5
Buka pusipusinama
Naumeki da yà kitana, be tauna aitau guyau na kaba miae ya miamiana, nimanama kasaune buka ya kaikaididina. Be inam bukanama noponama be taurinama matabuna girugiruminaḡa, be bukanama boganama pusipusinama, be pusi matabudi 7. Be dabudine anea wairewapana vavasaḡinama è kitana, be tauna bonanama dosine ya riuriuna, “Aitau verena be teneteneḡina da inam pusidima e kaiporedi be buka e tapa be noponama e kita?” Be nam aitau marae bo dobue bo dobu dibune teneteneḡina da tokare buka e kaipore be noponama e kita.
Be taugu è ḡaba da è ḡaba guratana, baninama nam deḡo aitau teneteneḡina da sibo buka ya kaipore, bo noponama ya kita. Be dabudine waibabada nopodie bada tenaḡa ya riueguna, “Nam kwa ḡaba! Baninama Juda damnama adi laionma guyau Deivid susukinama, be tauna inam tauvai suba. Tauna teneteneḡinama da inam pusidima 7 e kaiporaḡa be buka e tapana.”
Dabudine taugu è kita da guyau na kaba miama poune Sipu Natunama ya midimidina. Be yaba yawayawasanidima matabudi 4, be babada matabudi inam sipunama natunama a midi kwavivirona. Be inam sipunama kitanama kabe tiwai guri, be tauna donanama 7 be matanama mate 7. Be mata 7 inam taudi Mamaitua Aruinama 7. Inam Aruidima 7 vutudi Mamaitua ya riuporaḡana dobu matabuna nopone. Inam sipunama ya saḡa da tauna aitau guyau na kaba miae ya miamiana nimanama kasaune, inam bukanama ya paḡona. Be tauna buka ya paḡopaḡona raḡanine, dabudine yaba yawayawasanidima matabudi 4, be babada matabudi 24, taudi matabudi Sipu Natunama noḡone tuapikedie a rauparina. Be taudi tenatenaḡaḡa yaba kitanama gita maika a ragaudina. Be redu goldie voivoiedima mate a ragaudina. Be inam redudima nopodima piupiu a moḡavuna, be inam piupiudima vutudi banaga babaudima adi moiragima. Be taudi sare vaunama umanama a saresarena,
“Tam vutuna banaga veremma, be teneteneḡimma da inam bukanama kwa paḡo be pusidima kwa kaiporaḡana.
Baninama tam ai gurimna. Be tam dam da dam be bona da bona, dobu matabuna nopone tam kosinime banaga kuya gimeridi
be kuya verauḡedina Mamaitua ḡarone.
10 Be tam am waiguyaue kuya biridi be kuya voiedi da taudi guyaguyau be pirisi a tubuḡana, be ama Mamaituama aubainama ta noyanoyana.
Be taudi tokare dobu matabuna tai badena.”
11 Dabudine è kita be anea toitoi bonedima è vaiedina. Be anea sievidima inam 1 tausand da 1 tausand, be 10 tausand da 10 tausand.* Be taudi guyau na kaba miama be yaba yawayawasanidima be babada, a midi kwavivirodina, 12 be bonedima dosine umanama a riuna,
“Sipu natunama awai gurina, tauna vutuna banaga verenama,
be teneteneḡinama da rewapana, waiguyau, nuauyauya, waibada, vivira, neneḡara be kaisuḡusuḡu, naumeki da tauna e ragaudina.”
13 Dabudine è vaie da yaba matabudi marae, dobue, dobu dibune be egasie, matabudi a riuriuna,
“Tauna aitau guyau na kaba miae e miamiana, be Sipu Natunama mate ḡarodie
kaisuḡu, vivira, neneḡara be rewapana, taudi naumeki da ḡarodie ta kena nonoḡana!”
14 Be inam raḡanine yaba yawayawasanidima a riuna, “Inam riukaua!” Be babada tuapikedie a raupari be noḡodie doḡae a ravusedi be a rauduneena.
* 5:11 Gurik bonane ya riuna: 10 tausand times 10 tausand and 1 tausand times 1 tausand. Inam baninama anea gumdima nam anisiesievi.