24
Yesuusi Geeshsha Golli Kolettanawaa Kasetiide Odeedda
(Mar 13:1-2; Luq 21:5-6)
Yesuusi Geeshsha Golliyaappe kesiide biya wode, Geeshsha Golliyaa dirssaa giddon de7iya golliya bessanaw A kaalliyawanttu aakko yeeddino. Yesuusi zaariide unttuntta, “Hewaa ubbaa be7iite? Taani hinttenttoo tumuwaa oday; ha golletuwan de7iya itti shuchchaynne attennaan ubbay kolettana” yaageedda.
Wodiyaa Wurssethaabaa
(Mar 13:3-13; Luq 21:7-19)
Yesuusi Debre Zayte geetettiyaa deriyaa bollan uttide7ishshin, A kaalliyawanttu barenttu xalalaa aakko yiide A, “Hewe awude hananentto, nuussi odaarikkii; qassi ne yuussawunne wodiyaa wursethaw mallay ayaa gidanee?” yaageeddino.
Yesuusi zaariide, unttuntta hawaadan yaageedda; “Hinttentta ooninne balethenna mala naagettite. Ayissi gooppe, daro asay ta sunthaan, ‘Taani Kiristtoosa’ yaagiidde yaana; yaatiide daro asaa balethana. Matan de7iya olaa waasuwanne haakuwan de7iya olaa oduwaa sisanaw hinttenttu de7iita; hewaa malabay hananaw bessiyaa diraw, naagettite; hirggoppite; shin wursethay bira. Ayissi gooppe, itti gadiya asay hara gadiya asaanna olettana; qassi itti kawutethay hara kawutethaanna olettana; koshaynne biittaa qaathay ubbasan de7anawaa. Hewe ubbaykka koyro oythaa mala.
“Asay he wode hinttentta wayyissananne wodhanawaa; ta sunthaa diraw, gade ubbay hinttentta ixxanawaa. + 10 He wode cora asay ammanuwaa agganawantta; barenttu giddon ittuu ittuwa aathiide immananne ittuu ittuwa ixxanawaa. 11 Qassi worddo nabatuu coratuu denddiide, daro asaa cimmanawantta. 12 Makkalay dariya diraw, cora asaa siiquu irxxanawa. 13 Shin wurssethay gakkanaw gencciyaa uray attanawaa. 14 Asaw ubbaw markka gidana mala, kawutethaa wonggalaa mishiraachchuu sa7aa ubbaan odettanawaa; hewaappe guyyiyan, wursethay gakkanawaa.
Bashshaa tunatethaa
(Mar 13:14-23; Luq 21:20-24)
15 “Hewaa diraw, nabiyaa Daaneel odeedda bashshaa tunatethay geeshsha saan eqqeeddawaa hinttenttu be7ana; hewe waagiyaawentto, nabbabiyaawe akeeko. +
16 “Yihudaa gadiyan he wode de7iyaawanttu deriyaakko kesino. 17 Golliyaa huuphiyan de7iya uraykka bare soyin de7iyaawaa akkanaw wodhdhoppo. 18 Gaden de7iyaawe bare mayuwaa akkanaw guyye simmoppo. 19 He wode shahaara maccawanttussinne dhanthiyaa maccawanttussi aayyero. 20 Balgguwan woy Sambbataan hinttenttu betenna mala, Xoossaa woossite; 21 ayaw gooppe, alamii medhettoodeppe hachche gakkanaw de7ibeennabaynne qassi hawaappe sinthawukka ubba de7enna iita waayyii he wode de7anawaa. + 22 Xoossay he gallassatuwaa payduwaa guuthiyaawe baawentto, asaa gideedda ooninne attenna; shin I bare dooreedda asatuwa diraw, he gallassatuwaa payduwaa guuthanawaa.
23 “He wode ooninne hinttentta, ‘Be7ite. Kiristtoosi hawaan de7ee’ woy, ‘Hewaan de7ee’ yaagooppe awaa ammanoppite. 24 Ayissi gooppe, worddo Kiristtoosatuunne worddo nabatuu denddana; yaatiide barenttoo danddayettooppe, haray atto Xoossay dooreeddawanttakka balethanaw wolqqaama malaataanne maalalissiyaabaa bessanawaa. 25 Be7ite, taani hinttew hewaa kasetaade odaaddi.
26 “Hewaa diraw, asay hinttentta, ‘Be7ite, Kiristtoosi bazzuwan de7ee’ gooppe, yaa booppite; woy hinttentta, ‘Be7ite, qol77on de7ee’ ginttokka, unttunttubaa ammanoppite. 27 Ayissi gooppe, walqqanthay awayfi doliyaa baggappe walqqammiide, awayfi wulliyaa bagga gakkanaw pholqqugiyaawaadan, ta yuussay, Asaa Na7aa yuussay, hewaadan hananawaa.
28 “Bakutay de7iyaasaa shorttii shiiqana.
Asaa Na7ay, Kiristtoosi Laa7ethuwaa Yaana
(Mar 13:24-27; Luq 21:25-28)
29 “He wode waayyiyaappe guyyiyan,
man77iyan away dhumaana;
agenay poo7iyaawaa agganawaa;
xoolinttatuu saluwaappe kunddanawantta;
qassi saluwan de7iya wolqqatuukka qaaxettanawantta. +
30 He wode ta mallay, Asa Na7aa mallay, saluwan beettanawaa; sa7an he wode de7iya asaa zarii ubbay yeekkanawantta. Qassi taani, Asaa Na7ay, wolqqaannanne wolqqaama bonchchuwaanna saluwaappe shaariyaa giddonna yiishshin, unttunttu be7ana. + 31 I bare kiitanchchatuwa wolqqaama malakataanna kiittana; kiitanchchatuu alamew ha gaxaappe ya gaxaa gakkanaw, qassi sa7aan oyddu baggappe aw dooretteedda asaa shiishshanawaa.
Goday Yaana Gallassaa Malaataa
(Mar 13:28-31; Luq 21:29-33)
32 “Leemisuwaa balasatto geetettiyaa mithattippe akeekite; balasatta aaciya wodenne izi haythay qolettiyaa wode, bonii mateeddawaa hinttenttu eranita. 33 Hewaadankka, hinttenttu he ubbabaa be7iyaa wode, I matiide penggiyaa shiiqeeddawaa erite. 34 Taani hinttenttoo tumuwaa oday; ha ubbabay hanana gakkanaw, ha wodiyaa asay hayqqidiggenna. 35 Saluunne sa7ay aadhdhana; shin ta qaalay ubbakka aadhdhenna.
Goday Yaana Gallassaa Ooninne Erenna
(Mar 13:32-37; Luq 17:26-30,34-36)
36 “Shin he gallassaanne he saatiyaa Aawuwaa xalalaappe attin, haray atto saluwan de7iya kiitanchchatuwa gidina, woy taana Na7aa gidinakka ooninne eriyaawe baawa. 37 Ta yuussay, Asaa Na7aa yuussay, Nohe wode hanowaa mala gidanawa. + 38 Ayissi gooppe, bashshaa haathaa yuussaappe kase wode, Nohe markkabiyaan geleedda gallassay gakkanaw, asay meenne usheenne; qassi attuma asay akkeenne macca asay asinaa gelee. 39 Bashshaa haathay yiide, unttuntta ubbaa afana gakkanaw, unttunttu akeeki beykkino; taani, Asa Na7ay, yiyaa wodii, hewaa mala gidanawa. +
40 “He wode laa77u asatuu gaden oothiyaawanttuppe ittuwa afana; ittuu attanawaa. 41 Laa77u maccawanttu woxaan gaacciyaawanttuppe ittinno afana; ittinna attana.
42 “Simmi hintte Goday ay gallassi yaanawentto hinttenttu erenna diraw, naagi uttite. 43 Shin kayisuu qammaappe woysa wodiyaan yaanentto golliya goday ereeddentto, bare gollii bookettenna mala, beegottiide naagi uttanawaa erite. 44 Hewaa diraw, hinttenttukka giigi uttite; ayaw gooppe, taani, Asaa Na7ay, hinttenttu qoppenna saatiyaan yaana.
Iitanne Lo77o Qoomaa Leemisuwaa
(Luq 12:41-48)
45 “Yaatina, bare soy asaw qumaa koshshiyaa wodiyaan immana mala, A goday suntheedda ammanetteedda wozanaama qoomay oonee? 46 I hewaadan oothishshin, A goday yiide demmiyaa qoomay anjjetteeddaawaa. 47 Taani hinttenttoo tumuwaa oday; goday he qoomaa barewaa ubbaa bolla sunthana. 48 Shin qoomay iita gidooppe, ‘Ta goday gami77iide yaanawaa’ yaagiide bare wozanaan qoppiide, 49 bare laggethaa qoomatuwaa wadhaa doommooppe, mathottiyaawanttunna mooppenne ushooppe, 50 he qoomaa goday I qoppibeenna gallassaaninne I eribeenna saatiyaan yaana. 51 Hewaappe guyyiyan A qanxxereethiide, * lo77a malatiyaa iita asatuu de7iyaasaan wothana; hewaan I yeekkananne achchaa dhaqana.
+ 24:9 Mat 10:22 + 24:15 Dan 9:27; 11:31; 12:11 + 24:21 Dan 12:11; Sax 7:14 + 24:29 Isa 13:10; 34:4; Hiz 32:7; Iyu 2:10,31; 3:15; Sax 6:12-13 + 24:30 Dan 7:13; Zak 12:10-14; Sax 1:7 + 24:37 Dom 6:5-8 + 24:39 Dom 7:6-24 * 24:51 A qanxxereethiide, guussay kessi kare olanawaa giyaawaa.