17
Babilon tauna vutuna waivi badabadara vavasaḡinama
Be inam aneedima matabudi 7, keyaka 7 ragaragaudima, be tenaḡa ya verau ḡarogue be ya riueguna, “Kwa verau be taugu waivi badabadara vavasaḡinama na kovoḡama yài kataimna. Tauna upa toitoi diedie e miamiana, be dobu guyaguyaudima tauna mate tawai soḡa yabayababana. Be dobu banegidima tauna na waenma a tego, be badara ya kawa buedi be awai soḡa yabayababana.”
Taugu arue anea yai doka naweguna dobu kavakavane. Be inam dabudine taugu waivi è kitana, tauna musara ḡasiḡasinama be sabasabanama debane ya miamiana. Be inam muserinama tuninama matabuna isa a kenakenana, be inam isedima matabudi waidiboḡa giudima. Be muserinama debanama matabudi 7, be donanama matabudi 10. Be inam waivinama na garama gatugatunama be sabanama rawarawa keyekeyeminama. Tauna waisia goldie voivoiedima ya kotedi be a rawarawa keyekeyemidina. Be yeku maesidima dosidima, be posaru iḡoti voivoienama ya kotekotedina, na waisiama aubainama. Be nimane keyaka goldie voivoienama ya kaikaididina. Be voia waimatawarawara vavasaḡedima be ya badabadarana miredima inam keyekinama noponama a moḡavuna. Be waivinama noḡone isa semosemonama a girumina. Be inam isanama inam umanama:
Babilon dosiyababinama, tauna inam toretore banegidima matabudi, be voia waimatawarewaredima dobue matabudi tinedima
Be taugu è kita da inam waivinama banaga babaudima be Yesu tauwai matematenama kosinidie ya tego buana. Taugu inam waivinama è kita be è base kauena.
Dabudine anea ya riueguna, “Aba aubainama kwa basebase? Inam muserinama ḡasiḡasinama, be debane waivi e gerugeruna, taudi adi kauama semosemodima yodi taugu yà giu yaḡemna. Inam muserinama tauna vutuna debanama 7, be donanama 10. Inam muserinama kuya kitakitana, tauna dokane ya miamiana, yodi ibewa be tokare dom nam dibuboruborune be e tavana. Be tauna tokare ta raukivi gewegewe be tai gurina. Boni muriḡa da dobu ya tubuḡana, Mamaitua tauwai sumaḡa isedima matabudi yawasana bukane ya girumidina. Be dobu banegidima aitauḡa isedima yawasana bukane nam tima kenakenana, taudi tokare inam muserinama ta kita be ta basena. Baninama inam muserinama tauna dokane ya miamiana, yodi ibewa be tokare e maḡatarana.
“Tam deḡoda uma yabedima kataiedima kwa ḡoena, naumeki da tam nuauyauya kwa paḡo be muriḡa da kwa kataiedina, musara debedima 7 inam oya matabudi 7, be debedie inam waivinama e miamiana. Be mate inam guyaguyau matabudi 7. 10 Inam guyaguyaudima matabudi 7, be 5 a kovina, tenaḡa yodi e miamiana, be tenaḡa yaḡoro nam i tavana. Be raḡanine e tavana, tauna tokare e taumiana raḡan ḡaubonaḡa. 11 Be muserinama noḡone ya miamiana be yodi ibewa, tauna vutuna guyaguyau 7 nopodie, be tauna guyau aniwai 8-nama ya tubuḡana. Be tauna tokare ta raukivi gewegewe be tai gurina.
12 “Be dona 10 kuya kitekitedina, inam guyaguyau matabudi 10 be taudi adi waibadama yaḡoro nam ti paḡona. Be taudi tokare inam muserinama mate adi waibadama ta ragau tenaḡedina guyaguyau maika. Be taudi awa tenaḡa nopone ta rautapa waibadana. 13 Taudi adi noḡotama tai tenaḡe da adi rewapanama be adi waibadama matabudi inam muserinama ta utena. 14 Yodibe taudi Sipu Natunama be na banagama mate waiḡaviedima tai karena. Be Sipu Natunama tokare na ḡaviama ei gwaḡedina, baninama tauna vutuna babada matabudi adi Badama be guyaguyau matabudi adi Guyauma. Be Sipu Natunama na banagama aitauḡa ya yokoedi be ya vinedi da tauwai muriwatana patupatutudima a tubuḡana.”
15 Be anea ya riueguna, “Tam upa toitoi kuya kitedina, be diedie waivi badabadara vavasaḡinama ya miamiana. Inam upedima inam banaga dobu da dobu, be dam da dam, be bona da bona, be banaga dobu matabuna nopone ewai matairena. 16 Be musara ḡasiḡasinama be dona 10 kuya kitedina, taudi inam waivinama badabadarinama tokare ta tuaḡaiena. Taudi tokare ta raukivi gewegewe, be ma kovakovana ta gose porena. Be taudi tokare inam waivinama visiḡonama ta kanidi be kaie ta gabu goruna. 17 Baninama Mamaitua na ogama taudi nopodie ya biridina da taudi tauna na ḡoanama sibo a voie be a raudamoena. Vutuna aubainama taudi ai anina da adi rewapanama musara ḡasiḡasinama a utena da tauna ei badana, naumeki da Mamaitua na ogama matabudi ta tubuḡana. 18 Be inam waivinama kuya kitakitana, tauna vutuna meagai dosinama be dobu guyaguyaudima ewai badedina.”