4
Geeshshatethan De7ana De7uwaabaa
Hewaa diraw, Kiristtoosi bare ashuwan nuussi waayyetteedda diraw, hinttekka he qofaan danccettite. Ayissi gooppe, bare ashuwan waayyetteedda uray nagaraa oothiyaawaa aggeedda. Hawaappe sinthan, ha sa7an shemppuwaanna de7anaw atteedda wodiyaan, Xoossay koyyiyaawaadan de7anaw bessiyaawaappe attin, asaa amuwaadan de7anaw bessenna. Ayissi gooppe, ammanenna asay oothanaw dosiyaawaa hintte oothiidde, woshummanaw kajjeeliyaawaan, amuwan, mathuwan, yethaan, ushshaan, pokkiyaa eeqaw goyinniyaawan, de7eedda kase aadhdheedda wodii hinttenttoo gidanawa. Ammanenna asaanna hintte shoray bayinna oosuwaa ittippe oothenna diraw maalalettiide, hinttena boriino. Shin unttunttu paxa de7iya asaa bollanne hayqqeedda asaa bolla pirddanaw giigi utteedda Xoossaw zaaruwaa immana. Hayqqeedda asay * bare asatethan asay pirddettiyaawadan pirddettanawunne qassi ayyaanan Xoossay de7iyaawaadan de7anaw, wonggalaa mishiraachchuu unttunttoo hewoo odetteedda.
Xoossay Immeedda Imotatuwaa Loythi Ayissiyaawaa
Ubbabawukka wurssethay matatteedda. Hewaa diraw, Xoossaa woossanaw qofaan geeyyiide, hinttena naagitenne minnite. Siiquu daro nagaraa kammiyaa diraw, ubbabaappe aathiide ittuu ittuwaanna wozanaappe siiqettite. + Zuuzummennan ittuu ittuwaa imathatethaan mokkite. 10 Hintte huuphiyan huuphiyan Xoossaappe dumma dumma aadho keekatethaa akkeeddawaadankka, Xoossaa dumma imuwaa hadaraa loythi kesiyaawanttudan, ittuu ittoo oothite. 11 Yesuusi Kiristtoosa bagganna ubbabaani Xoossay galatettana mala, ooninne odiyaawaa gidooppe, qaalaa Xoossaappe akkiide odiyaawaadan odo. Qassi ooninne maaddiyaawaa gidooppe, Xoossay aw immiya wolqqan maaddo. Bonchchuunne godatethay Xoossaassi medhinaappe medhinaw gido. Amen77i.
Metuwaa Wode Minniyaawaa
12 Ta siiqatoo, hintte giddon tamaadan guuddiidde paacciyaa waayyii yiyaawaa oorathabay haniyaawaadan malalettoppite. 13 Shin Kiristtoosa bonchchuu beettiyaa wode hintte nashettana mala, aananna waayyettiyaawan nashetite. 14 Asay hinttena Kiristtoosa sunthaa diraw boriyaawaa gidooppe, hintte anjjetteeddawantta; ayissi gooppe, bonchcho Ayyaanay, Xoossaa Ayyaanay, hintte bolla shemppana. 15 Hintteppe ooninne shemppuwaa wodheeddawaadan, woy kayisuwaadan, woy iitabaa ootheedda asaadan, woy hara asaa yewuwaa geleeddawaadan waayyettoppo. 16 Shin ooninne Kiristtaaniyaa gidiyaa diraw waayyettooppe, Kiristtoosa sunthaa diraw, Xoossaa galatanaappe attin, yeellatoppo.
17 Ayissi gooppe, pirdday Xoossaa golliyan doomettiyaa wodii gakkeedda. Qassi he pirdday koyiro nu bolla doomettiyaawaa gidooppe, A wonggalaw azazettennawanttu wurssethay ayaa gidanee? 18 Xillo asay tuggaan attiyaawaa gidooppe, makkalanchchaynne nagaranchchay yaatina waananee? + 19 Hewaa diraw qassi, Xoossay geeddawaadan waayyettiyaawanttu lo77obaa oothiidde, barenttu shemppuwaa hadaraa barena medhdheedda ammanettiya Xoossaw immino.
* 4:6 Hayqqeedda asay: Yesuusa ammananaappe kasenna hayqqeeddawantta woy Nohe wode asatuwaa. 3:19 xeellite. + 4:8 Lem 10:12 + 4:18 Lem 11:31