20
Kalai datupa apimi emba diape lao pisiamino doko
(Mt 21:23-27; Mk 11:27-33)
Koto mendepa Jisasame losuu anda andake dokonya katao endakali dupa mana lamaita Wai Pii Epe doko panao lamaita pia-pyaa. Dokopa akali pitisa mupapi, mana setapae masingi akalipi, isingi akalipi dupa baa kateamo dokonya epeami-pyaa. Ipupala* lao pituu, “Embame apinya pii minao kalai datupa pilipi? Apimi kalai datupa emba-kisa seteape naima langina!” leami-pyaa. Dokopa baame dokaitanya pii yanu pyao, “Nambame nyakama pii mende pisilyoakana, nyakamame yanu pyao langyepape. Joneme kaimbu pyakamaiyamo doko Goteme pina leape, pande endakalimi pina leamipi?” lea-pyaa. Dokopa dokaitame nyakamalapo lao pituu, “Naimame, ‘Goteme pina leana,’ latamano kandao doko, baame naima kandao, ‘Doko aipuma nyakamame Jonenya pii doko masoo minala nayamipi?’ lata. Dee* naimame, ‘Endakalimi pina leamina,’ latamano kandao doko, Jone doko potopesana lao masoo miningima dokonya endakali datupa pitakame naima kaname pyao takyetamina,” leami-pyaa. Dopa latala dokaitame Jisasa lamaiyoo, “Apimi pina leape lao masala naelyamanona,” leami-pyaa. Dopa leaminopa Jisasame dokaita lamaiyoo, “Dopa tamo doko, nambame kalai pilyo datupa dokonya pii minao pilyo lao nyakama langya nayatoakana,” lea-pyaa.
Getepe ee mende isoo kateamina lao kongali pii leamo doko
(Mt 21:33-46; Mk 12:1-12)
Dopa* latala baame kongali pii mende endakali dupa dapa lao lamaiya-pyaa: “Akali mendeme getepe ee mende pokea-pyaa. Dopa petala akali mendapuame ee doko isakao katena latala baa koto longo nepao yuu londati mendakaita pao katea-pyaa. 10 Maitakao* getepe wambu pingi gii doko ipateamopa akali ee tange dokome baanya kendemane mendeme ee isakamaingi akali dupa kateamisa pupala getepe dii mendapua lyao peekena lao nyakala pena lea-pyaa. Kendemane doko pateamopa ee isakamaingi akali dutupame baa pyapala getepe dii lyao maiyakamaiya nayao mee pena leami-pyaa. 11 Maitakao ee tange dokome baanya kendemane waka mende pena lea-pyaa. Pena leamoaka doko, dokaitame akali doko apata pyao indyepala mana koo elya pipae mendapua baa-kisa minatala getepe dii lyao maiya naenya mee pena leami-pyaa. 12 Dee paa tepo pyoo ee tange dokome kendemane mendeaka pena leamopa, dokaitame baa pyao indyepala kamalyatena pyale leami-pyaa. 13 Dokopa ee tange dokome lao pituu, ‘Dee nambame aipa pitoo laape? Dokaitame nambanya ikiningi mona setenge doko andanda semaitamino nakandenyana nambame baa pena latoana,’ lao masetala pena lea-pyaa. 14 Pena leamoaka doko, akali ee isakamaingi dutupame akali dokonya ikiningi doko epeamo kandatala nyakamalapo lao pituu, ‘Akali dakeme takangenya moya nyepengena, moya dake naimanya jina lao baa pyao kumasemana!’ leami-pyaa. 15 Dopa latala dokaitame getepe ee dokonya baa kamalyatena soo pyale latala pyao kumasiami-pyaa.
“Dopana, akali ee tange dokome dokaita aipa pitape? 16 Baame* ipupala ee isakamaingi dokaita pyao kumasetala, getepe ee doko akali waka mendapuame isakao katena latana,” lea-pyaa. Dopa leamopa dokaitame sepala lao pituu, “Anematupa! Baame dopa napinako!” leami-pyaa. 17 Dokopa* Jisasame dokaita lengeme kandatae katao lao pituu,
“ ‘Anda pingi akali dupame anda pingina daa latala nepeamino doko
pingina mupa jeteana,’
lao pepa pyapae silyamo dokonya tenge aki palelyape? 18 Endakali* mende kana doko-ketae lombapae sepala baa indyuu tale pita. Dee kana dokome endakali mende pyao takyembatamo kandao doko, endakali doko etete kunguma jetana,” lea-pyaa.
Muni takisa doko kapomane maimape kayamape lao Jisasa pisiamino doko
(Mt 22:15-22; Mk 12:13-17)
19 Dokopa* mana setapae masingi akalipi pitisa mupapi dupame, “Kongali pii doko naima kandao lalumuna,” lao masiami-pyaa. Dopa lao masetala gii dokopaka baa puu lao minalanya piami-pyaa. Dopaka doko, endakali kateamino dupa paka kayapala kayami-pyaa. 20 Dopa* petala baa minapenge gii mende malisoo katao Jisasa doko kapomane andake doko-kisa yakinatamanopa dokome baa anjinalena lao masiami-pyaa. Dopa lao masetala akali mendapuame sambo mee paele lao payao baa kosimi lapenge pii mendapua Jisasa-kisa sala pena leami-pyaa. 21 Akali* dutupame pupala Jisasa lamaiyoo, “Mana Lenge Akali, embame piipi manapi dupa tolao lao endakali dupa mana lamaingina lao masilyamano. Dee embame endakali itange kandao mokosala nayao, embame kiningi pii lao Goteme endakali dupame pipimili lao masingili pyoo mana lamailino lao masilyamano. 22 Dopana, naimanya mana setapae dokonya aipa latae silyape? Kapomane Isingi Mupa dokonya takisa dupa naimame pyakamaimape, pande kayamape?” lao pisiami-pyaa. 23-24 Dopa lao waa katao pisiamino doko Jisasame kandatala dokaita lamaiyoo, “Muni mende namba laitaka pyepa. Muninya endakali lengelyaapi wasetae kalyamopi kenge pyatae kalyamopi doko apinyape?” lea-pyaa. Dopa lateamopa dokaitame lao pituu, “Doko Kapomane Isingi Mupa dokonya pyatae kalyamona,” leami-pyaa. 25 Dokopa* baame dokaita lamaiyoo, “Dopa tamo doko, opale Kapomane Isingi Mupa dokonya dupa tange maiyakamaiyepape. Dee opale Gotenya dupa Gote tangeaka maiyakamaiyepape,” lea-pyaa. 26 Dopa leamopa dokaitame endakali enomba dupanya baa kosimi lapenge pii mende kutao kayami-pyaa. Baame dokaitanya pii yanu pyakamaiyamo doko sepala dupame mona andapala dee pii mende naleami-pyaa.
Endakali kumapae dupa sakatatamipi lao Jisasa pisiamino doko
(Mt 22:23-33; Mk 12:18-27)
27-28 Yuu** mende akali Satyusi mendapua Jisasa kateamo dokonya epeami-pyaa. Dupame endakali kumapala dee sakatala naengena lengema-pyaa. Dokonya dokaitame baa pisoo, “Mana Lenge Akali, wamba Moseseme naimanya mana mende dapa lao pepa pyanya setekea-pyaa: ‘Akali mendeme enda mende nyepala wane manja nayao baa mee kumatamo kandao doko, baanya kaiminingi dokome enda walyakae doko pisetala wane manditamo dupa kaiminingi kumapae dokonya manjakamaitana,’ lapae silyamo. 29 Dopana, gii mendepa akali mendenya ikiningi kalange kateami-pyaa. Dutupanya mupa dokome enda mende nyepala wane manja nayao baa mee kumia-pyaa. 30 Dokopa kaiminingi laponge dokome enda walyakae doko pisia-pyaa. 31 Pisetala dopaka pyoo baa wane manja nayao kumateamopa maitakao kaiminingi teponge dokome enda dokoaka pisia-pyaa. Kaiminingi kalange dutupa pitakame enda dokoaka nyiamino doko wane mende manja nayawaka kumiami-pyaa. 32 Maitakao enda doko kumiaka-pyaa. 33 Kaiminingi kalange dutupa pitakame enda mendai dokoaka nyepala kumiami-pyaana, tenda endakali kumapae dupa malunya sakatataminopa enda doko akali dutupanya apinya etanenge joo pitita laape?” leami-pyaa.
34 Dokopa Jisasame dokaita lamaiyoo, “Indupa gii dakepa akalimi enda nyoo endame akali pao pingi. 35 Dopaka doko, Goteme endakali mendapua kandao kapana lao masetala tanga gii dokonya lete etete katena lao endakali kumapae dupa malunya sakatasetamopa, endakalipa nyala nayatami. 36 Dokaita* dee kapa pao kumala nayao enjele joo pituu katawapi pitami. Goteme dokaita sakatasetamo dokonya dupa baanya ikiningi wanengepiaka jetami. 37 Moseseme* endakali kumapala dee malunya sakatatamina lao panasetea-pyaa. Ikililyambu maunya ita teamo dokonya-kaita Moseseme pii nyiamo dokome Kamongo doko kandao, ‘Baa Apotakamepi, Aisakepi, Jekopepi dutupanya Gote kalyamona,’ lao Mosesenya pepa pyapae dokonya silyamo. 38 Dopana,* Gote baa endakali kumapae dupanya Gote daana, baa endakali lete katenge dupanya Gote. Baame endakali dupa pitaka leteaka kalyaminona lao masingina,” Jisasame lea-pyaa. 39-40 Dopa** lateamopa dupame baa-kisa pii mendapua dee pisalanya paka kayapala mana setapae masingi akali mendapuame baa lamaiyoo, “Mana Lenge Akali, embame pii auu pyoo yanu pilinona,” leami-pyaa.
Kataisa doko apipi lao Jisasame pisiamo doko
(Mt 22:41-46; Mk 12:35-37)
41 Dokopa Jisasame dokaita pisoo pituu, “Kataisa doko Dapiti Yumbangena lengema doko, aipuma dopa lengemape? 42 Losuu* Wee dupanya Dapiti tangeme dapa lea lapae silyamo:
‘Kamongo Gote dokome nambanya Kamongo doko lamaiyoo,
“Emba nambanya kingi tolae-kaita katape!
43 Katatenopa nambame embanya yandapipili dupa embanya moko pundipundi ongonya katena latona,” ’ lapae silyamo.
44 Doko, Dapitimi akali doko kandao, ‘Kamongona,’ lea-pyaana, aipa petala baa Dapiti yumbange jilyape?” lea-pyaa.
Mana setapaenya lao mana lenge akali dupa koyatamina leamo doko
(Mt 23:1-36; Mk 12:38-40; Lu 11:37-54)
45-46 Endakali* kambu piamino dupa pitakame Jisasanya pii dutupa soo kateaminopa baame baanya disaipele dupa lamaiyoo, “Nyakama aopyoo latala mana setapae masingi akali dopale jetamane lao kandao wandyuu kalyepape! Dupame yonge pee londe dupa pyoo payawani kaengema. Dupame kamapi dupanya nyakama lasa lapimi laka lao masingima. Dupame losuu anda dupanya enomba nyoo pilyanya etete auu kaengema. Nee andake nelyami dupanya petenge toko enomba nyoo dupanya pilyanya auu kaengema. 47 Dupame enda walyakae dupanya anda yuupi dupa minambao nyepakamaitala endakali dupame nyakama epepe lao masina latala loma londe pyoo singima. Goteme dupa-kisa kenda pipae etete andake mende setatana,” lea-pyaa.
* 20:2 Jo 2:18; Ap 4:7 * 20:6 Mt 14:5; Lu 7:29 * 20:9 Ais 5:1; Mt 25:14 * 20:10 2 Ktl 36:15-16 * 20:16 Jo 12:48; Ap 13:46; 18:6; 28:28 * 20:17 Wee 118:22; Ap 4:11; 1 Pi 2:6-7 * 20:18 Ais 8:14-15 * 20:19 Lu 11:53; 19:47-48 * 20:20 Mt 12:10; Lu 23:2 * 20:21 Jo 3:2 * 20:25 Lu 23:2 * 20:27-28 Ap 4:1-2; 23:8 * 20:27-28 Dit 25:5 * 20:36 1 Jo 3:1-2 * 20:37 Eke 3:6 * 20:38 Lo 6:10-11; 14:8-9; Ga 2:19 * 20:39-40 Mk 12:28 * 20:39-40 Mt 22:46; Mk 12:34 * 20:42 Wee 110:1 * 20:45-46 Lu 14:7-11