12
Waivi be duragon
Naumeki da mataira dosinama marae ya tubuḡana umanama, waivi suara yai garaena be kaḡanama dibune nawaravi ya kenakenana, be na paiwaraga debane kipora matabudi 12. Tauna ya boga be wainatuna muyanama ya kawa guri be ya yakeyakeina.
Dabudine mataira ḡesaunama marae ya tubuḡana, inam umanama: Duragon dosi yababinama sabasabanama ya maḡatarana. Be tauna debanama matabudi 7 be donanama matabudi 10, be paiwaraga 7 debane a kenakenana. Be mara kawasusudima matabudi 3, be kawasusu tenaḡa na ruvama nama tauna ḡiune kipora yai kati karodi be ya poraḡa yovoḡedina dobue. Be inam duragonnama waivi wainatuna ya tepetepena noḡone ya midina, be yawai rabana da gomana sibo ya tubuḡa be ya kanina.
Naumeki da waivi gomana tauḡominama ya tikana. Be tauna vutuna tokare irame diḡona voivoienama e paḡo be banaga dobu matabuna nopone ei badedina. Be waivi natunama a soru kwaya be a nawena Mamaitua deḡo ya miamiae ḡarone. Be waivi naira ya naḡona dobu kavakavane deḡo Mamaitua gabu ya vovo kaukaue. Be dabudine waivinama a rabena raḡan matabudi 1,260 nopodie.
Be inam raḡanine iḡara ya tubuḡana marae. Maikel be na aneama be duragon na penamama mate ai kawa ḡasiḡasina. Be duragon na penamama mate nam ti rewapanana aubainama, taudi yodi marae nam adi gabuma ima kenakenana. Be inam duragonnama dosinama na penamama mate ai watabiḡuḡu yovoḡedina dobue. Inam duragonnama tauna vutuna boni mota tawai isana Diaboro bo Seitan, be tauna dobu matabuna tauwai kedadoka waigewedima.
10 Be inam kauinama murine taugu bona dosinama marae è vaie be umanama ya riuna,
“Yodi tauda dà Mamaituama na yawasanama, na rewapanama be na waiguyauma raḡaninama ya tavana. Be mate Mamaitua na Kerisoma na waibadama raḡaninama yodi ya tavana, baninama tauwai wavu Mamaitua noḡone kupi da suara dà banagama yawai wavudina, be yodi tauna ai watabiḡuḡu nawena dobue. 11 Be dà banagama taudi Sipu Natunama kosinine be adi rauguguye, duragon ai gwaḡana. Be taudi adi yawasanama nam ti nuaboya guratedina, be guri nam ti nairena. 12 Vutuna aubainama taumi mara be aitauḡa nopodie ko miamiana, koi nuaverena! Be gewagewa vavasaḡinama taumi dobu be egasi ḡaromie, baninama Diaboro ḡaromie ya yovona. Be Diaboro nuanama yai medi kauana, baninama tauna ya kataie da na raḡanima kaiteka ya tupona.”
13 Raḡanine duragon ya kita da tauna a pore dobiḡena dobue, inam waivinama gomana tauḡominama tikatikanama ya kusira nawena. 14 Be inam waivinama kiu bonia dosinama mapenama rabui a utena da tauna ya rovo be ya naḡona dobu kavakavane, deḡo na gabuma a vovo kaukauena dabudine. Be inam dabudine waivinama a rabena modi 3 be nawaravi 6,* be mota tokare nam inam dabudi e tava.
15 Vutuna aubainama mota gayanama ya sasaḡi be upa gayane ya vurai dobiḡe be upa dosinama yai tubuḡi da kabe waivinama ei karue. 16 Be doḡa gayanama ya nuaporaḡa be upa inam duragonnama ya vuravurai dobiḡena ya tonoḡina. Inam kauine doḡa inam waivinama ya saguna. 17 Dabudine duragon nuanama yai medi kauana waivinama ḡarone. Vutuna aubainama tauna ya naḡo be iḡara yai tubuḡina waivi natunatunama ḡesaudima ḡarodie. Inam banegidima taudi Mamaitua na tarawatuma tawai muriwatane be Yesu riunama ta kaikaididina. 18 Naumeki da duragon gerese ya midina.
* 12:14 Gurik bonane ya riuna: ‘Time, times and half a time’. Be Dawawa bonane inam umanama: ‘Raḡan, raḡandie be raḡan nevanama.’