48
Yaakhumpa onimparikhiya Manaase na Efwarayiimu
Wakathi ziviriyeevo vitthu epile, khuuziwa Yuusufu oriwa: “Papaawo nlwele.” Ye khulankha khusala alawa omoona, alawaka khuwaathuula aanaawe awiri, Manaase na Efwarayiimu. Khuuziwa Yaakhumpa yoori: “Mwanenu Yuusufu ontta ota oteela owoona.” Ezirayeele khujilipisela khulankha khwiikhala voolili.
Aphano Yaakhumpa khumuuza Yuusufu: “Nluku Woowahi Wooshi aakipuweleliye nti wa Luuzu tuniya ya Kanaani khukiparikhiya, akuuzaka yoori: ‘Kinteela owinkha mavokozi na kaattise peewu yawo yoori khwa weyo epuwe khuntti za waatta na kinkhe nti opu peewu yawo khwa mileele.’
Aanaawo apa awiri avokoliweeyo Misuri miiyo kihinate, Manaase na Efwarayiimu apa aya pi aka aanaaka, nkhama etthiipo Ruubeni na Simiyooni eeyiyeezo aanaaka. Ila apa onttelaaye owaavokola theenya anttela wiiya awo apa pa yo anttelaaye orithi zwaamu ya attwiizaya. Kirutaka Paata-Araamu akifwela muukhaaka Rakeele tuniya ya Kanaani, kiri ntarikhi kisaleelaka ofiya nti wa Efwarata. Miiyo khunzikha phantte ya tarikhi ya Efwarata oniitthiwaawo Belemu.”
Ezirayeele n'oowoona aana a Yuusufu khuuzela araka: “Khi apa apaani?”
Yuusufu khunjipu papaawe yoori: “Apa aana akinkhiyeeyo Nluku mmuti nttumphu.”
Ezirayeele khulupa yoori: “Okitiisele apha kiriivo yoori kiwaaparikhiye.”
10 Maasho awe Ezirayeele khaari woona saana mwaasa wa wuuluvala, Yuusufu khuwaathuula aana apale khumwaattamisela pwapwaaya, ye khuwaapatikha khuwaapejari.
11 Ezirayeele khumuuza Yuusufu yoori: “Wala akaari wuupuwela yoori kaari oteela woonanana weeyo theenya, ila Nluku akinoza mpakha aanaawo!”
12 Elottelanaka Yuusufu khuwaalazavo aana apale vamakutha wa pwapwaaya khwiinama khufiyisa ajihi yawe vathi. 13 Yuusufu khuwaathuula aanaawe oowiiri, Efwarayiimu nkhono-nlume phantte ya nkhono-nkha wa Ezirayeele, Manaase khunthuula nkhono-nkha phantte ya nkhono-nlume wa Ezirayeele khunttha khuwaattamisela pwapwaaya. 14 Ezirayeele khookola nkhono awe weelume veeshwa wa Efwarayiimu, otu nttiitthi aya, nkhono-nkha khuttha veeshwa wa Manaase otu nwulu.
15 Aphano khumparikhiya Yuusufu araka:
 
“Nluku otu anrumeyeliyeeyo apapazaku,
Eburahiima na Esiyaakha,
Nluku otu ankishukaaye
ohaayi aka wooshi mpakha leelo,
16 Nlayikha ntthi likilaziyeemo nkatthi wa vitthu zootakhala,
liwaaparikhiye asimaana apa.
Khwa yo livuwisiwe nzina laka
na mazina a apapazaku,
Eburahiima na Esiyaakha,
eeyane peewu ya waatta vatuniya.”
 
17 Wakathi Yuusufu amooniyeevo papaawe athuuliye nkhono awe nlume khuttha veeshwa wa Efwarayiimu, ye khuhintuveli. Khulazavo nkhono-nlume wa papaawe veeshwa va Efwarayiimu khuttha veeshwa va Manaase. 18 Khumuuza papaawe yoori: “Khahiyo toowo paapa, otu ti ye eeyiye nttunkhulu, apho nkhono-nlume mwinttheele othuuto veeshwa vawe.”
19 Ila papaawe khuhitakhi khuri: “Miiyo kinjuwa mwanaka etthu kinrettaaye. Manaase onttela wiiya khuntti khuluyeene na onteela wiiyana peewu ya waatta, ila ttwiiye otu nttiitthi onteela onziti ye, peewu yawe enttela wiiya khuntti za waatta.” 20 Aphano khuwaaparikhiya siikhu ethiitile araka:
“Atthu a Ezirayeele anteela owaaparikhiya azaaya arumeyelaka mazina enu araka:
‘Nluku ooretteni nkhama Efwarayiimu na Manaase.’ ” Paata ya toowo, khunwulisa Efwarayiimu zayita Manaase.
21 Elottelanaka, Ezirayeele khumuuza Yuusufu yoori: “Apha miiyo nasaapi kimfwa, ila Nluku onttela wiiya vamote na-mweyo na ti ye anttelaaye wuurutiselani nti wa apapazenu. 22 Apho kawinkha nti w'oonyaako wa Shekemu weeyo owaazitiyeeyo attwiizo, etile kiwaanyakanyiyeeyo amoori kuumananaka phanka yaka na mattetthe aka.”