8
Pusi aniwai 7-nama buka bogane ya kaiporena
Dabudine yài kitana, be Sipu Natunama pusi aniwai 7-nama buka bogane ya kaiporena. Inam raḡanine marae yaba matabudi ai nuatuḡutuḡu be daumora ya kenana raḡan ḡaubonaḡa.* Be taugu anea 7 è kitedina, Mamaitua noḡone a midi be tenatenaḡaḡa bogigi ya uteutedina.
Be anea ḡesaunama ya tava be olta diane ya midina, be tauna nimane piupiu anigabunama koukou goldie voivoienama ya kaikaididina. Tauna piupiu toitoi a utena da banaga babaudima matabudi adi moiragima mate Mamaitua ḡarone sibo ya raupuyona olta goldie voivoienama debane. Inam oltanama guyau na kaba miama noḡone ya midimidina. Be piupiu basunama be banaga babaudima adi moiragima matabudi anea nimane, be piupiu basunama moiragi mate a saḡa a naḡona Mamaitua ḡarone. Dabudine anea olta debane kai karakaratinama ya ragaudi be piupiu anigabunama redunama yai moḡavuna. Yodibe inam koukounama ya pore yovoḡena dobue. Be inam raḡanine keyama, parere, gugura be yoyo a tubuḡana.
Anea bogigi 4 a suvedina
Dabudi anea 7 bogigi 7 a ragaragaudina, taudi a vovo kaukauana da bogigi ta suvedina.
Naumeki da noḡone aneanama na bogigima ya suvesuvena raḡanine, kusana rawarawatabutabudima yeku ḡauḡaubodima maika, be kai menanama kosina mate wairawateḡeidima a poraḡa yovoḡedina dobue. Be dobu kawasusudima matabudi 3, be kawasusu tenaḡa na ruvama nama, kai be mui gidegidevidima matabudi a kara gorudina.
Naumeki da anea aniwai rabuinama, tauna na bogigima ya suvesuvena raḡanine, yaba maika oya dosinama ma rageragetina a pore yovoḡena egasie. Be egasi kawasusudima 3, be kawasusu tenaḡa na ruvama nama egasi matabuna yai rawakosinana. Be musara matabudi inam dabudine a guri rovona, be waga mate a kawa gewegewedina.
10 Naumeki da anea aniwai rabuiteḡanama, tauna na bogigima ya suvesuvena raḡanine, kipora tenaḡa dosinama gunume be ma rageragetina ya kuruva be ya yovona. Be dobu kawasusudima 3, be kawasusu tenaḡa na ruvama nama upa matabudi, be bigabiga debedie ya ravusena. 11 Be inam kiporinama isanama “Ḡora”. Be inam kawasusunama nopone upa matabudi ai ḡora rovona, be banaga toitoi uma upanama ḡoraḡoranama yai guridina.
12 Naumeki da anea aniwai 4-nama, tauna na bogigima ya suvesuvena raḡanine, suara kawasusudima 3, be yaba aiyaba dosinama suara kawasusunama tenaḡa ya riḡa be yai kupikupina. Be kauinama teneḡinama nama nawaravi ḡarone ya tubuḡana. Be gunuma kawasusudima 3, be yaba aiyaba dosinama gunume kawasusu tenaḡa ruvanama nama nopone kipora matabudi ya riḡedi be ai kupikupina. Be suare 4 awasnama dobu yai kupikupina, be nam i yanana. Be teneḡinama nama kupie, 4 awasnama nawaravi be kipora nam ti yanana.
13 Be yài kitana, be kiu bonia gunuma boganaḡa ya rovorovona, be bonanama dosine umanama ya riuriuna, “O gewagewa, gewagewa! Gewagewa taudi aitauḡa dobue ta miamiana ḡarodie ta tubuḡana. Baninama anea rabuiteḡa yaḡoro tawai rabana da adi bogigima tokare ta suvedina.”
* 8:1 Gurik bonane ya riuna: Inam ‘about half an hour.’ 8:7 Vers 7 da 12 Gurik bonane ya riuna: ‘One third’