Matteuse evangeelium
1
See raamat on Jeesuse, Messia,* Taaveti poja ja Aabrahami poja elu üleskirjutus, alustades sugupuust:
Aabraham oli Iisaki isa; ja Iisak oli Jaakobi isa; ja Jaakob Juuda ja tema vendade isa; ja Juuda Peretsi ja Serahi isa (nende ema oli Taamar); ja Perets oli Hesroni isa; ja Hesron Arami isa; ja Aram oli Amminadabi isa; ja Amminadab Nahsoni isa; ja Nahson Salma isa; ja Salma oli Boase isa (tema ema oli Raahab); ja Boas oli Oobedi isa (tema ema oli Rutt); ja Oobed oli Iisai isa; ja Iisai kuningas Taaveti isa. Taavet oli Saalomoni isa (tema ema oli Uurija naine); ja Saalomon oli Rehabeami isa; ja Rehabeam Abija isa; ja Abija Aasa isa; ja Aasa oli Joosafati isa; ja Joosafat Joorami isa; ja Jooram Ussija isa; ja Ussija oli Jootami isa; ja Jootam Aahase isa; ja Aahas Hiskija isa; 10 ja Hiskija oli Manasse isa; ja Manasse Aamoni isa; ja Aamon Joosija isa; 11 ja Joosija oli Jekonja ja tema vendade isa, Paabeli vangipõlve ajal. 12 Pärast Paabeli vangipõlve oli Jekonja Sealtieli isa; ja Sealtiel Serubbaabeli isa; 13 ja Serubbaabel oli Abihuudi isa; ja Abihuud Eljakimi isa; ja Eljakim Assuri isa; 14 ja Assur oli Saadoki isa; ja Saadok Ahhimi isa; ja Ahhim Elihuudi isa; 15 ja Elihuud oli Eleasari isa; ja Eleasar Mattani isa; ja Mattan Jaakobi isa;
16 ja Jaakob oli Joosepi isa; Joosep oli selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Messiaks.
17 Nõnda on kõiki põlvkondi Aabrahmist Taavetini kokku neliteist, Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist põlvkonda ja Paabeli vangipõlvest Messiani neliteist põlvkonda.
18 Messia Jeesuse sündimise lugu oli selline. Tema ema Maarja oli kihlatud Joosepiga, kuid enne, kui nad koos magamiseni jõudsid, jäi Maarja Pühast Vaimust lapseootele. 19 Tema kihlatu Joosep oli hea mees ega tahtnud Maarjat avalikult häbistada, seega otsustas ta kihluse diskreetselt katkestada.
20 Kui Joosep kõige selle peale mõtles, ilmus talle unes Issanda ingel ja ütles talle: „Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maarjaga abielluda, sest ta on lapseootel Pühast Vaimust. 21 Talle sünnib poeg ja sa pead talle nimeks panema Jeesus, sest ta päästab rahva nende pattudest.“ 22 (See kõik toimus, et täituks see, mida Issand oli prohveti kaudu öelnud: 23 „Neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja. Teda hüütakse Immaanueliks,“ mis tähendab „Jumal meiega“.) 24 Joosep ärkas ja tegi nii, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. 25 Joosep abiellus Maarjaga, kuid ei maganud temaga enne, kui ta oli sünnitanud poja, kellele ta pani nimeks Jeesus.
* 1:1 1:1. Või „Kristus“. „Kristus“ on heebreakeelse sõna „Messias“ kreekakeelne vaste. 1:2 1:2. „Isa“ või „sigitaja“. 1:23 1:23. Vt Jesaja 7:14.