11
Xoossay Israa7eeliyaa Asaa Wurssi Olibeenna
Yaatina, Xoossay bare asaa ixxeedde gaade oochchoo? Hewaa gidenna; ayissi gooppe, taani ta huuphew Israa7eeliyaa asa; Abraahaame zare; Biiniyaama yaraa. Xoossay koyro dooreedda bare asatuwaa ixxenna; Xoossaa Maxaafay, Eelaasa taarikiyaa giddon, Eelaasi Israa7eelatuwaa Xoossaa sinthan wooti mootintto, hintte eriita. “Godaw, unttunttu he sunthan nabatuwaa wodheeddino; ne yarshshiyaasaakka koleeddino. Yaatina, taani ta xalalay attaaddi. Qassi unttunttu taanakka wodhanaw koyyiino” yaageedda. +
Xoossay aw waagi zaareeddee? “Taani Eeqaa Ba7aalaw gulbbatibeenna laappu sha77a asaa taw ashshaaddi” yaageedda. +
Hawaadankka qassi ha wodiyaan, Xoossay bare aadho keekatethaan dooreedda amareedda asatuu de7iino. Shin I bare aadho keekatethaan dooreeddappe attin, unttunttu oosuwan unttuntta dooribeenna; hewe dhayooppe, A aadho keekatethay tumu aadho keekatetha gidenna.
Yaatina, ayee? Israa7eeliyaa asatuu barenttu koyyiyaawaa demmibeykkino; shin Xoossay dooreedda amareeddawanttu demmeeddino. Yokkonttu wozanay minneedda. Hawaadankka, Xoossaa Maxaafay,
“Xoossay unttunttu barenttu ayfiyaan be7ennaadaaninne
barenttu haythaan sisennaadan,
hawaa gakkanaw unttunttoo
azalla ayyaanaa immeedda”
yaageedda. + Qassi Daawite yaageedda;
“Unttunttu miyaa gaytay unttuntta phiriyaadan oyqqo;
unttuntta guufantho; unttunttoo kushiyaa shiri ciggo. +
10 Unttunttu xeellennaadan, unttunttu ayfii goozetto;
ubba wode barenttu metuwan quunniide de7iino”
yaageedda.
11 Yaatina, Ayihudatuu dhubetteedda wode, denddennaadan kunddeeddino? Hewaa gidenna; unttunttu nagaraa ootheedda diraw, atotethay unttunttu Ayihuda gidenna asatuwaa qanaatanaadan, Ayihuda gidenna asaw yeedda. 12 Shin Ayihudatuu nagaraa ootheedda diraw, alamew daro anjjuu yeedda; qassi unttunttu kunddethaykka Ayihuda gidenna asaw daro anjjuwaa aheedda. Yaatina, Ayihudatuu ubbay gujettiyaa wode, anjjuu woysa keena daranddeeshsha!
Ayihuda Gidenna Asay Attana Atotethaa
13 Shin taani ha77i hinttenttoo, Ayihuda gidenna asaw haasayay; taani Ayihuda gidenna asaw Yesuusi kiitteeddawaa gidiyaa diraw, ta oosuwaa bonchchana. 14 Taani ta zare gidiyaa asatuwaa qanatanchchatuwaa udooppe, ooni eri unttunttuppe amareeddawantta ashshennaan aggikke. 15 Ayissi gooppe, Xoossay unttuntta ixxeedda wode, ha alami Xoossaanna sigetteedda. Yaatina Xoossay unttuntta shiishshi akkiya wode, hayqqeeddawe de7uwaa demmanaappe attin, ayee hananee?
16 Koyro ayfe bagga munaqay anjjetteeddawaa gidooppe, muume munaqaykka qassi anjjetteeddawaa gidana; itti mithaa xaphuu anjjetteeddawaa gidooppe, haythay ubbaykka qassi anjjetteeddawaa gidana. 17 Shin woraan doleedda wogaraa mithaa qankkaappe ittuwaa ittuwaa kareeddasaan, neena woraan doleedda wogaraa mithaa malaa he wogaraanna gathi qachcheeddo; neeni qassi zaytii kesiyaa wogaraa mithaa xaphuwaanna ittippe de7aa. 18 Simmi neeni he karetti wodhdheedda qankkatuwaa bollan otorettanaw bessenna; shin neeni otorettiyaawaa gidooppekka, xaphuu neena tookkeeppe attin, neeni xaphuwaa tookkennawaa akeeka.
19 Hewaa diraw neeni, “E; shin qankkatuu taani unttunttu sa7aan gelanaadan karetteeddino” yaagana. 20 Hewe tuma; unttunttu ammanibeenna diraw, karetteeddino; neeni ammaneedda diraw, he sa7aan eqqaadda. Shin yayyappe attin, otoro qofaa qoppoppa. 21 Ayissi gooppe, Xoossay medhetaa qankkaa malatiyaawanttoo, Ayihudatoo qarettibeennawaa gidooppe, new qarettiyaawaa malatii?
22 Simmi Xoossaa keekatethaanne xalatethaa be7a. Kunddeeddawanttoo I xalaa; shin neeni A keekatethaani minnaade de7ooppe, I new keeka; hewe dhayooppe, neenikka qassi karettana. 23 Ayihudatuukka qassi ammanennaan ixxiyaawaa aggooppe, Xoossay kase unttunttu de7iyaasaan zaariide wothana; ayissi gooppe, I unttuntta zaariide wothanaw danddayee. 24 Ayissi gooppe, Xoossay hinttentta woraan de7iyaa koyro medhetaa wogaraa mithaappe qanxxiide, hinttenttu medhetaan woraan dolowanttudan gidennaan gaden tokkeedda wogaraa mithaanna gathi oytheeddawaa gidooppe, yaatina, he karetti wodhdheedda koyro medhetaa qankkatuwaa zarethiide, unttuntta koyro medhetaan doleedda barenttu wogaraa mithaanna gathi qachchanaw, A ayee xoonanawe?
Xoossaa Maarotay Ubbaassa
25 Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani hintte eranaadan koyyiyaa tumu xuuraa yewuu de7ee; hewe hintte hinttentta hinterekka, nuuni aadhdheedda eranchcha yaagiide qoppiyaawaa diggee; Israa7eeliyaa asaappe baggay sisennaan ixxeedda; shin he sisennaan ixxiyaawe Ayihuda gidenna asaa kumentha payduu Xoossaakko gakkanaassi gami77ana. 26 Hawaadankka, Israa7eeliyaa asay ubbay attana; Xoossaa Maxaafay hawaadan yaagee;
“Ashshiyaawe Xiyoone geetettiyaa katamaappe
yiide, nagaraa oosuwaa ubbaa Yayiqooba zariyaappe diggana. +
27 Taani unttunttu nagaraa atto yaagiyaa wode,
unttunttunna gelana qaalaa caaquu hawaa”
yaagee. +
28 Ayihuda gidenna asatoo, Ayihudatuu wonggalaa mishiraachchuwaa bagganna hintte diraw, Xoossaanna morkke; shin Xoossaa dooruwaa bagganna aawatuwa diraw, unttunttu I siiqiyaawantta. 29 Ayissi gooppe, Xoossay bare immeeddawaa guyye akkenna; qassi bare xeeseeddawaa ixxaaddi geenna. 30 Ayihuda gidennawanttoo, Xoossaw hintte kasenna azazettibeykkita; shin Ayihudatuu azazettennan ixxeedda diraw, Xoossaa maarotethaa ha77i hintte akkeeddita. 31 Hawaadan, hintte akkeedda maarotethaa diraw, Ayihudatuu qassi Xoossaa maarotethaa ha77i akkanaadan, Xoossaw azazettennan ixxeeddino. 32 Ayissi gooppe, Xoossay asaa ubbaa maarana mala, asay ubbay aw azazettennan ixxiyaa hanotaan qachcheedda.
33 Xoossaa duretethay woysa keena daree? A aadho eratethaynne A eratethay woysa keena ciimmee? A pirddaa odanawe oonee? I bare oothiyaawaa ayissi oothintto, oonee akeekiyaawee? + 34 Hewaa Xoossaa Maxaafay, “Godaa wozanaa eriyaawe oonee? A zoranaw danddayiyaawe oonee? + 35 Woy bare kushiyaa zaarana mala, aw ittibaa immeeddawe de7ii?” yaagee. +
36 Ayissi gooppe, ubbabaa I medhdheedda; qassi ubbabaykka A maataaninne awunne de7ee; Xoossaw medhinaw bonchchuu gido. Amen77i. +
+ 11:3 1Ka 19:10,14 + 11:4 1Ka 19:18 + 11:8 Zar 29:4; Isa 29:10 + 11:9 Maz 69:22-23 + 11:26 Isa 59:20 + 11:27 Erm 31:33-34 + 11:33 Isa 55:8 + 11:34 Isa 40:13 + 11:35 Yob 41:11 + 11:36 1Qo 8:6