10
Udia nii fisimabiola säi
(Madiu 19.1-12, Ulugu 16.18)
Yesuea amala sälahilä sege amo dïgïla awäla Yudia segea beselagalala ödä Yodona dëgëla alömodi asi. Udia dolö yafie e neebea mafula gegedosebegi, hï hamolo amo gadola ilima bu elö säla olelesa nelo. Amala olelesa nebegi, Felesi dolö odoa e neebea maalahilä Yesuma fedogola nabahalea, Mala säla negei dibe ameada dolö afädëa udia nii fisimolöi galeala säla negeida dialealela nabi. Amala nabasebegi, ea ilima säla obëgësalea, Moseseada dilima edo hamomalola säla negei dialeala nabi. Ilia säla obëgësalea, Mosesea säla negesaleada, Dolöea udia fisisaleada, beba dëdëla ïalahilä, fisimolöi galeala säla negei dialeala säla obëgëi. Yesuea ilima sähalea, Moseseada dilile iso asigi geloi dibe amo bealahilä mala amala säla dëdëla negei. Mi gäwila hamosolo amo gala Godea udiale dolöle hamoi. Amai ameada dolöea ïe emele eedole dïgïla ïe udiabalä dila aligilo nea, ele afädëfalï namolömelë. Amala säi amo gadola ele äudä nelo amo fisila afädëfalï nea. Godea gedolasi amo dolöea mogemabiola säi.
10 Ili mosöa obëgëla awäla sefolalea, ïe bëgëla aulo amolia ado säi amoïe ema mi fädäla nabi. 11 Amala nabasebegi, ea ilima sähalea, Dolö afädëa hïle udia fisila udia elö neaseda, udia amo ea fa nimolömelë. 12 Udia afädëa ïe dolö fisila dolö elö fila awäseda, dolö amo ea fa nimolömelëla säi.
Yesuea malësäma obeägïsa nelo
(Madiu 19.13-15, Ulugu 18.15-17)
13 Udia dolö odoa nefolalo amolia, ilile malö Yesuïe naaboea diigimäia e neebea sigi maasebegi, ïe bëgëla aulo amolia ilima nemoi. 14 Amala säsebe amo bealahilä Yesuea ilima habobalahilä sähalea, Malësä ne neebea maase goli misiäia, nemola dofogamabu. Godea Beaha Maadela Sigi Neebea ami malësä go gadoi ilile dialea. 15 Na dilima dofä sähago. Godea Beaha Maadela Sigi Neebea ami malësäea moholöila helësëi neebe amo gadola, afädë ne moholöila helësëi made neebe amoda dofä made moholömelëla säi. 16 Amala sälahilä ea malësä amoli sogobala gaula nea naaboea diigisalea, Godea ugila negemäiamelëla säla fisiga idodogosa nelo.
Nelegei yafie negelo afädëa Yesuma nabi
(Madiu 19.16-30, Ulugu 18.18-30)
17 Yesu e moholö awäha nebegi, dolö afädë baluluia maala, ïe emo mia gumusula dia idogolahilä sähalea, Säla Olelelo hedabie, ne namolöi namolö neala gaumolöïe abilia hamomolödula nabi. 18 Amala nabasebegi, Yesuea ema säla obëgësalea, Dia nema hedabila säi amo edoïe. Afädë hedabi mademelë, Gode emu hedabi nea. 19 Mala säla negei dibe amo dia dawadigi. Baagomäia nufuabio, udia fa nimabio, nelegei fa nimabio, wäfalï säsäla gudimabio, dahila neala elöïe nelegei dibe amo nimabio, dïe diado diemelele ado nabala hamomalola säla negei dialeala säla ï. 20 Amala säsebegi, ea Yesuma säla obëgësalea, Säla Olelelo, ado amolida ne malësägila nea hamosa maadeimelëla säi. 21 Amala säsebegi, Yesuea dolö amo boba hamolahilä, sila nea ema sähalea, Afädëmu dofea made nebego. Dïe nelegei dibe amo bidi neaha maademolö mosö. Amalahilä muni nease amoda nelegei made negelo busadäoi neebe amoligali neala ïmalo. Amala hamoseda, selesaia mosöa bidi edefade nimolömelë. Amala hamolahilä ne bëgëla misialola säi. 22 Dolö amea säi amo nabala ïe odagi augia idalahilä asi. Mida, ïe nelegei yafie dilo amogi.
23 Yesuea sidawewelahilä ïe bëgëla aulo amolima sähalea, Udia dolö nelegei yafie negelo neebe ameada Godea Beaha Maadela Sigi Neebea ami moholöda baagi sëi bimolömelëla säi. 24 Ado amo nabalahilä, ïe bëgëla aulo amolia fudugi. Yesuea ilima bu elö sähalea, Malïsä, Godea Beaha Maadela Sigi Neebea ami moholöda baagi sëi dialeamelë. 25 Sugua gameleda nusi galabagi doadigila moholö baagi sëimelë. Amo gadola nelegei yafie negelo neebe amoda, Godea Beaha Maadela Sigi Neebea ami moholö baagi sëi holöfalï made dië bimolömelëla säla ï. 26 Amala säsebegi, ïe bëgëla aulo amolia edefademalä fudugilahilä hilidomu sähalea, Nowëa damula aulo neala gaumolödula säi. 27 Amala säsebegi, Yesuea ilima siila nea sähalea, Udia dolöea gowe hamomolöi made. Gaso, Godeada hamomolöi madeda maade, ea sulubadela hamomolöimu neamelëla säi.
28 Amala säsebegi, Fidaea ema säla obëgësalea, Nabuö. Nilïada nelebo sulubadela fisisa maadelahilä di bëgëla misimelëla säi. 29 Yesuea sähalea, Na dilima dofä sähawe. Afädëa nemage, Ado Mala Hedabi amoge helësëlahilä, mosö, edoo, elefi, eme, eedo, malö, sege, fisisa maadelahilä, 30 hädali afädë nimolömelë, mosö, edoo, elefi, eme, malö, sege. Nagadaia neëgi fisi amo nimolömelë. Amo gala odoaea e neala sëlasimolömelë. Hobea ea namolöimu namolö gaula namolömelë. 31 Yafie dafidila nefolalebe amolida neala hobeahalea, hobeala nefolalebe amolida neala dafidimolömelëla säla ï.
Yesu e baagola nowemolömelëla bu osoda säi
(Madiu 20.17-19, Ulugu 18.31-34)
32 Yesula ïe bëgëla aulo amolali Yalusaleme aulo idigi awähalea, Yesu edale dafidi awäha nelo. Amala hamosebegi, ïe bëgëla aulo amolia fudugila aligi hobeala awäha nelo. Odoa hobeafalï awäha nelo amolia bedäla aligi asi. Yesuea giwilasi amolibalä aliga galahilä hobea ema hamomolö amo ado 33 sähalea, Nabualo. Nilï Yalusaleme awähamelë. Dolöïe Malö amo gobela ïlo busa amolimage, mala dawadigi amolimage gaula ïmolömelë. Ilia e baagomäia nufulömelëla didiäla daiala negelahilä, fii odoagali gaula ïmolömelë. 34 Gaula ïaseda, ilia ema ëheheladigi, gofedela galaladigi, ëfë damuia fëgäladigilahilä baagomäia nufulömelë. Amala hamoseda, segeyo osodagi hï nowela moholömelëla säla ï.
Yemese Yonelea dafidilo namolöïe hogoi
(Madiu 20.20-28)
35 Sebediïe malö Yemese Yonele Yesu neebea maalahilä elea ema sähalea, Säla Olelelo, alïa afädë helësësewe gadoi dia hamomäia helësësamelëla säla ï. 36 Amala säsebegi, ea elema säla obëgësalea, Na alima edo hamomäia helësësebela nabi. 37 Amala nabasebegi, elea ema säla obëgësalea, Dïe yo digalo hïdo elöibalä fisolo amo gala elöda dïe naabo dafädimadi fila, elöda dïe naabo fefeädimadi fimalola sämäia helësësamelëla säla ï. 38 Amala säsebegi, Yesuea elema sähalea, Ado säi amoda alia helësëla made nea säimelë. Na ödä iigi usi naha neawe, alia molöi gabule. Ne ödägi gesa neawe, ali gemolöi gabulela nabi. 39 Amala nabasebegi, elea ema säla obëgësalea, Alïa amala hamomolöi neawela säi. Amala säsebegi, Yesuea elema sähalea, Na ödä iigi usi nasewe gadola aliage molömelë. Ne ödägi gesewe gadola alige gemolömelë. 40 Ali elö nïe naabo dafädimadi, elö nïe naabo fefeädimadila samiäia memelemolöda nïe mademelë. Godea fimäiala daiai amolilemelëla säla ï. 41 Bëgëla aulo nabülasi odoa amolia ado säi amo nabalahilä Yemese Yonelema habobaha nelo. 42 Habobasebegi, Yesuea ili mofiamolahilä ilima sähalea, Fii odoa beaha aligilo gadoi neebe amoliada, udia dolö gelola beaha aligilo nea, amase, ilile ëi sälo neebe amoliada udia dolö bobasëla made, gelola sigi aligilo amoda dilia dawa. 43 Ilia hamolo amo gadola, dili nebego afädëa amala hamomolöi made dialeamelë. Dili nebego afädëa ëi sälo namolöila helësëseda, odoa neebe amoligalimu hamoi hamolasilo namolöi dialea. 44 Afädëa e dafidilo namolöila helësëseda, ea sulubadelaïe galabaia hamoi gadoi hamolasilo namolöi dialea. 45 Mida, Dolöïe Malöda udia dolöea ïe hamoi hamolasimäia made misi. Ea ilile hamoi hamolasimäiage, ïe namolö amo udia dolö yafiegali fisiga gala, ili sigi obëgëmolöge misimelëla säi.
Yesuea Badimasa si golai wahilasi
(Madiu 20.29-34, Ulugu 18.35-43)
46 Amala sälahilä ili afiala Yaligo beselagalai. Yaligo beselagalala e baagila awäha nebegi, ïe bëgëla aulo amolila udia dolö yafie odoala awäha nelo. Dolö si golai afädë idi agesua ami sulo. Eada muni ïmola ëdëgësa filo. Dolö amoïe ëida Badimasa, Dimasaïe malö. 47 Amala salea Nasalese dolö Yesu maahala säi amo nabalahilä, ea uuala sähalea, Debidiïe malö Yesuo, ne bobasëmola säi. 48 Amala säsebegi, udia dolö yafiea ema nemola sähalea, Dia adomabula säi gaso, ea gelola uuala sähalea, Debidiïe malöo, ne bobasëmola sähamu nelo. 49 Ea Amala säsebegi, Yesu e maala beaha nea sähalea, E misialamola säi. Amala säsebegi, ilia dolö si golai amoma sähalea, Ea di wesebego, asigia gelola nowemola säi. 50 Ea fagulo afädë salugala sulo amo gila sadia galahilä fodolofalï nowela Yesu neebea misi. 51 Maasebegi, Yesuea ema nabahalea, Na dima edo hamomäia helësësebela nabi. Amala nabasebegi, dolö si golai amea ema säla obëgësalea, Säla Olelelo, na bimolö helësësebela säi. 52 Amala säsebegi, Yesuea ema sähalea, Dihï asigi afädë negei amea dïe si wahimelë. Hä mosalola säi. Amala säsebegi, dolö amo fodolofalï wahila siia fädäla bealahilä, Yesu bëgëla asi.