49
Yaakhumpa oniwaaparikhiya aanaawe
Yaakhumpa khuwaakhuwela aanaawe khuwooza yoori: “Mwite apha kiwuuzeni vitthu zinttelaaye orettikhana siikhu epo zintaazo.
 
Mwisusele apha mwisiile aana a Yaakhumpa,
mwinsiileze papeenu Ezirayeele.
Weeyo Ruubeni, mwaana woomwanzo aka,
kuvu zaka,
nshumo woomwanzo woojikhitiri wooshapu aka,
mwanzo wooshitahiwa channu na wookhomaala.
Weeyo o wootumpunyeya nkhama maati a mpahari,
omwanzo awo wafujeya,
mwaasa woolalana muukha wa papaawo,
waphuja voolili wa papaawo*.
Na-ye Simiyooni na Leevi, ntthu na ttwiiye,
phanka zaya puntukhi zoorettana vitthu zoohusuti.
Shawuri zaya miiyo akeepu,
na rooho yaka khiri vamote na-yo,
mwaasa wa wiiphiiriwa waya awoola atthu
khushija ttottopwa za mompe za watthu mwayiini.
Woolaanikha wiiye wiiphiiriwa waya yo, maana pu woowali,
woolaanikha yiiye katapu yaya yo, maana pi zookhomaala.
Kinlawa kawaaphakulevo vakatthi wa khapila ya Yaakhumpa,
kiwaamwazelaka vakatthi wa Ezirayeele.
Weeyo Yuuda, attwiizo anteela wuuttottopela;
onttela owaashintta maatuwi awo,
aana a papaawo anlawa
awiinamele weeyo.
Yuuda, mwaana wa siipa,
amana akhola nyama khininsuruwa;
onlattanana siipa nwulweene arapaleliye,
paani amminyalaaye khunlansa?
10 Khweele Yuuda khanteela onyakanyiwa ofwalume awe,
wala pakhora y'oofwalume eriiye mmwinyoka mwawe,
mpakha ate mwennyewe ofwalume,
otu anttelaaye oshututeliwa pi atthu ooshi.
11 Ye onteela ofukelela puuru yawe
vanrayi wa wuuva,
na mwaanaaya anfukelele
veerapi yooshapweya ya nrayi otthuupo.
Kuwo zawe nka afulanaka viinyu
na ajapi yawe nka afulanaka taamu ya wuuva.
12 Maasho awe anttela wiiya awaara
mwaasa woonywa viinyu ya wuuva,
meeno awe anttela wiiya oolakala
mwaasa w'oonywa leethi.
13 Zabulooni onttela wiikhala phantte ya phwaani,
onttela wiiya patari ya makalawa;
mwiinano awe onlawa mpakha nti wa Sidooni.
14 Ezakaari puuru wookhomaala
arapaleliye vakatthi wa mapwattha mawiri.
15 Wakathi ooniyeevo yoori tuniya etile yaari ya shirehe
na yooshapweya ovumula,
ye khwiinamisa mafuzi awe
khuvikela mapwattha,
khusala akhola khaazi
nkhama mwiitthwaana.
16 Daani, onteela ophuka washariyavo khapila yawe
nkhama lihimo limote la Ezirayeele.
17 Ye onteela wiiya nkhama nyookha
eniiyaaye nshini wa tarikhi.
Nkhama evili yoovithaalela
enlumaaye ekwakuno ya khavalo,
namweettettisa khavalo
khukwana enyokonyoko.
18 Oo Mbwanaaka! Miiyo kinweja nusura yawo!
19 Gaadi onteela wuumananiwa pi annya-viittha
ila ye eettaka owiikarisa.
20 Vitthu-zoojiwa za Azeeri enttela wiiya za nnofu,
ye nka avahaka etthu-yooja ethiitile ensuhaaye oja afwalume.
21 Nafitaali nazoro woojitaphula
aniwaapatthaaye aana ooshapweya.
22 Yuusufu muutthi wa wiima channu
waattameliyeeyo nshini wa maati,
virapi zaya khurapela vatulu wa muuri.
23 Maatuwi awe anlawa amuumanane amwiikarisaka
na mattetthe aya,
24 ila nttetthe lawe tthi lookhomaala,
makhono awe pi oozivala
khwa kuvu za Nwali wa Yaakhumpa,
khwa kuvu za Nshuki nwulu, Mwaako wa Ezirayeele,
25 khwa kuvu za Nluku wa papaawo,
Nluku Woowahi Wooshi.
Ye ooparikhiye weeyo Yuusufu na parakha za pinkuuni,
na parakha za mmaati ariiye vathi w'oolumwenku,
na parakha za nyama za waatta na parakha zoovokola.
26 Parakha za papaawo pi za waatta zayita
parakha epile za nyaako epi za raku,
na maali za nyaako mittiitthi za mileele.
Parakha zooshi epi ziiye veeshwa wa Yuusufu
mpakha vaajihi va otule athawuliweeyo
vakatthi wa attwiize.
27 Bejami miiji woosaya,
supuyeene ontta okhola nyama na orafuna,
njuwa looveva na waawanya epile zinsalaazo.”
 
28 Pi atthaapa mahimo khumi na mawiri a Ezirayeele, na mattakhuzi aawooziyeeyo papaaya awaaparikhiyaka, na amwinkhaka wakhula ntthu parakha yawe etile yaamweeziyeeyo.
Ofwa wa Yaakhumpa
29 Elottelanaka Yaakhumpa khuwooza araka: “Kinttela ofwa kilawe kazikhiwe vamote na ajamaazaku apa afwiiyeeyo. Mwakizikhe vamote na apapazaku nlikurakuza liriiye mmashapa wa Eforoni Nhiiti, 30 nttintthile liriiye Makhipeela kharipu ya Manre tuniya ya Kanaani, nttinttho Eburahiima oozanyeziweeyo ti Eforoni Nhiiti yoori yiiye vilalo yawe. 31 Ottuukho azikhiweewo Eburahiima na muukhaawe Suhura, na-ye Esiyaakha na muukhaawe Rapekha na theenya ottuukho phi kinzikhiyeewo Liiya.
32 Nshapa laya na likurakuza laya nttho oozanyaniye Ahiiti.”
33 Nawiisha mattakhuzi apale aari owoozaaye aanaawe, Yaakhumpa khurutisela moolu awe voolili khurapalela khwiittha phuumu khufwa.
* 49:4 Moone Mwanzo 35v22.