:8; 2Od 24:20-21 + 23:38 Erm 22:5 + 23:39 Maz 118:26