7
Mäu ilia aiyalo mala dilo amo Godeïe Ado säla negei amea baagila asi dialea
(Madiu 15.1-9)
Felesi dolö amoli gegedolahilä mala dawadigi odoala Yalusalemelahilä Yesu neebea afiala gegedoi. Amalahilä ilia beahamelebe ïe bëgëla aulo odoa amolia naabo nigime hëla made molö naha sefolalebe melï. Felesi dolöeage Yu udia dolö sulubadelaeage mäu ilia aiyala hamolo mala negei amo helësëlahilä naabo nigime hëla made molö nulö made nelo. Ili magaia gaamugi awäla obëgëlahilä nigime hëlo negei amo gadola hëla made molö nulö made nelo. Ödä ige faloge gaabo ige aiyala nigime hëlo negei amo gadola aiyala hamolo yafie negei. Felesi dolö amoliage mala dawadigi amoliage ema nabahalea, Dïe bëgëla aulo golia mäu ilile aiyalo mala dibe amo damula naabo nigime hëla made buludola molö nase goda edoïela nabi. Amala nabasebegi, ea ilima säla obëgësalea, Siiba Aisaeaea asigi fea negelo dilile hedabola bea säla negeimelë. Ea bea säla dëdëi amoda gowe,
Udia dolö amolia nema asigi wagadi made ga negesilahilä, adoeamu nïe ëi gauia adalo nea. Ilia olelesaleada, dolöfäea mala säla negei amomu olelelo nea. Amaimo, ilia memalä nïe ëi gauia adalo nebegola
säla negei. Aisaea 29.13
Dilia Godeïe mala säla negei dibe amo fisilahilä dolöïe aiyalo mala dibe amomu gelola hamosa neebela säla ï. Yesuea sähamu nea sähalea, Dilile aiyala hamolo mala hamosalea. Godeïe mala säla negei fisi amoda dilia hedabola hamoila helësësebe. 10 Amoïe Mosesea mala säla negesaleada, dïe diado diemelele ado nabalahilä hamomalola sälahilä sähalea, Afädëa ïe eedo emele gadiaboseda, baagomäia nufulö dialeala säla negei dialea. 11-12 Amai gaso, diliada gomalä säha aligilomelë. Afädëa nelebo hïle negei amogi eedo galë eme galë ugila negelabiola sähalea, Nelebo amogi Gobanala säseda, eada eedo eme ugila negemabiola sälo. (Gobana nilïle ado adolada, Godegali odala ï.) 13 Amai amea mäu ilia aiyala hamolo mala olelei amomu hamosa neada Godea ado säsebe amo fisisebemelë. Dilia mala amo gadoi yafie hamosamu aligilomelëla säi.
Udia dolö neala nafadelo mi
(Madiu 15.10-20)
14 Yesuea udia dolö nefolalo amoli bu misiëlahilä ilima sähalea, Dili sulubadelaea na säsebewe nabalahilä helësëmalo. 15-16 Nelebo segea dibe amo dolö isogi digase ameada dolö neala nafadelo mademelë. Nelebo isogi dilo segea doadigila awäse amea dolö neala nafadelomelëla säi. 17 Amala sälahilä udia dolö amoli amilahilä e mumuso isogi digai nebegi, ïe bëgëla aulo amolia ema nabahalea, Ado besula säi amoïe mi edodula nabi. 18 Amala nabasebegi, ea ilima sähalea, Dilige asigi made gäwi neale. Nelebo sulubadela segea dilo isogi digase ameada udia dolö Godeïe siigi nigime baalo made. Amo dilia dawa made neale. 19 Molö nase amoda asigigi aulo mademelë. Gaisagi digalahilä segea doadigila aulomelëla säi. (Ea amala sälahilä molö sulubadela molö dialeala säi.) 20 Ea sähamu nea sähalea, Asigigi beselagalasebe amea udia dolö Godeïe siigi nigime baalomelë. 21 Asigigila beselagalasebe amoda gowe. Asigi nafadege, nelegei fa nimolöge, udia dolö baagomäia nufulöge, udia dolö fa nimolöge, hilimu nafade odoa hamomolöge, 22 gesami moholöge, mala nafade elö elöla hamomolöge, wäfalï sämolöge, nafade memelela made sulubadela hamomolöge, mudiamolöge, wäfalï säsäla hololömolöge, gugusämäia hamomolöge, asigi maade gadoi nea hamolo wäla hamomolöge. 23 Amoli asigigila beselagalasebe amea udia dolö Godeïe siigi nigime baalomelëla säi.
Udia afädëa Yesuma asigi afädë negei
(Madiu 15.21-28)
24 Yesu e sege amo dïgïla gaamu Daiamadi asi. Awälahilä e mosö afädë neebea amoïe mumusogi digai. Udia dolö nefolalebe amolia e neala made helësëmäia helësësa nelo gaso, musügä fimolöi made nelo. 25 Amala nebegi, udia afädëïe idiwi holöbö mugabe fedai sebegi, e neala säi amo nabalahilä udia amo fodolofalï maalahilä Yesuïe emo mia gumusula adi. 26 Udia amoda Giligi ado adolo. Eda Siliafonisia fii udia. Ea Yesuma sähalea, Nïe nidiwi holöböma mugabe fedai sebe amo dia nesiladigimäia helësësamelëla säla ï. 27 Amala säsebegi, ea udia amoma sähalea, Molö nahalea dafidi malögalidale ïmolö galea. Malöïe molö dibe amogida ügülogali muäia sadia gagala ïmolöi made galeala säi. 28 Amala sälebe udia amea ema sähalea, Dafidiloo, dofä gaso, malësäea molö nahalea iso dusula fisia digaida ügüloea neala nulö madelela säi. 29 Amala sälebe Yesuea udia amoma sähalea, Dia ado säi ameada dïe didiwima mugabe fedai amo hä asimelë. Mosalola säi. 30 Udia amo hï mosöa obëgëlahilä beahamelebe ïe malöma mugabe fedai amo doadigila asi. Udia malö amo dofea diasia dibe melï.
Dolö afädë gëhe gala ado dadabi wahii
31 Yesu e Daiamadila obëgëla gaamu Saidono awälahilä Gaamu Nabülasimadi nawesa nelolahilä awäla Galili oeabo edefademalä dibea ami beselagalai. 32 Udia dolö nefolalo amolia dolö afädë gëhe gai ado dadabi nelo amo e neebea ami sigi misi. Sigi maalahilä Yesuea e naaboea diigimäiamelëla säla ï. 33 Amala säsebegi, ea udia dolö nefolalo amoli amilahilä dolö amole heledo aliga galahilä nea ïe naabo sögöea dolö amoïe gëhe helegelagi diigilahilä ea gofedela dolö amoïe elïgi diigisalea 34 selesaia mosöa sida adogola hame hëia fedalahilä sähalea, Efadala säi. Nilïle ado adolada, Gëhe gai dugimo. 35 Amala hamosebegi, dolö amoïe gëhe doga negelahilä ïe elï fodolofalï hedabolasilahilä ado hedabola säi. 36 Yesuea udia dolö nefolalo amolima gelola sähalea, Walio hamoi melï amoda udia dolö odoama säla ïmabiola säi. Sämabiola säla ïahamu neebe amo nabalahilä gaso, ilia auaulahilä säla ïahamu nelo. 37 Ili asigigi edefademalä fudugilahilä sähalea, Ea sulubadela hedabolafalïmu hamosebe. Gëhe gai nelo amoge hedabola doga negeladigi, ado adolo made nelo amoge hedabola sämäia adolasilo neebela säha nelo.