10
Israa7eeliyaa Asay Xoossaa Ogiyaa Kaallibeenna
Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani Israa7eeliyaa asaw ta kumentha wozanaappe amottiyaawenne Xoossaa woossiyaawe unttunttu attanaassa; ayissi gooppe, unttunttu Xoossaw oothanaw loythi koyyiyaawaa taani markkattay; shin unttunttu Xoossaw oothanaw loythi koyyiyaa koshshay tumu eratethaappe gidenna. Ayissi gooppe, Xoossay asaa xillissiyaa ogiyaa unttunttu erennaan, barenttu huuphe xillotethaa essanaw koyyeeddino; qassi barenttu huuphew Xoossay asaa xillissiyaa ogew eeno gibeykkino. Ayissi gooppe, ammaneedda ubbay xillanaadan, Kiristtoosi higgiyaa qofaa poleedda.
Atotethay Ubbaassa
Asay higgew azazettiide xilliyaabaw Muse, “Higgii azaziyaawaa oothiyaa ooninne he higgiyan paxa de7ana” yaagi xaafeedda; + shin ammanuwan xilliyaabaw geetetteeddawe hawaa; “Ne wozanaan, ‘Ooni saluwaa pude baanee?’ goppa. Hewe Kiristtoosa duge wothanaassa; + woy ‘Duge sa7aa garssa wodhdhanawe oonee?’ gooppa. Hewe Kiristtoosa hayquwaappe denthanaassa. Shin I giyaawe hawaa; ‘Xoossaa qaalay ne mataana; ne doonaaninne ne wozanaan de7ee’ geetetteedda” yaagee. Hewekka nuuni hinttenttoo odiyaa ammanuwaa qaalaa.
Neeni, “Yesuusi Godaa” gaade ne doonaan markkattooppe, qassi Xoossay hayquwaappe A dentheeddawaa ne wozanaan ammanooppe, neeni attana. 10 Ayissi gooppe, asay bare wozanaan ammaniide xillee; bare doonankka markkattiide attee. 11 Xoossaa Maxaafay, “Aani ammaniyaa ooninne yeellatenna” yaagee. + 12 Ayihuda asaanne Ayihuda gidenna asaa giddon dummatethay baawa. Itti Xoossay ubbaa Godaa; I barena xeesiyaa ubbatoo daro keeka. 13 Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay, “Godaa sunthaa xeesiyaa ooninne attana” yaagee. +
14 Yaatina, unttunttu A ammanibeennawantta gidooppe, wooti A xeesanaw danddayiinoo? Qassi qaalaa sisibeennawanttu waani ammananaw danddayiinoo? Qaalaa odiyaawe dhayooppe, unttunttu waani sisanaw danddayiinoo? 15 Qassi qaalaa odiyaawanttu kiitettennan aggooppe, oosuu wooti odettanaw danddayii? Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay, “Nashechchiyaa mishiraachchuwaa odiyaawanttu yuussay wooti lo77ii!” yaagee. +
16 Shin unttunttu ubbay wonggalaw azazettibeykkino; ayissi gooppe Isiyaasi, “Ta Godaw, nuuni markkatteeddawaa ooni ammaneeddee?” yaageedda. + 17 Simmi asay qaalaa sisiide ammanee; qassi itti uray Kiristtoosa qaalaa, odina sisee.
18 Shin unttunttu qaalaa sisibeennawe tumee gaade taani oochchay. Tuma unttunttu siseeddino; Xoossaa Maxaafay,
“Unttunttu haasayaa kooshshay
sa7aa ubbaan laaletteedda;
unttunttu qaalaykka sa7aa gaxaa gakkeedda”
yaageedda. + 19 Shin Israa7eeliyaa asatuu eribeykkinoyee gaade taani oochchay. Muse kase,
“Taani hinttentta asa gidenna asatuwan seelissana;
qassi eeya asatuwan taani hinttentta hanqqethissana”
yaageedda. + 20 Qassi Isiyaasi daro xaliide,
“Taana koyyibeennawanttoo beettaaddi;
taana oochchibeennawanttookka qonccaaddi”
yaagee. + 21 Shin Israa7eelatuwabaa I haasayiidde,
“Gallassaa ubbaa azazettennawanttoonne
tawaa ixxiyaawanttoo ta kushiyaa miccaaddi”
yaagee. +
+ 10:5 Wog 18:5 + 10:6 Zar 30:12-14 + 10:11 Isa 28:16 + 10:13 Iyu 2:32 + 10:15 Isa 52:7 + 10:16 Isa 53:1 + 10:18 Maz 19:4 + 10:19 Zar 32:21 + 10:20 Isa 65:1 + 10:21 Isa 65:2