2
Pärast seda kui Jeesus oli sündinud Petlemmas Juudamaal kuningas Heroodese valitsemisajal, tulid targad mehed* idast Jeruusalemma.
„Kus on juutide kuningas, kes sündis?“ küsisid nad. „Me nägime tema tähte idas ja tulime teda kummardama.“
Kui kuningas Heroodes sellest kuulis, muutus ta väga rahutuks ja kogu Jeruusalemm koos temaga. Heroodes kutsus kokku kõik ülempreestrid ja rahva vaimulikud õpetajad ning küsis neilt, kus Messias pidi sündima.
„Petlemmas Juudamaal,“ vastasid nad talle, „sest nii kirjutas prohvet: „Petlemm Juudamaal, sa ei ole kindlasti Juuda linnadest kõige tähtsusetum, sest sinust tuleb juht, kellest saab mu rahva Iisraeli karjane.““
Siis kutsus Heroodes targad mehed, rääkis nendega omaette ja uuris neilt täpselt, millal täht oli ilmunud. Ta saatis nad Petlemma sõnadega: „Kui te sinna jõuate, otsige laps üles. Kui te ta leiate, andke mulle teada, et ka mina saaksin minna teda kummardama.“
Pärast seda, kui nad olid ära kuulanud, mis kuningal öelda oli, läksid nad oma teed, ning täht, mida nad olid idas näinud, juhtis neid, kuni peatus täpselt selle paiga kohal, kus laps oli. 10 Kui nad nägid tähte,§ ei suutnud nad oma rõõmu tagasi hoida! 11 Nad läksid majja ja nägid last koos tema ema Maarjaga. Nad põlvitasid ja kummardasid teda. Seejärel avasid nad oma aardekotid ning andsid talle kingiks kulda, viirukit ja mürri. 12 Kui neid oli unenäos hoiatatud, et nad ei läheks Heroodese juurde tagasi, suundusid nad oma kodumaale teist teed mööda.
13 Pärast nende lahkumist ilmus Issanda ingel unes Joosepile ja ütles talle: „Tõuse üles, võta laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse. Jää sinna, kuni ma sulle ütlen, sest Heroodes hakkab last otsima, et teda tappa.“
14 Nõnda tõusis Joosep üles, võttis poisi ja tema ema ning hakkas öösel Egiptuse poole minema. 15 Sinna jäid nad kuni Heroodese surmani. Nii täitus see, mida Issand oli prohveti kaudu öelnud: „Ma kutsusin oma poja Egiptusest.“*
16 Kui Heroodes mõistis, et targad olid teda petnud, sai ta väga vihaseks. Ta saatis mehed tapma kõiki Petlemma ja ümberkaudsete piirkondade väikseid poisse, kes olid kaheaastased ja nooremad. See tugines ajavahemikule, mille ta oli tarkadelt teada saanud. 17 Nii läks täide Jeremija prohvetikuulutus: 18 „Raamas kuuldakse kohutavat nutmist ja leinamist, Raahel nutab oma lapsi taga. Nad on surnud ja ta on lohutamatu.“
19 Pärast seda kui Heroodes suri, ilmus Issanda ingel unenäos Joosepile Egiptuses ja ütles talle: 20 „Tõuse üles! Võta laps ja tema ema ning mine tagasi Iisraeli maale, sest need, kes üritasid last tappa, on surnud.“
21 Nõnda siis Joosep tõusis, võttis poisi ja tema ema ning läks tagasi Iisraeli maale. 22 Kuid Joosep kartis sinna tagasi minna, kui ta oli teada saanud, et Arhelaos oli oma isa Heroodese järel Juudamaa kuningaks saanud. Kui Joosep oli saanud unenäos hoiatuse, läks ta Galilea piirkonda 23 ja seadis end sisse Naatsaretis. Nii täitus see, mida prohvetid olid öelnud: „Teda nimetatakse naatsaretlaseks.“§
* 2:1 2:1. Või „maagid“. Arvatakse, et need olid tõenäoliselt Pärsia religioossed preester-valitsejad, kes uurisid tähti. 2:6 2:6. Mitte otsesõnu „linnad“. 2:6 2:6. Viidatud tekstidele Miika 5:1 ja 2. Saamueli 5:2. § 2:10 2:10. Ilmselgelt tähenduses, et siis, kui nad nägid tähte peatumas, sest nad olid juba näinud tähte idamaal ja järginud seda kogu tee. * 2:15 2:15. Tsiteeritud Hoosea 11:1. 2:16 2:16. Teisisõnu, täht oli tarkadele esimest korda ilmunud kahe aasta eest. 2:18 2:18. Tsiteeritud Jeremija 31:15. § 2:23 2:23. Viide Jeesusele. Matteus ei tsiteeri siin ühtki konkreetset prohvetikuulutust.