4
Guyau Mamaitua na kaba miama marae
Inam kauidima muridie taugu yà kitana be marae matakeda kaikaiporenama è kitana. Be bona dosinama noḡone è vaivaiena, bogigi bonanama dosinama maika, yodi inam bonanama teneḡinama ḡarogue ya giugiuna è vaiena. Tauna umanama ya riuna, “Kwa saḡa uma dabudine, be tokare abaḡa ta tubuḡana taugu yài kataimna.” Be yai raḡantenaḡe, da Arua yai dokeguna, be taugu noḡoguma yauwane dabudine guyau na kaba miama dosinama marae ya midimidina, be yaba è kitana, be debane yaba kitanama maika banaga ya miamiana. Be aitau guyau na kaba miae ya miamiana kitanama yeku isedima jaspa be kanelian maika, a rawarawa namanamaridina. Be wari, kitanama yeku emorold maika guyau na kaba miama ya kwavivirona. Be guyau adi kaba miama ḡesaudima matabudi 24, taudi guyau na kaba miama dosinama a midi kwavivirona. Be inam gabudima debedie babada matabudi 24 a miamiana. Taudi adi garama ḡavoḡavoridima be paiwaraga goldie voivoiedima debedie a biridina. Be guyau na kaba miae keyama, parere be gugura a dobidobina. Be guyau na kaba miama noḡone kodam 7 a karakaratana, inam taudi Mamaitua Aruinama 7. Be mate guyau na kaba miama noḡone egasi ya kenakenana. Be inam egasinama moimoiarinama kitanama garasi maika.
Be guyau na kaba miama poune be diane yaba yawayawasanidima matabudi 4 a miamiana. Be matedima tunidima matabudi ai moḡavudina, karodie be tauridie. Be yaba yawayawasanidima kitedima inam umanama maika, tenaḡa kitanama maka laion. Be wairabuinama kitanama maika kau tauḡominama, be wairabuiteḡanama tauna noḡonama kitanama maika banaga. Be aniwai 4-nama kitanama kiu bonia e rovorovona maika. Be inam yabedima yawayawasanidima, be tenatenaḡaḡa mapedima matabudi 6. Be matedima inam tunidima matabuna ya moḡavuna, mapedima dibudie mate. Taudi kupi da suara ta riuriuna,
“Bada Mamaitua, tauna vutuna wairewapana vavasaḡinama, be tauna babau, babau be babau vavasaḡinama.
Tauna vutuna boni miemieninama, yodi e miamiana, be tokare e tavana.”
Taudi nama ta riuriu watanana, be nam airaḡan inam riunama tima gosegosena.
Be inam yabedima yawayawasanidima taudi neneḡara, vivira be waikaiwa tauna aitau guyau na kaba miae e miamia nonoḡana, vutuna ta uteutena. Be taudi nama ta voivoiana raḡanine, 10 babada matabudi 24 tuapikedie ta raupari, be tauna aitau guyau na kaba miae e miamia nonoḡana ta rarau dune nonoḡena. Be adi paiwaragama ta kaiporaḡa be guyau na kaba miama noḡone ta biridi be ta riuriuna,
11 “Tam tauma ama Badama be ama Mamaituama, tam saḡasaḡa vavasaḡimma aubainama, isamma ka kaisuḡusuḡuna.
Neneḡara, vivira be rewapana tam kwa ragaudina, baninama tam yaba matabuna am ḡoanama ruvane nama kuyai tubuḡidi, be ta miamiana.”