13
Musara ḡasiḡasinama egasie be e tavatavana
Taugu yài kitana, be musara ḡasiḡasinama egasie be ya tavatavana è kitana. Be inam muserinama donanama matabudi 10, be debanama matabudi 7. Be donanama debedie, paiwaraga matabudi 10 a kenakenana. Be deba tenatenaḡaḡa noḡodie isa a kenakenana, be inam isedima matabudi waidiboḡa giudima. Be inam muserinama è kitana, kitanama musara lepad maika. Be kaḡanama kitedima musara beya maika. Be mudunama kitanama maika laion. Be duragon na rewapanama be na waiguyauma be na waibadama dosinama matabudi inam muserinama ḡasiḡasinama ya utena.
Be inam muserinama ḡasiḡasinama debanama tenaḡa kero ya paḡona. Be inam keronama kitanama aniguriguri, be ya seḡira munaḡana. Vutuna aubainama dobu banegidima matabudi inam muserinama a base kaue be ai muriwatanena. Be duragon tauna rewapana musara ḡasiḡasinama ya utena. Vutuna aubainama banaga duragon be musara ḡasiḡasinama ḡarodie a raudune be a riuriuna, “Musara ḡasiḡasinama ya saḡa vavasaḡana, be nam aitau tokare tauna mate tai kawa ḡasiḡasi be teneteneḡina.”
Be musara ḡasiḡasinama rewapana a utena da rauguyaguyau be waidiboḡa giudima e vatodina. Be mate rewapana a utena da nawaravi 42 nopodie ei badana. Be tauna na giue Mamaitua ei diboḡina. Be Mamaitua na kaba miama be aitau da marae ta miamiana, matabudi ei karakara kutuedi, be Mamaitua isanama mate e kawa gewagewana. Be rewapana a utena da tauwai sumaḡa ei ḡaviedi be ei gwaḡedina. Be tauna rewapana ḡarone aubainama, tauna dam da dam, bona da bona, be dobu da dobu, banaga matabudi ei badedina. Be dobu banegidima aitauḡa isedima yawasana bukanama nopone nam tima kenakenana, taudi inam muserinama ḡasiḡasinama ḡarone ta rauduneena. Be yawasana bukanama inam Sipu Natunama a vunuḡi be awai gurina, tauna na bukama. Boni muriḡa da dobu ya tubuḡana, Mamaitua tauwai sumaḡa isedima matabudi inam bukane ya girumidina.
Aitau da beemima ta kenakenana, koi bea vaiana. 10 Be aitau Mamaitua ya vinena da dibure ta nawena, naumeki da e naḡona. Be aitau Mamaitua ya vinena da ta raukwatikwatina, naumeki da ta raukwatikwati be e gurina. Inam kauidima ta tubutubuḡana raḡanine, tauwai sumaḡa naumeki da adi waisumaḡe ta midi bagibagi, be yaba matabudi ta dami poredina.
Musara ḡasiḡasinama ḡesau doḡa nopone be e tavatavana
11 Dabudine taugu musara ḡasiḡasinama ḡesau doḡa nopone be ya tavatavana è kitana. Tauna donanama rabui sipu natunama maika, be na giuma vaienama maika duragon. 12 Be musara ḡasiḡasinama egasie tavatavanama na rewapanama matabuna uma muserinama doḡae tavatavanama ya utena. Be uma muserinama dobue banaga matabudi ya gwayedi da taudi musara egasie tavatavanama a rauduneena. Inam muserinama vutuna debanama kero dosinama kitanama aniguriguri, be keronama ya seḡira munaḡana.
13-14 Be uma muserinama doḡae tavatavanama tauna mataira dosidima musara egasie tavatavanama na rewapanae ya voivoiedina. Be mate ya voie da kai menanama marae be a yovoyovona dobue, be banaga inam matairidima a kitekitedina. Inam kedane tauna dobu banegidima ya biri waideḡedina. Be mate tauna banaga ya riuedi da kokoitau ai tubuḡina, kitanama musara egasie tavatavanama maika, tauna vutuna kwatikwatie ai gurina, be ya yawasana munaḡana. 15 Be musara doḡae tavatavanama tauna rewapana a utena da inam kokoitaunama yavutu ya ute be giu yai karena. Be musara doḡae tavatavanama umanama ya riuna, “Aitauḡa inam kokoitaunama nam ta raudunee, inam banegidima gurie tà biridina.”
16 Be inam muserinama banaga matabudi, dosidi bo ḡauḡaubodima, waiguyaudi bo waikaruwaḡewaḡedima, babada bo tauwai yaraga, taudi matabudi tokare ta segeridi da nimedima kasaune bo noḡodie mataira ta boruna. 17 Inam raḡanine aitauḡa inam matairinama nam ta paḡo, taudi tokare nam teneteneḡina da aba ta gimara bo ta gimaredi. Be inam matairinama musara egasie tavatavanama tauna isanama, bo isanama nambinama. 18 Taudi aitauḡa nam nuauyauya ḡarodie, taudi inam kauinama tokare nam ta kataie. Be nuauyauya banegidima, taudi tokare musara ḡasiḡasinama na nambama ta sievi be ta kataiena. Baninama inam nambinama tauna banaga na nambama. Be namba inam 666.