9
Dopa* latala baame dee dokaita lamaiyoo, “Nambame nyakama kiningi langilyona, endakali ae kalyamino datupanya mendapua kumapala nayataminopa Goteme pupu lapae dokome panao isala ipatamo kandatamina,” lea-pyaa.
Jisasa waka jiamo doko
(Mt 17:1-13; Lu 9:28-36)
Koto* tokange pateamopa Jisasame Pitapi, Jemesapi, Jonepi dutupa laminao yuu manda ketae mendenya pupala nyakama iki kateami-pyaa. Kateaminopa dutupanya enombasa Jisasa baa waka jia-pyaa. Baanya* yonge pee dupa etete kyoo lao lenge lipilipi pia-pyaa. Isa yuu angenya yonge pee akipi kaimbu pingi endakali mendeme baanya yonge pee kyoo leamo dopale joo kaimbu pyao kyoo lasala naengema. Dokopa akali Ilainjapa Mosesepa ipupala Jisasa-pipa awapa pii lao kateaminopa dutupame kandeami-pyaa. Kandatala Pitame Jisasa lamaiyoo, “Mana Lenge Akali, naima angenya katapumanopa auu pilyamona, naimame aiyaa anda tepoma pimana. Mende embanya, mende Mosesenya, mende Ilainjanyana,” lea-pyaa. Doko,* nyakama paka kayamino dokomena, Pitame pii leamo doko aipa lelyope lao masala nayao lea-pyaa. Dopa* leamopa kopa mendeme ipupala dokaita sanga pia-pyaa. Kopa dokonya-kaita pii mende lao epea dokome, “Doo kalyamo doko nambanya Ikiningi etete mona setenge dokona, nyakamame baanya pii doko sakamaiyepape!” lea-pyaa. Dokopa dupame pupae kandayoko lao kandeaminopa endakali mendaipi mende nakandao Jisasa iki nyakama-pipa awapa kateamo kandeami-pyaa.
Dokaita* yuu manda dokonya katao lanao ipao pituu Jisasame kyoto joo dutupa lamaiyoo, “Nyakamame kanjimino doko endakali mende lamaiya nayalapape. Dopaka doko, Endakalinya Ikiningi doko malunya sakatatamopa endakali dupa lamaipenge jetana,” lea-pyaa. 10 Baame pii leamo doko dupame watao minatala nyakamalapo mende pisa pisa pyoo, “Malunya dee sakatenge doko aki laape?” leami-pyaa. 11 Dopa* petala dupame baa pisoo, “Mana setapae masingi akali dupame aipuma, ‘Ilainja wambao ipupengena,’ lengemape?” leami-pyaa. 12 Baame* yanu pyao dokaita lamaiyoo, “Dupa pitaka dee katengeli pina lao tolasalanya Ilainja doko wambao ipupenge. Dopaka doko, pii pepa pyapae singi dokonya, ‘Endakalinya Ikiningi doko tanda longo lao natana, dee angi mende daana latala koo jinya nepatamina,’ lapae silyamo doko aipa lao silya kanjemape? 13 Dopaka* doko, nambame nyakama langilyona, Ilainja doko ipatea. Ipateamopa endakali dupame baa kandao pii pepa pyapae silyamoli pyoo baa-kisa pyuani kayamino dupa pitaka piamina,” Jisasame lea-pyaa.
Jisasame enjele koo paleta wane mende mee injisiamo doko
(Mt 17:14-21; Lu 9:37-43)
14 Dutupa disaipele yangi dokaita kateamisa pilyiaminopa endakali kambu andake mendeme disaipele dokaita katao kakopeaminopa, mana setapae masingi akali mendapua-pipa pii yanda pyoo kateamino kandeami-pyaa. 15 Endakali kambu piamino dupa pitakame Jisasa epeamo kanju petala mona andao walu leami-pyaa. Dopa petala dupame alo pyao baa tengesa ipupala yaka epene lamo leami-pyaa. 16 Dokopa baame pii lao pituu, “Nyakama aipuma pii yanda pilyamipi?” lea-pyaa. 17 Endakali kambu kateamino dupanya mendeme yanu pyao, “Mana Lenge Akali, enjele koo mendeme nambanya wane doko mumaa injisingi dokonya baa emba katapisa laminao epo. 18 Enjele koo dokome baa minao lungu pilyamoli pyoo lombapae singi. Dopa pilyamopa wane doko nengekaita kambuapupuaka mandyuu, nenge kitakato lao, kingi mokopi tinokao tuii lenge. Nambame embanya disaipele dupame enjele koo watao pyakamaina laloaka doko, dupame kapa pao watao pyala nayalaminona,” lea-pyaa.
19 Dopa leamopa Jisasame lao pituu, “Kanau! Masoo minala naengema endakali nyakama! Oo koto koto ongo namba nyakama-pipaka tole katatama laape? Nyakamame nambaka nenge nyoo katatami laape? Nyakamame baa laminao namba kalyo asa ipupa,” lea-pyaa. 20 Dupame wane doko laminao baa kateasa epeami-pyaa. Dopa piaminopa enjele koo dokome Jisasa kanju katao wane doko minao walu lasiamopa nengekaita kambuapupuaka mandyuu alemale lao lombapae sia-pyaa. 21 Jisasame takange doko tipa pyoo, “Gii andukupa wane dake tee pyao dopa piape?” lea-pyaa. Baame yanu pyao, “Koosa tee pyao pia. 22 Paa longosa enjele koo dokome baa soo itatenya yangata endakinya soo pyandata pyoo kumasalanya pingina, embame opale mende kapa pao piti tamo kandao doko, naima kondo kayao nisepe,” lea-pyaa. 23 Jisasame* baa lamaiyoo, “ ‘Embame opale mende kapa pao piti tamo kandao doko,’ leeno doko masoo miningi endakali dokome dupa pitaka kapa pao pingina,” lea-pyaa. 24 Dopa* leamopa wane dokonya takange dokome ae latala, “Nambame masoo minilyoaka doko, kuki masoo minilyo dokonya embame nisepe,” lea-pyaa. 25 Dopa* leamopa endakali kambu dupame yapa ipao Jisasa baa katao kakopeamino kandatala baame enjele koo doko pyalanya lao, “Emba enjele koo mumaa kembau dokome wane dake yakinatala puu lelyona, emba baa-kisa dee naipupi,” lea-pyaa. 26 Dopa* leamopa enjele koo dokome puu lao ae latala, wane doko minao etete walu lasetala baa yakinatala pea-pyaa. Peamopa wane doko kumapae joo sia-pyaa. Dopa piamosa endakali longome, “Baa kumatelyamona,” leami-pyaa. 27 Dopaka* doko, Jisasame wane dokonya kinginya minatala minalyiamopa wane doko sakatao toya katea-pyaa.
28 Jisasa andaka kolandeamopa baanya disaipele dupa baa-pipa iki katao baa pisoo, “Aipuma naimame enjele koo doko kapa pao watao pyala nayalamape?” leami-pyaa. 29 Dopa leaminopa baame dokaita lamaiyoo, “Enjele koo tata dopale doko loma singisa iki kapa pao yakinatala pengena,” lea-pyaa.
Jisasame baa kumatapa dee sakatatapa dolaponya lapo pyoo leamo doko
(Mt 17:22-23; Lu 9:43-45)
30 Jisasapi* baanya disaipele dupapimi yuu doko yakinatala Galili yuu dokonya-kaita peami-pyaa. Pao pituu endakali mendeme nakandapya laka lao Jisasame masia-pyaa. 31 Doko,* baame baanya disaipele dupa mana lamaiyoo pea-pyaa. Baame dokaita lamaiyoo, “Akali mendeme Endakalinya Ikiningi doko enge nyepala endakali dupa laitaka pilyamona, dupame baa pyao kumasetami. Dopa pitaminoaka doko, koto teponya dee malunya sakatatana,” lea-pyaa. 32 Dopaka* doko, pii leamo doko disaipele dupame masala nayapala baa pisalanya paka kayami-pyaa.
Api alyasale joo kalyape leamino doko
(Mt 18:1-5; Lu 9:46-48)
33 Dokaita* Kapaneame yuu dokonya epeami-pyaa. Ipao andaka kolandatala baame dutupa pisoo, “Nyakamame kaitinisa aki mendenya laloo pyoo lao ipamipi?” lea-pyaa. 34 Dopa* leamopa dupa ema napiami-pyaa. Doko, kaitinisa ipao pituu nyakamanya api alyasale joo kalyape lao laloo pyoo epeamino dokonya ema napiami-pyaa. 35 Dokopa* baa isa pitipala baanya disaipele kingi ita mende-kisa dee lapoma dutupa epena latala lamaiyoo, “Enomba nyoo katapuli lao masetamo endakali dokome baa etete maita-kaita katapala endakali dupa pitakanya kalai akali joo katapengena,” lea-pyaa. 36-37 Dopa** latala baame wane koo mende lanyepala dokaitanya kaina dokonya katasia-pyaa. Dopa petala baame wane doko kopinyetala dokaita lamaiyoo, “Endakali mendeme namba lao masetala wane koo dapale mende lanyilyamo dokome namba lanyingiaka. Namba lanyilyamo dokome namba lanyala naenge. Daa, namba puu leamo doko lanyingina,” lea-pyaa.
Endakali mendeme yandapipi nanjoo kalyamo doko naima tata joo katenge
(Lu 9:49-50)
38 Joneme* baa lamaiyoo, “Mana Lenge Akali, akali mendeme embanya kenge doko lao enjele koo dupa watao pyapumopa naimame kandatala baa naima watao napaenge dokonyana baanya kalai doko kaena lao daa lapumana,” lea-pyaa. 39 Dopaka* doko, Jisasame baa lamaiyoo, “Nyakamame baanya kalai doko kaena lao daa nalalapape! Doko, endakali mendeme nambanya kenge doko lao kalai pupu lapae mende pilyamo dokome kapa pao namba kandao yapa pii koo laa naenge. 40 Endakali* mendeme naima yandapipi nanjoo kalyamo doko naima tata joo katenge. 41 Nambame* nyakama kiningi langilyona, nyakama Kataisanya joo katataminosa endakali mendeme nyakama endaki penge mendenya nalapale lao ditamo endakali dokonya yole doko eteteaka kapa pao alu napita.
Koo pina lao mapisingi mana dupa
(Mt 18:6-9; Lu 17:1-2)
42 “Endakali mendeme namba lao masoo miningi wane koo datupanya mendeme koo pina lao mapisetamo doko, baa etete koyata. Baame dopa pitame lao kana etete andake mende mangenya anjetala solowata pete andake dokonya soo pyandamili kandao doko, baa kuki yaka jipyali. 43 Embanya* kingi mendeme emba koo pyaale lao mapisia kandeno doko, kepanya nepape. Emba kingi tanoma kateta lete etete katenge dokonya pateno doko, auu pyoo katate. Emba kingi lapota kateta itate konjala naenge yuu koo ongonya pateno doko, auu pyoo nakatate. 44 [Yuu koo ongonya endakali dupa-kisa nene anda pilyamo dupa pyoo yapa etala naenge. Itate doko tao yapa konjala naengeaka.] 45 Dee embanya moko mendeme emba koo pyaale lao mapisia kandeno doko, kepanya nepape. Emba moko tanoma kateta lete etete katenge ongonya pateno doko, auu pyoo katate. Emba moko lapota kateta yuu koo dokonya soo pyandatamo doko, auu pyoo nakatate. 46 [Yuu koo ongonya endakali dupa-kisa nene anda pilyamo dupa pyoo yapa etala naenge. Itate doko tao yapa konjala naengeaka.] 47 Embanya* lenge dokome emba koo pyaale lao mapisia kandeno doko, lukunya nepape. Emba lenge mendai iki tao Goteme isingi dokonya pateno doko, auu pyoo katate. Emba lenge lapota tapeta yuu koo dokonya soo pyandatamo doko, auu pyoo nakatate. 48 [Yuu* koo ongonya endakali dupa-kisa nene anda pilyamo dupa pyoo yapa etala naenge. Itate doko tao yapa konjala naengeaka.]
49 “Aipi* neenya katenge dokaita joo itate doko endakali dupa pitaka-kisa ipata. 50 Aipi doko epeaka doko, tende napitamopa nyakamame dee aipa petala tenda pisepengepa? Nyakama aipi katatae joo mona setaloo pyoo kalyepape,” Jisasame lea-pyaa.
* 9:1 Mt 10:23; Mk 13:30; Lu 21:32; 22:18; Lo 1:4 * 9:2 Mk 5:37; 13:3 * 9:3 Mt 28:3; Mk 16:5 * 9:6 Mk 14:40 * 9:7 Dit 18:15; Mt 3:17; Mk 1:11; Lu 3:22; Jo 12:28-29; Ap 3:22; 2 Pi 1:17-18 * 9:9 Mt 12:16; Mk 1:34; 5:43; 7:36; 8:30-31 * 9:11 Mal 4:5; Mt 11:14 * 9:12 Wee 22:1-18; Ais 53:3; Mk 8:31; 9:31; 10:33 * 9:13 1 Kiŋ 19:2,10; Mt 11:14 * 9:23 Mt 17:20; 21:21; Mk 11:22-24; Lu 17:6 * 9:24 Mt 8:10; Lu 17:5 * 9:25 Mk 7:37 * 9:26 Mk 1:26 * 9:27 Mt 8:15; Mk 8:23 * 9:30 Jo 7:1 * 9:31 Mk 8:31; 10:32-34 * 9:32 Lu 9:45; 18:34; Jo 12:16 * 9:33 Mk 7:24 * 9:34 Lu 22:24 * 9:35 Mt 20:25-27; 23:11; Mk 10:43-44; Lu 22:24-26 * 9:36-37 Mk 10:16 * 9:36-37 Mt 10:40; 18:5; Lu 10:16; Jo 12:44; 13:20 * 9:38 Nam 11:28 * 9:39 Ap 3:16; 1 Ko 12:3 * 9:40 Mt 12:30; Lu 11:23 * 9:41 1 Ko 3:23 * 9:43 Mt 5:30 * 9:47 Mt 5:29 * 9:48 Ais 66:24 * 9:49 Lep 2:13; Mt 5:13; Lu 14:34-35; Lo 12:18; Kl 4:6; 1 Te 5:13