8
Yesuea udia dolö dausini biyidiagali molö ï
(Madiu 15.32-39)
Segeyo amo gala udia dolö yafie bu elö gegedoi. Amoli molö molö made gabugi, Yesuea ïe bëgëla aulo amolima mofiamolahilä ilima sähalea, Udia dolö gegedoi amoli nebalä segeyo ohodoa nelo amea hä molö molö made gabugi asigiisebemelë. Sïdëa baagoi amola wäla ili mosöa mosöla säseda, idiafa si dädäbëlela digamolö gabu. Odoada amase, sege wagadi madela mofiai gabula säi. Ïe bëgëla aulo amolia ema nabahalea, Nilï sege nafadeia neebewe, udia dolö wi nefolalebe weli muäia, molö abidi nimolödula nabi. Ilia Amala nabasebegi, Yesuea ilima nabahalea, Beledi aboläia galebela nabi. Ilia ema säla obëgësalea, Gifalädalïala säi. Amala säsebegi, ea udia dolö nefolalo amoli nagadaia fifigimalola säi. Amala sälahilä ea beledi gifalädalïa amo gaula nea, Godema nesegelahilä, dagabodasila ïe bëgëla aulo amolima sogomäia ï. Amala ïasebegi, ilia udia dolö sefolalo amoligali neala sogoi. Ilia seme nelësa naabo safo ägüi amoge, ea nesegelahilä udia dolögali sogomola säi. Udia dolö sulubadela sefolalo amoli dofea nalahilä, fea digai amo ilia adu gifalädalïa salala nobai. Udia dolö sefolalo amolida dausini biyidia gadoi nelo. Yesuea udia dolö afiaha maademalola säi. 10 Amalahilä ïe bëgëla aulo amolibalä fodolofalï ödä dudaia fila Dalamanuda segeamadi asi.
Dia dolöea hamomolöi made gadoi hamomola säi
(Madiu 16.1-4)
11 Felesi dolö odoa Yesu neebea maalahilä gëgëla sähalea, Dolöea hamomolöi made gadoi afädë selesaia mosöala misi dia hamomola säi. Ilia e amala fedogola beasebegi, 12 Yesuïe iso asigigi yöla hame hëia fedalahilä sähalea, Udia dolö walio nefolalebe welia dolöea hamomolöi made gadoi hamosebe amo bimolöïe hogosa nebego, mi edoïe. Udia dolö walio neebewelima dolöea hamomolöi made gadoi dofä made hamomolömelëla säi. 13 Amala sälahilä ili amilahilä dudaia bu fila, oeabo edefade amo dëgëla alömodi asi.
Ado besula Heledo Felesilele yidila säi
(Madiu 16.5-12)
14 Ïe bëgëla aulo amolia beledi elabolahilä, afädëmu ägüla ödä dudaia fila asi. 15 Yesuea ilima gelola sähalea, Felesi dolöïege Heledoïege beledi edelo yidi dibe amo helësëlahilä, hedabola idihë namialola säi. 16 Amala säi amo nabalahilä hilidomu sähalea, Nilïa beledi made amoïe säsebegola säha dilo. 17 Ilia säi amo ea helësëlahilä ilima sähalea, Dilia beledi made amoïe säsebegola säha dibegoda edoïe. Dilia fädäla helësëla made nelo amomu nea, dawa made neale. Dilile iso asigi galadigi neale. 18 Dilile si galea gaso, made beahale. Gëhege galea gaso, dilia made nabahale. Dilia elaboile. 19 Beledi bia ameamu dolö dausini biaea muäia, dagabodasi amo nalahilä, fea digai amo dilia neala, adu aboläia nobala salila nabi. Amala sälebe ilia ema säla obëgësalea, Giwilasila säi. 20 Ilia amala sälebe ea ilima sähalea, Udia dolö dausini biyidiaea muäia beledi gifalädalïa dagabodasi amo nalahilä, fea digai amo adu aboläia nobala salila nabi. Ilia ema säla obëgësalea, Gifalädalïala säi. 21 Amala säsebegi, ea ilima sähalea, Dilia fädäla made helësësa nelo amomu neagolela säi.
Dolö afädë si golai wahilasi
22 Yesu ïe bëgëla aulo amolali afiala sege Bedesaida beselagalai. Beselagalasebegi, dolö odoa amolia dolö afädë si golai nelo amo e neebea sigi maalahilä ema sähalea, Dolö gowe dia naaboea diigimäiamelëla säi. 23 Amala säsebegi, Yesuea dolö si golai amo naaboea gaula mosö dibea amilahilä segea sigi asi. Ea dolö si golai amoïe sihidoa gofedela galala ïe naaboea diigilahilä dolö amoma nabahalea, Nelebo beasebelela nabi. 24 Amala nabasebegi, dolö amea busa fädägägïa adogola bealahilä sähalea, Dolö nawese beaha gaso, i gadoi beasebemelëla säi. 25 Amala säsebegi, Yesuea dolö amoïe siigi bu elö diigisebegi, dolö amea si gadaea gala melëlebe, e neala hedabolasilahilä nelebo sulubadela fädäla beaha maadei. 26 Amala hamolahilä Yesuea dolö amoma sähalea, Mosö yafie dibeadi amogida mosabu. Dihï mosöa mosöla säi.
Afädë Memelei dofä dimelëla, Fidaea säi
(Madiu 16.13-20, Ulugu 9.18-21)
27 Yesu ïe bëgëla aulo amolibalä sege odoa Sisalia Filibaimadi afiai. Idiafa awäha difolalea ea ïe bëgëla aulo amolima nabahalea, Udia dolö nefolalebe amoliada neda nowë neala säha difolalebela nabi. 28 Amala nabasebegi, ilia ema säla obëgësalea, Udia dolö odoaeada, ödägi gelo Yone neala säladigi, odoaeada, Elaia neala säladigi, odoaeada, bea sälo dolö afädë neala säladigisa neamelëla säla ï. 29 Amala säla ïasebegi, ea ilima nabahalea, Diliada neda nowë neala säha neala nabi. Fidaea ema säla obëgësalea, Afädë Memelei dofä dimelëla säi. 30 Amala säsebegi, Yesuea ilima gelola sähalea, Udia dolö odoama e gabiola säla ïmabiola säi.
Yesuea hï e së naala baagomolömelëla säi
(Madiu 16.21-28, Ulugu 9.22-27)
31 Yesuea ïe bëgëla aulo amolima mi gäwila säla olelesalea, Dolöïe Malö amoda së yafie molömelë. Dolö dafidilo neebe amoliage, gobela ïlo busa neebe amoliage, mala dawadigi neebe amoliage, ema habobalahilä ilia e baagomäia nufulömelë. Segeyo osodagi hï bu nowelagalamolömelëla säla ï. 32 Ea ado amo fädäla säla ïasebegi, Fidaea Yesu sigi aliga galahilä, amala sämabiola nemoi. 33 Amala säsebegi, Yesuea besula, ïe bëgëla aulo amolima sila nea, Fidama nemosalea, Saidani, ne neebeawi namolö made. Mosö. Diada Godea helësëlo amo gadola made, dolöfäea helësëlo wäla helësësebela säi. 34 Amala sälahilä, ea udia dolö nefolalo amolimage, ïe bëgëla aulo amolimage mofiamolahilä ilima sähalea, Afädëa ne bëgëla moholöla helësëseda, hï hamea helësëlo amo fisila, hïle i fügäi gaula, ne bëgëla moholö dialea. 35 Afädëa hïle namolö amo gaula fëdöla aligimolö helësëseda, namolö amoda hogosa helemolömelë. Amai gaso, afädëa hïle namolö amo ne helësëla, Ado Mala Hedabige helësëla fisiseda, ïe namolö amo gaula namolömelë. 36 Afädëa nagadaia nelegei sulubadela neala gausalea, hï e baagoseda, nagadaia nelegei amea abeahäla e ugila negemolödu. 37 Amase, afädëa bidi edo ïalahilä, hïle namolö amo bu nea obëgëmolödu. 38 Udia dolö walio nefolalebe welia udiaea dolö fisilo amo gadola Godeïe mala fisiloge, nafade hamologe. Afädëa nebaläge, nïe adobaläge hewaseda, Dolöïe Malö amo Eedoïe yo digalo hïdo elöibalä, selesaia fii hedabifalï amolibalä obëgësolo amo gala, eage dolö amobalä hewamolömelëla säla ï.