3
Asinaawaanne Machchiyaawaa
1-2 Hewaadankka machchetoo, hintte asinatuwaappe Xoossaa qaalaw azazettenna ittuu ittuu de7ooppekka, hintte palumettennan, unttunttu hintte yashshatethaanne hintte geeshsha de7uwaa be7iide xoonettana mala, unttunttoo moodettite. Hintte hintte huuphiyaa al77o baan giigissiyaawaaninne worqqaa wothiyaawan woy al77o mayuwaa mayiyaawan hinttenttu bolla baggaa loythoppite. Shin hintte garssan qosetteedda asatethaa lo77otethay Xoossaa sinthan hinttenttoo daro al77o gidiide, dhayenna ashikkenne woppu geedda ayyaanaa gido. Ayissi gooppe, hewaadan Xoossaan hidooteedda geeshsha macca asatuu beni wode barenttu asinaw moodettiide, barentta daro loytheeddino. Hewaadan Saara Abraahaama, “Ta godaw” yaaga xeesaadde, aw azazettaaddu; hinttekka ittibawunne yayyennaan lo77obaa oothooppe, I naanatuwaa. +
Hewaadan asinatoo, hintte macca asatuwaanna akeekan ittippe de7ite. Unttunttoo daaburanchcha asatethay de7iyaa diraw, unttuntta bonchchite; hintte woosay dhubettenna mala, Xoossay immeedda de7uwaa aadho keekatethaa unttunttu hinttenanna ittippe laattino.
Lo77obaa Oothiidde Metuwaa Akkiyawaa
Wurssethaan, ubbay itti qofaan de7ite. Ittuu ittoo qarettite; ishatuwaadan siiqettite; qassi ittuu ittoo keekiyaawanttanne hintte huuphiyaa kawushshiyaawantta gidite. Iitaa diraw iitaa woy sheqaa diraw sheqaa zaaroppite; hewaa aggiide, Xoossay hinttenttu anjjuwaa laattanaadan hinttena xeeseedda diraw, anjjite. 10 Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay hawaadan yaage; “De7uwaa dosiyaawenne lo77o gallassaa be7anaw koyyiyaawe oona gidooppenne bare inxxarssan iitabaa haasayiyaawaanne wordduwaa odiyaawaa aggo. +
11 “Iitabaa oothiyaawaa aggiide, lo77obaa ootho; sarotethaakka loythi koyyonne kaallanaw baaxeto.
12 “Ayissi gooppe, Godaa ayfii xillotuwaakko xeellee; qassi A haythay ubba wode unttunttu woosaw dooya de7ee. Shin Goday iitabaa oothiyaawantta bare hanqquwaa som77iyaan xeellee” yaage.
13 Hintte lo77obaa oothanaw amottooppe, hinttena qohanawe oonee? 14 Shin haray atto, xillotethaa diraw hintte waayyettooppekka, anjjetteeddawantta. Asaw yayyoppitenne hirggoppite. + 15 Shin Kiristtoosa hintte wozanaan bonchchitenne A hintte Godaa oothite. Xoossay hinttenttoo hidooteedda de7uwaassi gaasuwaa oochchiyaa oossinne zaaruwaa immanaw ubba wode giigi uttite; 16 shin hewaa ashikketethaaninne yashshatethaan oothite. Qassi Kiristtoosan hintte de7iya lo77o de7uwaa iitabaa ootheeddawaadan, hintte bollan iitabaa haasayiyaa asay bare zigiriyaawan yeellatana mala, hintte wozanay geeshsha gido. 17 Ayissi gooppe, Xoossay geeddawaa gidooppe, iitabaa ootheedda diraw waayyettiyaawaappe, lo77obaa ootheedda diraw waayyettiyaawe keeka. 18 Ayissi gooppe, Kiristtoosi nuuna Xoossaakko afanaw, barew xillo gidiidde, makkalanchchatuwaa diraw, itti gede ubbaa nagaraw hayiqqeedda; I bare asatethan hayiqqeedda; shin ayyaanan paxeedda. 19 Qassi he Ayyaanan, qashuwan de7iya ayyaanatuwaakko biide, unttunttoo qaalaa odeedda. 20 He ayyaanatuu amareedda, hosppun asatuu haathaan atteedda markkabiyaa Nohe keexxishshin, Xoossay danddayiide gami77eedda wode, Xoossaw azazettibeenna asaa ayyaanatuwaa. + 21 Hewe xinqqataw leemisuwaa gidiide, hinttena ha77i ashshee; suure wozanaappe Xoossaa woossiyaawaappe attin, bollaa qitaa meecciyaawaa gidenna; hewe hinttena Yesuusi Kiristtoosi hayiquwaappe denddeeddawaan ashshee. 22 Saluwaa biide Xoossaappe ushechcha baggan I uttiide, kiitanchchaa ubbaa, maataanna de7iyaawanttanne wolqqaamatuwaa mooddee.
+ 3:6 Dom 18:12 + 3:10 Maz 34:12-16 + 3:14 Mat 5:10; Isa 8:12-13 + 3:20 Dom 6:1–7:24