9
Ea ilima sähalea, Na dilima dofä sähawe. Dili walio nebego odoa baagola made neëgi, Godea Beaha Maadela Sigi Neebe amo, ïe geloibalä maase amo bimolömelëla säla ï.
Yesuïe domalo bedefala elöi neebe melï
(Madiu 17.1-13)
Segeyo gafeia nelolahilä Yesula Fida Yemese Yonelali segebidaia fedala hilidofalï nefolalo. Ilia beahamelebe Yesuïe domalo neala bedefala elöi neebe melï. Ïe fagulo gäi amoge yo digalahilä faleifalï, sege fifii asi dibe amea fagulo falei amo gadoi hamomolöi made, neebe melï. Ilia beahamelebe Elaia Mosesele maala ulufadigila, Yesubalä adosa neebe melï. Amo bealahilä Fidaea Yesuma sähalea, Säla Olelelo, nilï wi nefolalebewe hedabi gabu. Nilïa sege mosö ohodoa olahadio. Elöda dïe, elöda Moseseïe, elöda Elaiaïela säi. Ili edefademalä bedälahilä, ea edo sämolödula asusugahalea, ado amala säi. Gelë häu afädë maala ili neala hagula, gelëgi amilahilä ado afädë säia idogosalea, Goda nïe malö, na boba hamosamelë. Ea säse amo nabualola säi. Nabalahilä ilia fodolofalï sidawewela beahamelebe ilibalä dolö odoa made, Yesu emu neebe melï.
Ili segebidaia amila digahalea Yesuea ilima gelola sähalea, Dolöïe Malö amo bauia amila aso, made nowela neëgi, dilia melï amo odoama säla ïmabiola säi. 10 Säi amo nabala musügä negelahilä, hilidomu didiähalea, Bauia amila nowelola säi amo edodula didiäha nefolalo.
11 Ilia ema nabahalea, Mala dawadigi neebe amolia sähalea, Elaia dafidi moholömelëla säha neebe amo edoïela nabi. 12 Ea ilima säla obëgësalea, Dofä Elaia dafidi maala nelebo sulubadela neala hahamogimolömelë. Ado abeahäla säla dëdëla negei dialea, Dolöïe Malö amo së yafie molömelë. Odoaea ema bimolö habobamolömelë. 13 Na dilima säla ïahago, Elaia e misi gaso, ado säla dëdëla negei dibe amo gadola odoa nefolalo amolia ema hamomolö helësëi amo gadoi hamoimelëla säi.
Yesuea maalïbu afädëma mugabe fedai nesiladigi
(Madiu 17.14-21, Ulugu 9.37-43)
14 Ili awäla ïe bëgëla aulo odoa neebea ami beselagalai. Ilia beahamelebe udia dolö yafie gegedoi amolia ili amaleladigila nea, mala dawadigi amolia ilibalä gëgësa dibe melï. 15 Udia dolö yafie nefolalo amolia Yesu maasebe amo siia bealahilä fodolofalï fudugila e neebea baluluia afufulahilä ilia e gausiai. 16 Amasebegi, ea ilima nabahalea, Dilia ilibalä edo didiäha dialeala nabi. 17 Udia dolö gegedoi amoligi dolö afädëa ema säla obëgësalea, Säla Olelelo, nïe nafegema mugabe fedai amea made adosebegi, di neebea sigi misimelë. 18 Mugabe amo ema fedalahilä nagadaia nidala awälahilä, ïe nafiadi dibu besigala, bese nalëgëlahilä, ïe domalo gelola sosolahamelëla säla ï. Dïe bëgëla aulo nefolalo amolia mugabe fedai amo nesiladigimalai gaso, nesimolö ulïmelëla säi. 19 Amala säsebegi, Yesuea ilima säla obëgësalea, Udia dolö walio nefolalebe dili asigi afädë negei made nebego. Ne dilibalä segeyo aboläia namolödu. Segeyo aboläiagi na dilile yöi gaula namolödu. E nema sigi misiëla säi. 20 Amala säsebegi, malö amo ema sigi misi. Sigi maasebegi, mugabe amea Yesu bealahilä fodolofalï malö amo gelola amulämelasilahilä, nagadaia nidala awäla fefede fefedelahilä, nafiadi dibu besigalasi. 21 Amala hamosebegi, Yesuea malö amoïe eedoma nabahalea, Gowe gadola abodo gala mi gäwila hamosiola nabi. Eedoea säla obëgësalea, Holöfalïgila amaimelë. 22 Mugabea malö go baagomäia nulo gaamugige ödägige neala digalasisamu nelomelë. Dia hamomolöi galëda, nilï bobasëla ugila negemola säi. 23 Yesuea ema sähalea, Dia hamomolöi galëdala säi amo edoïe. Afädëa asigi afädë negei nea galëda, sulubadela hamosa maademolöi neamelëla säi. 24 Amala säsebegi, fodolofalï malö amoïe eedo amea üalaladigila sähalea, Na asigi afädë negei. Amai gaso, na asigi afädë negemolöïe dia ugila negemola säi. 25 Udia dolö yafie ili neebea baluluia mafula gegedosebe amo bealahilä, Yesuea mugabe amoma nemola sähalea, Dida mugabe, gëhe galasila, ado made adolasilo. Dima gelola sähago. Malö go dïgïla mosö, ema bu fedamabiola säi. 26 Amala säsebegi, mugabe amea üalala, gelola amulämelasilahilä doadigila awähalea, malö amo hame doala asi gadoi negesi. Udia dolö yafiea hame doala asi gabula säi. 27 Amala hamosebegi, Yesuea malö amo naabogi nabelela nowela ifosisebegi nowei. 28 Yesu e mosöa digalahilä ïe bëgëla aulo amolila hilidomu salea ema nabahalea, Nilïa mugabe nesiladigimolö ulï amo abisalea amaidula nabi. 29 Amala nabasebegi, Yesuea säla obëgësalea, Nelebo afädë hamose amea made, Godema adose ameamu mugabe amo gadoi nesiladigimolöi dialeamelëla säi.
Yesu e baagola nowemolömelëla bu elö säi
(Madiu 17.22-23, Ulugu 9.43-45)
30 Ili amilahilä Galili segeamadi awäla doadigila awäha nelo. Afädëa e abididula made helësëmäia nelo. 31 Made helësëmäia amoïe mida, ea ïe bëgëla aulo amolima säla olelesalea, Dolöïe Malö amo dolöea gaumäia hololömolömelë. Gaulahilä ilia baagomäia nufulömelë. Baagomäia nufudaseda, segeyo osodagi hï nowemolömelëla säla ïaha nelo. 32 Säi amo nabalahilä ilia helësëi made nea, ema mi nabulö amo bedäi nelo.
Dafidilo neebe amo nowëla didiäi
(Madiu 18.1-5, Ulugu 9.46-48)
33 Ili Gabaniama segea beselagalalahilä mosö afädëïe isogi digalahilä, Yesuea ïe bëgëla aulo amolima nabahalea, Idiafa maahalea dilia edo didiäila nabi. 34 Amala nabasebegi, ili maahalea dafidilo neebe amo nowëla didiäla aligi misi amo helësëlahilä, ema säla obëgëla made nelo. 35 E fia idogola salea giwilasi amolima mofiamolahilä sähalea, Afädë dafidilo namolöila helësëseda, dafidi hïdale made, udia dolö odoadale ugila negemolöi galeala säi. 36 Amala sälahilä ea malö holöbö afädë naabogi nabelela gaula maala ili mogogi ifosilahilä sogobala gaula nea ilima sähalea, 37 Afädëa nïe ëigila malö holöbö gowe gadoima obëbëla obeägïseda, nema obeägïsamelë. Afädëa nema obeägïseda, nema obeägïsa maademelë, ne digamalala sälo amoma obeägïsamelëla säi.
Nilïbalä ado nii made neebe amoda nilï damelë neala säi
(Ulugu 9.49-50)
38 Yonea Yesuma sähalea, Säla Olelelo, dolö afädëa dïe ëi säla mugabe fedai nesiladigisebe amo nilïa bealahilä, amamabiola säimelë. Mida, dolö amoda nilïbalä nawelo made amea hamosebegi säimelëla säi. 39 Amala säsebegi, Yesuea säla obëgësalea, Amamabula sämabio. Afädëa nïe ëi säla geloi melëlo made gadoi afädë hamoseda, hobea ne aabela gagademolö mademelë. 40 Afädëa nilïbalä ado nii made neebe amoda nilï damelë neamelë. 41 Na dilima dofä sähago. Dilia nïe ëi gaula neëgi, afädëa diligali ödä muäia osala ïaseda, dolö amoda dofä bidi nimolömelëla säi.
Nafadelasiloïe ado säi
(Madiu 18.6-9, Ulugu 17.1-2)
42 Yesuea sähalea, Malö holöbö goweli gadoi afädëa asigi afädë negei neebe amoma afädëa asiala hamolasila neala digalasiseda, ëfëa igi edefadegi begela bidi näiado amea ïe muugia begelalahilä, ödä nudugawa sadia idogoseda, ïe hedabida amomelë. 43-44 Dïe naabo elö goea asiala hamola digalasiseda, naabo elö go damula fisimalo. Naabo afädëamu nea namolöi namolö dibea ami moholö hedabi dialea, naabo äudälada Heli segea nulo usilo made dibea ami auloea. 45-46 Dïe emo elö goea di neala digalasiseda, emo elö go damula fisimalo. Emo afädëamu nea namolöi namolö dibea ami moholö hedabi dialea, emo äudälada Heli segea sogobala sadia idogoloea. 47 Dïe si elö goea asiala hamola digalasiseda, si elö go beselala fisimalo. Si afädëamu nea Godea Beaha Maadela Sigi Neebea ami moholö hedabi dialea, si äudälada Heli segea sogobala sadia idogoloea. 48 Amida
ilile hehe baagolo made, nulo usilo made, dialeamelë. Aisaea 66.24
49 Molögi ëbï baalo amo gadola nulo söaea udia dolö sulubadelama baamolömelë. 50 Ëbï hedabi dialea. Ëbïïe hëdälo amo made galëda, dilia edoea neala hëdälasimolö gabu. Dilile isogi ëbï baalahilä udia dolöbalä aeaha namialola säi.