10
Jon buka ya paḡona
Naumeki da anea ḡesaunama wairewapana vavasaḡinama marae be ya yovoyovona è kitana. Be tauna na garama inam giyou ya kotedina, be debane wari ya kwavivirona. Be noḡonama kitanama suara maika, be kaḡanama kitanama kodara menanama maika. Tauna nimane buka ḡaubonama ya tapa be ya kaikaididina. Be tauna kaḡanama kasaunama egasie yai vutuḡana, be kaḡanama seninama doḡae yai vutuḡana. Be tauna bonanama dosine ya rasana maika laion. Tauna ya rasarasana raḡanine, taugu parere matabudi 7 a giuna bonedima è vaiedina.
Be parere 7 a giugiuna taugu sibo adi giuma è girumina, be bona marae è vaiena umanama ya riueguna, “Inam pareredima 7 aba a giugiuena, kwa semodina, be nam kwa girumidi.”
Be anea è kita be egasie be doḡae yawai vutuḡana, tauna nimanama kasaunama ya kaisuḡu marae, be Mamaitua miamia nonoḡinama, tauna vutuna mara, dobu be egasi, be nopodie yaba matabudi tauwai tubuḡidima tauna isane ya sauga be ya riuna, “Raḡan kaiteka ya kovina. Be anea aniwai 7-nama na bogigima e suvesuvena raḡanine, Mamaitua na ogama semosemonama e voie, be e raudamoena, boni na taunoyama peroveta ya riuriuedina maika.”
Dabudine bona teneḡinama marae è vaia munaḡe be ḡarogue umanama ya riuna, “Anea egasie be doḡae waivutuḡinama ḡarone kwa naḡo, be buka ḡaubonama tapatapanama nimane e kenakenana kwa paḡona.”
Naumeki da taugu è naḡo anea ḡarone, be èi baḡana da buka ḡaubonama sibo ya uteguna. Be tauna umanama ya riueguna, “Uma bukanama kwa paḡo be kwa kanina, be mudume inam bukanama tokare dininama e verena, iwavi maika. Be kapomma tokare ei muyana.” 10 Naumeki da taugu anea nimane inam bukanama ḡaubonama è paḡo be è kanina. Be è kanikanina raḡanine, mudugue dininama ya vere kauana, iwavi maika, be è kanikani rovona murine, kapoguma yai muyana. 11 Be tauna umanama ya riueguna, “Tam am waiperovetama nam i kovina, yaḡoro kwai perovetana, dam, dobu, bona be guyaguyau aubaidima.”