2
De7uwaa Shuchchaanne Geeshsha Asaa
Hewaa diraw, hintteppe iitatethaa ubbaa, cimmiyaawaa ubbaa, lo77a malatiyaa iitatethaa, qanaatiyaanne zigirssaa ubbaa diggite. 2-3 Goday keeka gideeddawaa hintte de7uwan be7eeddawaa gidooppe, ha77i yeletteedda gacino naanatuwaadan, ushiidde diccanawunne attanaw xillo gideedda ayyaanaa maathaa laamotite. +
Godaakko de7o shuchchaakko shiiqite. Asay A ixxeedda; shin Xoossaa matan I dooretteedda al77o. Hinttekka qassi de7o shuchchaadan, geeshsha qeesaa gidiide, Yesuusi Kiristtoosa bagganna Xoossaa nashechchiyaa ayyaanaa yarshshuwaa Xoossaw yarshshanaw, hintte hintte huuphew ayyaana keethaadan keexettite. Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay, “Be7ite, taani Xiyoone giya katamaan golliyaa godaa xaphuwaa minissiyaa, dooretteedda, al77o shuchchaa wothay; aani ammaniyaa ooninne yeellatenna” yaage. + Hewaa diraw, ha shuchchay hinttenttoo ammaniyaawanttoo daro al77a; shin ammanennawanttoo, “Gimbbiyaawanttu kadheedda shuchchay godaa xaphuwaa minissiyaa, ubbaappe aadhdhiyaa shuchchaa gideedda” yaage. Qassikka, “Ha shuchchay asaa dhubbiyaa shuchchaanne asaa kunddissiyaa zaallaa” yaage; unttunttu Xoossaa qaalaa ammanenna diraw, unttunttoo kassenna qofetteeddawaadan dhubetteeddino. +
Shin Xoossay dhumaappe maalalissiyaa bare poo7oo hinttena xeeseedda; hintte A ooratha oosuwaa odanaw dooretteedda zare; hintte kaatiyaa qeesatuwaa; geeshsha asanne Xoossaassi buzo asa. + 10 Hintte kase Xoossaa asa gidikkita; shin ha77i hintte A asa; hintte kase maarotethaa akkibeykkita; shin ha77i maarotethaa akkeeddita. +
Xoossaa Ayllatuwaa
11 Ta dabbatoo, hintte ha sa7an imathaanne bete gidiide de7iyaawantta gideeddawaadan, ubba wode hintte shemppuwaanna olettiyaa asatethaa amuwaappe hintte haakkana mala, taani hinttena woossay. 12 Amenenna asay hinttena iitabaa oothiyaawanttudan zigiriyaa wode, Kiristtoosi yiyaa gallassi hintte lo77o oosuwaa unttunttu akeekiide, Xoossaa galatana mala, hintte de7uwaa unttunttu giddon loythi naagite.
13 Godaa diraw, asaa higgiyaa ubbaw moodettite; kaatiikka ubbaappe bolla gidiyaa diraw, aw moodettite. 14 Qassi gadiyaa mooddiyaawanttookka moodettite. Ayissi gooppe, unttunttu iitabaa oothiyaawantta muranawunne lo77obaa oothiyaawantta galatanaw kaatiyaappe kiitetteeddino. 15 Ayissi gooppe, Xoossay hintte hintte lo77o oosuwan kadhiyaa eeyaa asatuwaa haasayaa co77u udanawaa koyyee. 16 Aylletethaappe kesiide, Xoossaa ayilliyaadan de7iteppe attin, he ayilletethaappe keseeddawaa iitatethaa genthiyaawaa oothoppite. 17 Asaa ubbaa bonchchite. Hintte ishatuwaa siiqite. Xoossaw yayyite. Kaatiyaa bonchchite.
Kiristtoosa Gakkeedda Metuwaa Leemisuwaa
18 Ayllatoo, hintte lo77o godatuwaa xalalawunne ashikke godatuwaa xalalaw gidennaan, iitatookka daro yayyiide moodettite. 19 Ayissi gooppe, asay naaqqiyaa wode waayyettiyaa uray Xoossaa qoppiidde, oge baynnaan naaqettooppe Xoossay A anjjana. 20 Ayissi gooppe, hintte nagaraa oothina, hinttena dechchiya wode, hintte danddayooppe, hinttenttoo ay galatay de7ii? Shin lo77obaa oothiide waayyiyaa hintte danddayooppe, Xoossay hinttena hewoo anjjana. 21 Xoossay hinttena xeeseeddawe hewaa diraassa; ayissi gooppe, Kiristtoosi hinttenttoo waayyettee; hintte A qatamaa kaallana mala, hinttenttoo leemisuwaa gideedda. 22 Nagaraa I oothibeenna; bare doonaappe wordduwaa haasayibeenna. + 23 Asay barena boriyaa wode, zaariide boribeenna; waayyettiyaa wodekka manddibeenna. Shin xilluwaa pirddiyaa Xoossaw barena aathiide immeedda. + 24 Nuuni nagaraw hayiqqiide, xillotethaw de7ana mala, Kiristtoosi bare huuphew bare ashuwan nu nagaraa masqqaliyan tookkeedda; hintte A maythaan paxeeddita. + 25 Ayissi gooppe, hintte ogi baleedda dorssaa mala; shin ha77i hintte shemppuwaa heemmiyaawaakkonne naagiyaawaakko simmeedita. +
+ 2:2-3 Maz 34:8 + 2:6 Isa 28:16 + 2:8 Isa 8:14-15 + 2:9 Kes 19:5-6; Isa 43:20,21; Zar 4:20; 7:6; 14:2; Tit 2:14; Isa 9:2 + 2:10 Hos 2:23 + 2:22 Isa 53:9 + 2:23 Isa 53:7 + 2:24 Isa 53:5 + 2:25 Isa 53:6