9
Bogigi aniwai 5-nama
Naumeki da anea aniwai 5-nama, tauna na bogigima ya suvesuvena raḡanine, taugu kipora è kitana gunume, be ya kuruva be ya yovona dobue. Be inam kiporinama tauna dom nam dibuboruboruna gudunama kiḡinama a utena. Be tauna inam domnama gudunama ya kaikaiporena raḡanine, kaibasu ya tavana kodara puyounama maika. Be inam kaibasunama ya saḡasaḡana, gunuma ya suma be suara matanama yai kupikupina.
Be inam kainama puyounama nopone kapau dosidima a rovo dobi be a yovona dobue. Be inam kapaudima taudi rewapana a paḡona, tanagara adi rewapanama maika. Inam kapaudima ya riuedina da taudi banaga aitauḡa Mamaitua na pusima noḡodie nam tima kenakenana, taudiḡa ta karatidina. Be kai be mui matabudi nam sibo a kawa gewegewedi. Be inam kapaudima nam rewapana ḡarodie ima kenakena da banaga tai guridi, ibewa da ta raukivi gewagewa ḡomedina nawaravi 5 nopodie. Be banaga inam muyanama ta sidana maika karipa banaga e karakaratidina muyanama maika. Inam raḡandie banaga tokare guri kedanama ta wanena, be tokare nam ta banavi. Taudi gurimakai ta ḡoeḡoena, be tokare nam ta guri.
Be kapaudima kitedima hosi iḡara aubainama tawai garedina maika. Taudi debedima yaba kitedima paiwaraga goldie voivoiedima maika a kotedina. Be noḡodima kitedima banaga maika. Be debavuvuḡidima inam maika waiwaivi debavuvuḡidima muridie ravuravusenama maika. Be mokedima inam laion mokanama maika. Be nuakadedima kitedima inam aeyan maika. Be mapedima guguridima inam gunava dosinama e nuaraka be e gavagavasana maika.* 10 Be kapaudima ḡiudima inam kitedima rikarikau ḡiudima maika, be ḡiudima isudie kea gamgamdima ta kenakenana. Be adi rewapanama ḡiudie ta kenakenana da banaga ta raukivi gewegewedina nawaravi 5 nopodie. 11 Taudi adi guyauma inam dom nam dibuboruboruna aneanama, tauna ewai badedina. Be inam aneanama isanama Hibru bonane inam Abadon, be Gurik bonane inam Apolion. Inam isanama baninama inam “Tauraukivigewagewa.”
12 Yodi gewagewa dokadokanama inam ya kovina. Be gewagewa rabui tawai rabana da tokare ta tubuḡana.
Bogigi aniwai 6-nama
13 Naumeki da anea aniwai 6-nama, tauna na bogigima ya suvesuvena raḡanine, olta goldie voivoienama donanama matabudi 4 Mamaitua noḡone ya midimidina. Be è vaie da dona nopodie bona ya dobina. 14 Bona ya dobi be anea aniwai 6-nama bogigi ya paḡopaḡona ya riuena, “Upa dosinama isanama Yupretis, dabudine anea matabudi 4 panipanidima ta miamia. Be tam kwa naḡo be kwa kuvesidina.” 15 Be inam aneedima taudi Mamaitua ya kawa nonoḡidi be adi noyama raḡaninama ya boru wainonoḡina da airaḡan adi noyama ta voiena, vutuna a raberabena. Be inam noyanama raḡaninama na modima, na nawaravima, na raḡanima be na awama yodi ya tavana. Be taudi adi noyama inam umanama: Dobu kawasusudima 3, be kawasusu tenaḡa na ruvama nama inam aneedima banaga tai guridina. 16 Be tauiḡara dabudine hosi ragane a gerugeruna sievidima taugu è vaiena inam 200 milion.
17 Hosi be taugeruedima taugu è kitedina, taudi kitedima maika umanama: Taudi nuakadedima anigudunama kitanama kai ragetinama maika, be kuridima vodubadubanama egasi maika be yawayawanama. Be hosi debedima kitedima laion debedima maika. Be gayedie kai menanama, kaibasu be yaba isanama ‘salfa’ a dobidobina. 18 Be inam kovoḡidima rabuiteḡa, kai menanama, kaibasu be salfa, hosi gayedie a dobidobina, vutudi dobu kawasusudima 3, be kawasusu tenaḡa na ruvama nama banaga ai guri rovodina. 19 Be inam hosidima adi rewapanama mududie be ḡiudie a kenakenana. Taudi ḡiudie mate banaga ta raraukivi gewegewedina. Be ḡiudima kitedima mota maika, be debabiribiridima.
20 Be banaga ḡesaudima taudi aitauḡa inam kovoḡidie nam ti gurigurina, taudi yaḡoro nuedima nam ti vitaredina, be taudi adi voiama gewegewedima yaḡoro ta voivoiedina. Be yaḡoro penama be kokoitau ta rarau duneedina. Inam kokoitaudima goldie be siruva be aeyan, yekue be kaitupoe voivoiedima ta rarau duneedina. Avedi da kokoitau nam timawai kita, nam timawai beavaia bo tima babababarana. 21 Be inam banegidima taudi yaḡoro ta rarau vunuḡa, ta koikoi ginauri, tawai soḡa yabayababa be ta danedanena, be nam nuedima tima vitavitaredina.
* 9:9 Gurik bonane ya riuna: Be mapedima guguridima inam hosi toitoi be tureira toitoi ta sorudi, be iḡara aubainama ta manimanina guguridima maika.