9
Xoossay Kase Dooreedda Israa7eeliyaa Asaa
Taani tumuwaa haasayay; taani Kiristtoosassa; qassi worddotikke. Geeshsha Ayyaanay mooddiyaa ta tilla wozanay taani worddotennawaa taw markkattee. 2-3 Taw ashuwan zare gidiyaa taanaadan ammaniyaawanttoo, ta wozanaan daro qaretaynne aggenna qofay de7ee. Ayissi gooppe, taani ta huuphew unttunttu diraw, Xoossaa sheqaappe garssanna de7aarikkitaashsha! Qassi Kiristtoosappekka shaakettaarikkitaashshaa! Unttunttu Israa7eeliyaa asatuwaa; Xoossay unttuntta bare naanaa udiide, bare bonchchuwaa unttunttunna shaakkeedda. Unttunttunna qaalaa geliide, higgiyaa unttunttoo immeedda. Unttunttu Xoossaw bessiyaa ogiyaan goyinniino; qassi Xoossay immana geeddawaakka akkeeddino. + Unttunttu zerethaani kase aawatuwa zare; qassi Kiristtoosikka ashuwan unttunttu zare. I, ubbaappe bolla gidiide mooddiyaa, medhinaw galatetteeddawe Xoossaa. Amen77i.
Shin taani, “Xoossay immana geeddawe attana” yaagikke. Ayissi gooppe, Israa7eeliyaa asaa ubbatuu Xoossay dooreeddawantta gidikkino. Qassi Abraahaame zerethatuu ubbatuu Xoossaa naanaa gidikkino. Xoossay Abraahaamossi, “Ne zerethay Yisaaqa bagganna xeesettanawaa” yaageedda. + Hewaa guussay unttunttu Xoossay immana geedda ogiyaan yeletteedda naanay zariyaadan paydettana; shin asaa qofaadan yeletteeddawanttu Xoossaa naanaa gidikkino guussaa. Ayissi gooppe, Xoossay immana giide haasayeeddawe hawaa; “Taani ha geetetteeddawaadan hewode yaana; Saarakka attuma na7aa yelana” yaageedda. +
10 Hewaa xalalaakka gidenna; Irbbiqa yeleedda mantte naanaa aawuu ittuwaa; ikka nu aawuwaa Yisaaqa. 11-12 Shin itti na7aa dooreedda Xoossay bare huuphew qoppeeddawaa gidanaadan, Xoossay Irbbiqiw, “Bayray teefaw azazettana” yaageedda; I hewaa unttunttu yelettanaappenne iitabaa woy lo77obaa aynne oothanaappe kasenna geedda. Hewaa diraw, Xoossaa dooruu A xeeseeddawaadanippe attin, unttunttu ootheeddawaana gidenna. + 13 Xoossaa Maxaafay, “Yayiqooba siiqaaddi; shin Eesaa ixxaaddi” yaagee.
14 Yaatina, nuuni waaganee? Xoossay deshissiide pirddii? Hewaa gidenna. 15 Ayissi gooppe, Musew I,
“Taani maaranaw koyyiyaawantta maarana;
qassi qarettanaw koyyiyaawanttussikka qarettana”
yaageedda. + 16 Simmi Xoossay asaa maariyaawe I maaranaw koyyiyaa diraassappe attin, asay koyyiyaa woy oothiyaa diraassa gidenna.
17 Ayissi gooppe, Xoossaa Maxaafay Gibxe kaatiyaassi, “Taani ta wolqqaa neenan bessanawunne ta sunthay alamiyaa ubbaan odettanaw, hewaassi taani neena kawuthaaddi” yaagee. + 18 Simmi Xoossay maarana koyyiyaawaa maaree; qassi wozanaa gorddana koyyiyaawaa wozanaa gorddee.
Xoossaa Hanqquwaanne Maarotaa
19 Simmi hintte taana, “Hewe tuma gidooppe, Xoossay asaa bayizzuwaassi ayaw toshii? Xoossay geeddawaa ixxaaddi gaanawe oonee?” yaaganaw danddayiita.
20 Shin ta laggew, Xoossaassi zaaranaw neeni oonee? Urqqaappe medhetteedda miishshay guyye zaariide barena medhdheeddawaa, “Taana hawaadan ayissi medhdhaaddii?” giide oochchanaw dandday? + 21 Woy urqqaa medhdhiyaawe bare medhdhiyaa urqqaa bare koyyiyaawaadan oothanawunne itti mala urqqaappe ittuwaa bonchcho miishshaa udiide, qassi ittuwaa tooshetteedda oosuwaa oothiyaa miishshaa udiide medhdhanaw aw maati baawee?
22 Xoossay ootheeddawe hawaanna ittuwaa. I bare hanqquwaa bessanawunne bare wolqqaa erissanaw koyyeedda; I bare hanqquwan pirddanawantta, bayizzanaw giigi utteeddawantta, daro genccuwan danddayeedda. 23 Qassi I maareeddawanttoo, bare bonchchuwaa akkanaw giigissi wotheeddawanttussi I ay keenaa bonchchettinttonne bessanaw koyyeedda. 24 Nuuni I xeeseeddawantta; shin Ayihuda asaa xalalaappe gidennaan, Ayihuda gidenna asaa giddoppekka xeeseedda.
25 Hoose7a maxaafan I giyaawe hawaa;
“Ta asaa gidennawantta,
‘Ta asa’ gaade xeesana.
Taani siiqabeenna zariyaakka,
‘Ta siiqaatoo’ gaade xeesana. +
26 ‘Hinttenttu ta asaa gidikkita’ giyaawaa
unttunttu siseedda he sa7aan,
unttunttu, ‘De7uwaa Xoossaa naanaa’ geetettiide xeesettanawantta”
yaagee. + 27 Isiyaasi Israa7eeliyaa asaabaa yaagiide haasayeedda;
“Israa7eeliyaa asay abbaa matan
de7iyaa shafiyaa keena gidooppekka,
unttunttuppe amareeddawanttu xalalay attana. +
28 Ayissi gooppe, Goday sa7aa bollan
de7iyaa asaa ubbaa bolla
ellekka pirddana”
yaageedda. 29 Isiyaasi kasetiide,
“Ubbaappe Wolqqaama Goday nuussi
amareedda zerethaa ashshennentto,
nuuni Sodoomaa katamaadaaninne
Gamooraa katamaadan haneeddoshshin”
yaagi haasayeedda. +
30 Yaatina, nuuni waaganee? Xillotethaa koyyibeenna Ayihuda gidenna asay ammanuwan xilleedda; 31 shin Israa7eeliyaa asay barentta xillissiyaa higgiyaa koyyeeddawanttu he higgiyaa demmibeykkino. 32-33 Ayissi demmibeykkinoo? Unttunttu oosuwaanappe attin, ammanuwan xillotethaa koyyibeenna diraassa. Unttunttu Xoossaa Maxaafay,
“Akeekite; taani Xiyoonen asaa dhubbiyaa shuchchaa,
unttunttu ogiyaan zaallaa wothana.
Shin aani ammaniyaa ooninne yeellatenna”
yaagiide xaafettowaadan dhubbiyaa shuchchan dhubetteeddino. +
+ 9:4 Kes 4:22 + 9:7 Dom 21:12 + 9:9 Dom 18:10 + 9:11-12 Dom 25:33 + 9:15 Kes 33:19 + 9:17 Kes 9:16 + 9:20 Isa 29:16; 45:9 + 9:25 Hos 2:23 + 9:26 Hos 1:10 + 9:27 Isa 10:22-23 + 9:29 Isa 1:9 + 9:32-33 Isa 28:16