23
Kogu nõukogu tõusis ja viis ta Pilaatuse juurde. Seal hakkasid nad teda süüdistama. „Me avastasime, et see mees petab meie rahvast. Ta ütleb inimestele, et nad ei maksaks keisrile makse, ja ta väidab, et ta on Messias, kuningas,“ ütlesid nad.
„Kas sa oled juutide kuningas?“ küsis Pilaatus talt.
„Nii ütled sina,“ vastas Jeesus.
Siis ütles Pilaatus ülempreestritele ja rahvale: „Ma ei leia, et see mees oleks üheski kuriteos süüdi.“
Aga nad jäid endale kindlaks ja ütlesid: „Ta õhutab oma õpetustega mässu kogu Juudamaal, Galileast kuni siia, Jeruusalemmani.“
Kui Pilaatus seda kuulis, küsis ta: „Kas see mees on galilealane?“ Kui ta avastas, et Jeesus on pärit Heroodese kohtupiirkonnast, saatis ta tema Heroodese juurde, kes oli ka sel ajal Jeruusalemmas.
Heroodesel oli väga hea meel Jeesust nähes, sest ta oli tahtnud juba ammu temaga kokku saada. Ta oli Jeesusest kuulnud ja lootis näha, kuidas ta imet teeb. Ta esitas Jeesusele palju küsimusi, kuid Jeesus ei vastanud talle üldse. 10 Ülempreestrid ja vaimulikud õpetajad seisid sealsamas ja süüdistasid teda vihaselt. 11 Heroodes ja tema sõdurid kohtlesid Jeesust põlgusega ja mõnitasid teda. Siis asetasid nad talle õlgadele kuningliku rüü ja saatsid Pilaatuse juurde tagasi. 12 Sellest päevast peale olid Heroodes ja Pilaatus sõbrad; enne seda olid nad vaenlased olnud.
13 Pilaatus kutsus kokku ülempreestrid, ülemad ja rahva 14 ning ütles neile: „Te tõite minu ette selle mehe ja süüdistasite teda rahva mässule õhutamises. Uurisin teda hoolikalt teie juuresolekul ega leidnud teda süüdi olevat selles, milles te teda süüdistasite. 15 Seda ei leidnud ka Heroodes, sest ta saatis ta meie juurde tagasi. Ta ei ole teinud midagi, mis nõuaks surmamõistmist. 16 Nii et ma lasen teda piitsutada ja siis vabastan ta.“ 17 *
18 Aga nad kõik karjusid koos: „Tapa see mees ja lase meile Barabas vabaks!“ 19 (Barabas oli pandud vangi linnas mässus osalemise ja mõrva eest.)
20 Pilaatus tahtis Jeesust vabaks lasta, seega rääkis ta nendega uuesti. 21 Aga nemad muudkui karjusid: „Löö ta risti! Löö ta risti!“
22 Pilaatus küsis neilt kolmandat korda: „Aga miks? Mis kuriteo on ta teinud? Ma ei leia mingit põhjust, et teda hukata. Nii et ma lasen teda piitsutada ja siis vabastan ta.“
23 Kuid nad jätkasid valjult karjudes nõudmist, et ta tuleb risti lüüa. Nende karjumine saavutas edu 24 ja Pilaatus andis nõutud kohtuotsuse välja. 25 Ta vabastas mässu ja mõrva eest vangistatud mehe, kuid vastavalt rahva nõudmisele saatis ta Jeesuse hukkamisele.
26 Kui sõdurid ta minema viisid, pidasid nad kinni Küreenest pärit mehe nimega Siimon, kes oli tulnud maalt linna. Nad panid risti talle selga ja sundisid seda Jeesuse taga kandma. 27 Suur rahvahulk järgnes talle koos naistega, kes leinasid ja halasid tema pärast. 28 Jeesus pöördus nende poole ja ütles: „Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast. Nutke iseenda ja oma laste pärast. 29 Sest tuleb aeg, mil öeldakse: „Õnnelikud on need, kel pole lapsi, ja need, kel pole lapsi olnud, ja need, kes pole kunagi imetanud.“ 30 Siis öeldakse mägedele: „Langege meie peale!“ ja küngastele: „Varjake meid!“§ 31 Sest kui nii juhtub rohelise puuga, mis juhtub siis, kui puu on kuivanud?“*
32 Nad võtsid kaasa ka kaks teist, kes olid kurjategijad, et need koos temaga hukata. 33 Kui nad jõudsid paika, mida nimetatakse Koljuks, lõid nad ta risti koos kurjategijatega, üks neist temast paremal ja teine temast vasakul.
34 Jeesus ütles: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.“ Nad jaotasid tema riideid, heites nende pärast täringut.
35 Rahvas seisis ja vaatas ning juhid irvitasid Jeesuse üle. „Teisi ta päästis, päästku nüüd ennast, kui ta tõesti on Jumala Messias, see Valitu,“ ütlesid nad.
36 Ka sõdurid pilkasid teda; nad tulid tema ligi, pakkusid talle veiniäädikat ja ütlesid: 37 „Kui sa oled juutide kuningas siis päästa ennast!“
38 Jeesuse kohal oli silt, kuhu oli kirjutatud: „See on juutide kuningas.“
39 Üks seal rippuvatest kurjategijatest ühines Jeesuse solvamisega. „Kas sa polegi Messias?“ küsis ta. „Siis päästa ennast ja ka meid!“
40 Kuid teine kurjategija ei olnud nõus ja vaidles temaga: „Kas sa ei karda Jumalat, kuigi sa kannad sama karistust?“ küsis ta. 41 „Meie puhul on kohtuotsus õige, sest meid karistatakse selle eest, mida me tegime, aga see mees pole midagi valesti teinud.“
42 Siis ütles ta: „Jeesus, pea mind meeles, kui sa oma kuningriiki tuled.“
43 Jeesus vastas: „Ma luban sulle täna, et sa oled koos minuga paradiisis.“ 44 Selleks ajaks oli käes umbes keskpäev ja pimedus langes üle kogu maa kuni kella kolmeni pärastlõunal. 45 Päikesevalgus kustus ja templi eesriie kärises kaheks.
46 Jeesus hüüdis valju häälega: „Isa, ma annan end sinu kätesse!“§ Kui ta seda öelnud oli, tegi ta oma viimase hingetõmbe.*
47 Kui sadakonnaülem nägi, mis juhtus, ülistas ta Jumalat ja ütles: „See mees oli kindlasti süütu.“ 48 Kui kogu rahvas, kes oli tulnud vaatama, nägi, mis juhtus, läksid nad koju ja lõid kurvastuses vastu rindu. 49 Aga kõik need, kes tundsid Jeesust, kaasa arvatud naised, kes olid talle Galileast saadik järgnenud, jälgisid seda eemalt.
50 Oli üks mees nimega Joosep, kes oli hea ja aus. Ta oli nõukogu liige, 51 kuid ta ei olnud nende otsuste ja tegudega nõus olnud. Ta oli pärit Juuda linnast Arimaatiast ning ootas innukalt Jumala riiki. 52 Joosep läks Pilaatuse juurde ja küsis Jeesuse surnukeha. 53 Kui ta oli selle alla võtnud, mässis ta selle linasesse riidesse. Ta asetas Jeesuse kasutamata hauda, mis oli kaljusse raiutud. 54 Oli valmistuspäev ja hingamispäev oli peagi algamas. 55 Naised, kes olid tulnud koos Jeesusega Galileast, olid Joosepile järgnenud ning näinud hauda, kuhu Jeesuse surnukeha oli pandud. 56 Nad läksid koju tagasi ning valmistasid lõhnataimi ja salve. Aga hingamispäeval nad puhkasid käsu järgi.
* 23:17 23:17. Salmi 17 ei ole enamikus varajastest käsikirjadest. 23:25 23:25. Sõna-sõnalt „andis Jeesuse üle nende tahtele“. Sellega ei öelda, et Pilaatus andis Jeesuse juutide kätte, kuna Jeesuse lõid risti roomlased, kuid Pilaatus soostus nende nõudmisega Jeesus surma mõista. 23:26 23:26. Mitte otsesõnu. § 23:30 23:30. Tsiteeritud Hoosea 10:8. * 23:31 23:31. Tähenduses, et asjad lähevad hiljem hullemaks. 23:34 23:34. Vt Psalmid 22:19. 23:35 23:35. Vt Psalmid 22:7. § 23:46 23:46. Tsiteeritud Psalmid 31:6. * 23:46 23:46. Sõna-sõnalt „oma hinge“. „Hingetõmme“ ja „hing“ on sama sõna. 23:54 23:54. Tähendab reede. 23:56 23:56. Et Jeesuse surnukeha võida.