5
Xoossaa Asaa Ayissanaw Imetteedda Zoriyaa
Simmi taani woosa golliyaa cimatuwaanna cima gidiyaawenne, Kiristtoosa waayyiyaa markkattiyaawe, qassi qonccana bonchchuwaa shaakkanawe hintte giddon de7iya cimatuwaa zoray. Hintte giddon de7iya Xoossaa wudiyaa Xoossay koyyiyaawaadan heemmite. Dosuwaanappe attin, wolqqan gidenna. Qassi hintte go77a xalalaa xeellennan, lo77o qofaan heemmite. Wudew hintte leemisuwaa giditeppe attin, hintte heemmiyaawantta wolqqaan heemmoppite. Qassi heemmiyaawanttu kaappuu qoncciyaa wode, bayenna bonchcho akililiyaa hintte akkana.
Hewaadankka yalaga asatoo, cimatoo moodettite. Ubbaykka ittuu ittoo oothanaw hintte huuphiyaa kawushshiyaawaa afilaadan mayyite. Ayissi gooppe, Xoossay otorettiyaawantta ixxee; shin barena kawushshiyaawanttoo aadho keekatethaa immee. + Xoossay bare lo77o wodiyaan hinttena dhoqqu oothana mala, wolqqaama Xoossaa kushiyaappe garssanna hinttena toochchite. I hinttenttoo qoppiyaa diraw, hinttena hirggissiyaa ubbabaa A bolla olite.
Xalahiyaa kaappuu, hintte morkkii, mittiyaa uraa koyyiide, gudiyaa gaammuwaadan hintte yuushshuwan yuuyyiyaa diraw naagettitenne beegottite. Sa7an de7iya hintte ishatuu hewaadan waayyettiyaawaa eriide, ammanuwan minniide, aananna eqettite. 10 Aadho keekatethaa ubbaa Xoossay, bare medhinaa bonchchoo Kiristtoosi Yesuusa bagganna hinttena xeeseeddawe, amareedda wodiyaa hintte waayyetteeddawaappe guyyiyan, I bare huuphew hinttena shiri orathananne minissana. Qassi I hinttena maaddananne baasi essana. 11 Wolqqay medhinaappe medhinaa gakkanaw aw gido. Amen77i.
Wurssetha Sarotaa
12 Hawe Xoossaa tumu aadho keekatethaa gidiyaawaa taani hinttenttoo markkattaaddenne hinttena zoraadde, hinttenttoo qanthaan xaafeedda dabidaabbiyaa ammanettiya ishaa gaade taani qoppiyaa Sillaase bolla kiittaaddi; he aadho keekatethan minneeddita.
13 Hinttenana ittippe dooretteedda Baabiloonen * de7iya woosa golliyaa asaynne ta na7ay Marqqoossi hinttena “Saro saro” giino. 14 Siiquwaa yeretaa yerettiidde, ittuu ittuwaa sarotite.
Hinttew, Kiristtoosanna ittuwaa gideeddawanttoo ubbatuwaassi sarotethay gido. Amen77i.
+ 5:5 Lem 3:34 * 5:13 Baabiloone: Saxaa Maxaafaa qofaadan, ha sunthay Roome guussaa gidennaan aggenna.