2
Dopana,* nyakamame koo pingi dupa pitakapi, sambo lenge dupa pitakapi, minakasingi dupapi, nyipu laka lao masetala mona koo palenge dupapi, pii koo lenge dupapi mana dutupa pitaka soo nepalapape. Wane* nana epapu mandipae dupame andu ipange etete auu kaengemali pyoo nyakamame Gotenya pii kuni nasingi doko auu kayalapape. Pii dokome nyakama pyoo nyoo andasetae katamana lao nyakamame dopa pyepape. Kamongo* doko epe lamo lao nyakamame nakande sepeami.
Pingina lete katenge doko
Nyakama* baa lete katenge pingina* joo kalyamo doko-kisa ipupape. Endakali dupame pingina doko daa latala nepateaminoaka doko, Goteme baa etete angi lamona latala yapao nyia-pyaa. Nyakama* kilya pulimbanapi lete katenge joo kalyamino dupa Oli Sipitisanya losuu anda joo kalyepape. Dopa petala Oli Sipitisa dokome lelyamoli pyoo nyakamame Gote lao kundi maiyanya nyakama pitisa etete epe joo kalyepape. Goteme Jisasa Kataisanya kalai piamo doko lao masetala, nyakamame baa kundi maitamino dupa baame auu kayao nyeta. Doko,* Gotenya pii pepa pyapae singi dokonya dapa lao pyapae silyamo:
“Nambame pingina mupa mende Sayone yuu dokonya katelyo.
Pingina doko yapao nyepae etete angi baa mende.
Doko lao masoo minatamo endakali doko etete elya nakayatana,” lapae silyamo.
Dopana* nyakamame baa lao masoo miningi dupanya baa etete angi. Dopaka doko, masoo minala naenge endakali dupanya daa.
“Anda pingi akali dupame anda pingina daa latala nepeamino doko pingina mupa jetea.
Dee* masoo minala naenge endakali dupa anda pingina dokome lombasetala, koo pina lao mapisingiaka.” Gotenya pii lapae doko daa lao nepelyamino dokonyaka lombapae soo kalyamino. Goteme dopa pitamina lao wamba waka lea-pyaa.
Dupa* lombapae soo kalyaminoaka doko, Goteme nyakama iminjetae doko yakinatala baanya tii pipae etete auu koo pipae dokonya ipupa lateamopa, baanya kalai etete andake epe pingi dupa endakali dupa lamaiyanya nyakama Gotenya yapao nyepae endakalipi, kiŋinya pitisapi, Gote tangenya endakali etete epepi kalyamino. 10 Wamba* nyakama Gotenya joo nakateaminoaka doko, indupa nyakama baanya endakali joo katapelyamino. Wamba Goteme nyakama kondo nakayamoaka doko, indupa baame nyakama kondo kayatelyamo.
Naima Gotenya kendemane joo katapenge
11 Mona* setenge paluma, nyakama endakali opone joo tisa nao katao pituu, endakalinya mona koo dokome nyakamanya imambu doko yanda pimaingi dupa etete yakinalapape lao nambame nyakama langyokondape pyoo langilyo. 12 Netesa* endakali dupame nyakama kandao, koo pingimana lao pyalanya latamino kandao doko, dupame nyakamanya mana epe minatamino dupa kantatala, Goteme endakali kanja ipatamo gii dokopa, baa lao tama pina lao nyakamame dupanya kainanya mana epe minao kalyepape.
13 Nyakamame** Kamongo doko lao masetala, endakalimi mana makandepi setapae dupa pitakanya pundipundi kalyepape. Kamongo kiŋi mupa dokonya pundipundi kalyepape. 14 Kapomane andake dupame koo pingi endakali dupa anjinya palyetala epe pingi endakali dupa kandao lalyina lao kiŋi dokome katena lelyamona lao masetala nyakamame akali dupanya pundipundi kalyepapeaka. 15 Doko,* Goteme nyakama dapa pipimi laka lao masilyamo: dupame kyakaenge pii masala nayao mee lelyamino dupanya nyakamame mana epe minao nengekaita lyokakamaipimi laka lao masilyamo. 16 Nyakama* mokao nyepae joo payao kalyepape. Dopa pyoo katataminoaka doko, naima mokao nyepae joo katao koo pyoo luiyapenge jilyamona lao masala nayalapape. Nyakama Gotenya kendemane endakali joo payao kalyepape. 17 Nyakamame* endakali dupa pitaka andanda semaiyoo, kaiminingi dupa auu kayao, Gote paka kayao, kamongo kiŋi mupa doko andanda semaiyoo kalyepape.
Naimame Kataisa payamoli pyoo tanda nao payapenge
18 Nyakama* kendemane dupame nyakamanya akali andake dupa etete andanda semaiyoo dupanya pundipundi kalyepape. Akali andake mona epe palengepi tambo lapaepi dupanya iki pundipundi nakatenya, isingi akali tomba napae dupanya apata pundipundi kalyepapeaka. 19 Akali* andake mendeme nyakama mee tanda ditamopa nyakamame Gote lao masetala mee tanda nyetamino doko, Goteme yaka pilyaminona lata. 20 Nyakamame koo pitaminopa dupame nyakama pyao takyetaminopa takina lao kayatamino kandao doko, nyakama-kisa epe aki mende setape? Nyakama auu pyoo katao dupame tanda dina lao kayatamino kandao doko, Goteme yaka pilyaminona lata. 21 Nyakama* dopa pyoo payatamina lao Goteme ipupa latea. Doko, Kataisame nyakama lao masoo tanda nyepala, baame piamoliaka pyoo nyakamame pyepale lao mana doko setekea. 22 Baame* koopi mende napia. Baanya pii leamo dokonya sambo piipi mende napalea. 23 Endakali* dupame baa kandao pii koo leaminopa, baame yanu pyao pii koo nalea. Baame tanda nyoo pituu itingi yanu nyotona nalea. Baame dupa pitaka etete tolao yapenge dokonya kingilyaka maiya. 24 Naimame* koo pingi dupa etete kumina kayapala epe dupa pyoo kalyepale lao baame baa tangenya yonge dokome naimanya koo pingi dupa soo ita poko dokonya pea. Baa pyao kombe palisiamino dupame nyakama saka nyia. 25 Mena* sipisipi dupa wakale puu puu petala kyakao pengemali pyoo nyakama kyakao payao kateaminoaka doko, indupa nyakama dee pilyetala nyakamanya imambu dupa Isoo Setao Katenge Akali doko-kisa ipatelyamino.
* 2:1 Mt 19:14; Ep 4:22; Je 1:21 * 2:2 Mt 18:3; 1 Ko 3:2; Ip 5:12 * 2:3 Wee 34:8 * 2:4 Wee 118:22; Ais 28:16; Mt 21:42; Ap 4:11; Ep 2:20-22 * 2:4 pingina, kilya pulimbanapi Pitame pingina leamo doko Kataisa lete katenge doko kandao lea-pyaa. Kilya pulimbanapi leamo dupa naima Kataisa-pipa pakatae lete katenge dupa kandao kongali lea-pyaa. * 2:5 Eke 19:6; Ais 61:6; Lo 12:1; Pa 1:6 * 2:6 Ais 28:16; Lo 9:33; 10:11; Ep 2:20 * 2:7 Wee 118:22; Mt 21:42 * 2:8 Ais 8:14-15; Lo 9:33 * 2:9 Eke 19:5-6; Dit 4:20; 7:6; 14:2; Ais 9:2; 43:20-21; Ap 26:18; Ep 5:8; Kl 1:12-13; Ta 2:14; 1 Pi 2:5 * 2:10 Osi 1:6-9; 2:23; Lo 9:25-26 * 2:11 Wee 39:12; Ga 5:17,24; Je 4:1 * 2:12 Ais 10:3; Mt 5:16; Lu 19:44 * 2:13 Ta 3:1 * 2:13 Lo 13:1-7 * 2:15 1 Pi 3:16 * 2:16 Ga 5:13; Ju 4 * 2:17 Pot 24:21; Mt 22:21; Lo 12:10 * 2:18 Ep 6:5-8 * 2:19 Je 5:11; 1 Pi 3:14; 4:14 * 2:21 Mt 16:24; Jo 13:5; 2 Te 3:7 * 2:22 Ais 53:9; Jo 8:46 * 2:23 Ais 53:7,12; Mt 5:39; Lo 12:19; 1 Pi 3:9 * 2:24 Ais 53:5; Lo 6:2-3,11,18; 2 Ko 5:21; Ip 9:28 * 2:25 Ais 53:6; Ese 34:5-6; Mt 9:36; Jo 10:14