7
Mamaitua Israel banegidima sievinama 144 tausand ya pusidina
Uma kauidima muridie taugu anea matabudi 4 è kitedina, dobu kawasusudima matabudi 4, be inam kawasusuduie anea tenatenaḡaḡa a midimidina. Be taudi dobu sivedima matabudi 4 a kaikaidididina, da sive nam dobue bo egasie sibo ya manini munaḡa, bo kai ya biti munaḡedi. Be inam aneedima Mamaitua rewapana ya utedina da taudi dobu be egasi ta kawa gewegewedina. Be anea ḡesau è kitana, tauna suara na kaba tavama yauwanine be ya saḡasaḡana. Be tauna Mamaitua miamia nonoḡinama na pusima ya kaikaididina, be tauna bonanama dosine anea matabudi 4 ya riuedina, “Dobu, egasi be kai nam ko kawa gewegewedi, noḡone tauda dà Mamaituama na taunoyama noḡodie pusi ta biri dokedina.”
Dabudine è vaie da Israel damnama banegidima matabudi 144 tausand a pusidina. Inam banegidima taudi,
Juda na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Ruben na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Ged na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Asa na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Naftali na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Manase na damma nopone banaga matabudi 12 tausand
Simeon na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Livai na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Isaka na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Sebulun na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Jousep na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Benjiman na damma nopone banaga matabudi 12 tausand.
Patara dosinama Mamaitua noḡone a midimidina
Uma kauinama murine yài kitana, be Mamaitua na kaba miae ya miamiana, be Sipu Natunama tauna mate. Be taudi noḡodie patara dosinama, nam anisiesievi, a midimidina. Be inam banegidima taudi dam da dam be bona da bona be dobu matabuna nopodie a tava be a midimidina. Be taudi matabudi ai garana, adi garama ḡavoḡavoridima daudaudima be nimedie garamo rugurugudima a ragaragaudina. 10 Be taudi matabudi bonedima dosine a riuriuna, “Dà Mamaituama na waiguyaue e miamiana, be Sipu Natunama, taudi vutudi Tauwai yawasana.”
11 Be anea matabudi guyau na kaba miama be babada be yaba yawayawasanidima 4 a midimidi kwavivirodina, taudi matabudi tuapikedie a raupari be noḡodie doḡae a ravusedi be Mamaitua a raudunee 12 be a riuna,
“Inam riukaua! Tam tauma ama Mamaituama, isamma ka kaisuḡusuḡuna.
Tam vutuna neneḡara, nuauyauya, waikaiwa, vivira, waibada be rewapana ḡarome ta kena nonoḡana.
Inam riukaua!”
13 Dabudine babada 24 nopodie bada tenaḡa taugu yai taraviregu, be ya riuna, “Uma banegidima gara ḡavoḡavoridima daudaudima kotekotedima kuya kataiena taudi aitau? Taudi deḡo be a tava?” 14 Be taugu è paribee be è riuena, “Bada, tam kuya kataiena, be nam taugu.” Dabudine tauna ya riueguna, “Inam banegidima taudi piripiri dosinama nopone be a tavana. Be adi garama Sipu Natunama kosinine a koḡedi da a ḡavorana. 15 Vutuna aubainama taudi yodi Mamaitua na kaba miama noḡone ta midimidina da tauna na tempolma nopone kupi da suara aubainama tai taunoyana. Be tauna aitau guyau na kaba miae e miamiana, vagurune ta miana. 16 Be taudi nam airaḡan kani e kara munaḡedi, be nam nuedima e raukasakasa, be nam suara e poyedi, be nam aiyaba e poya munaḡedi. 17 Baninama Sipu Natunama guyau na kaba miama poune e miamiana, tauna vutuna taudi e rabedina, sipu taurabedima maika, be ei doka nawedina bigabigae be yawasana upanama ta tegona. Be taudi matasurudima matabuna Mamaitua tokare e samaḡa poredina.”