12
Ado besula sagai oodola beaha namialola säi
(Madiu 21.33-46, Ulugu 20.9-19)
Amala sälahilä, Yesuea ilima ado besula säla ïaha nelo. Ea sähalea, Dolö afädëa i gägä negelo gelebi ëfë amo sagai. Sagalahilä yalala amaleladigilahilä, gelebi ödä amo fësëla salimolöïe uli dögöi. Amalahilä sagai idihë namolöïe mosö afädë holöbö sedadela ilibia olola fedalahilä negesi. Amala hamolahilä ea dolö odoama sähalea, Sagai oodola beaha namialola säsilahilä hï e fii elöbalä sege wagadi made namolö asimelë. Gelebi gägä amo faimolö segeyo beselagalasebegi, sagai eedo amea ïe hamoi hamolasilo afädëma sähalea, Nïe sagai oodola beaha aligilo neebe amolima, gägä odoa faila ïmola sämolö mosalola säi. Amo säla ïmolö asi amoda ilia e gaula nufudala ïalalelahilä, memalä e hodomu fisiga gaimelë. Amala hamosebegi, sagai eedo amea ïe hamoi hamolasilo elöma bu mosalalahilä awäsebegi, ilia ïe busagia afisila nufudalahilä e dahila neala gagadeimelë. Amala hamosebegi, sagai eedo amea ïe hamoi hamolasilo elöma mosalalahilä awäsebegi, ilia dolö amo nufudala baagoi. Amo gadola dolö yafie odoa mosalai amolige amala hamoi. Odoa nufudala ïalaleladigi, odoa baagomäia nufudadigimelë. Amalamu hamosa nebegi, afädëfalïmu hï ebalä nelo, hïle efege hï boba hamoi nelo amo. Hobeafalï ea malö amoma ili neebea mosalalahilä sähalea, Ilia nïe nafegema hedabola helësëla mogola hamomolöla säi. Awäsebegi, sagai oodola beaha aligilo amolia hilido säla didiähalea, Sagai eedo amoïe malö amo go gabugo. Eada eedoïe nalä negei nimolö gabugi, nilïgali bedefala nedelä, baagomäia nufidedila sälahilä, ilia malö amo gaula nufudalahilä ïe domalo amo sagai yala baagido sadia gaimelë.
Amala hamoseda, sagai amoïe eedoeada abilia hamomolödu. Ea maalahilä sagai oodola beaha nelo amoli baagomäia nufudaha maadelahilä, sagai amoda odoaea oodola beaha namiäia ïmolömelë. 10 Dilia ado säla dëdëla negei amoda made melï neale.
Mosö olelo amolia igi galone made gabula memelela fisi amoda, galone geloi dafidilo dialeamelë. Dafidilo Geloia hamogilebeda, nilïa siia bealahilä fudugisa neala
säla dëdëla negei dialea. Sama 118.22-23 11 Amoda Dafidilo Geloia hamogi. Nilïa ea hamogi amo siia bealahilä fudugisa neamelëla
säla dëdëla negei dialeala säi. Sama 118.22,23
12 Dolö busa nefolalo amolia Yesuea ili helësëla ado besula säi amo helësëlahilä, e gaumolöla hamoi gaso, udia dolö yafie nefolalebe amo bealahilä bedäla e dïgïla bahïla asi.
Dagisi muni ïmolö dialeale ma, madelela nabi
(Madiu 22.15-22, Ulugu 20.20-26)
13 Dolö busa odoa amolia Felesi dolö odoa amolimage, Heledoïe damelë odoa amolimage, ili Yesu neebea awälahilä ea ado asiala säsegi e gaumäia hololömolö mosalola säi. 14 Amala säsebegi, ili e neebea ami awälahilä ema sähalea, Säla Olelelo, nilïa helësësaleada, dia mala säla ïahalea mogolafalïmu säla, dolö odoabaläge bedäla fudugilo madela helësësamelë. Amala helësëse amoïe mida, odoa neebe amolia di beala säse amogi bedäla helësëla made, Godea helësëi dibe amomu udia dolöma säla olelelo amo mogolafalï olelelomelë. Amalo gabugi, nilïle mala säla negei dibe amo helësëlahilä, Beaha Aligilo Sisa neebe amoma dagisi muni ïmolö dialeale ma, madele. 15 Nilïa dagisi muni amo ïmäiale ma, made ïmäialela nabi. Amala säsebe amo Yesuea beahamelebe, ilile asigi musügä negela wäfalï säsebe amo bealahilä, ilima säla obëgësalea, Edoïe ne fedogola beaha. Muni giwi afädë na melëdelä gaula misiëla säi. 16 Ilia muni giwi afädë gaula maasebegi, ea ilima nabahalea, Muni giwi egowegi dolö busa dibe gowege, ëi dëdëi dibe gowege nowëïe gabula nabi. Amala nabasebegi, ilia ema säla obëgësalea, Beaha Aligilo Sisaïela säi. 17 Amala säsebegi, Yesuea ilima sähalea, Nelebo Sisaïe dibe amoda Sisa hïma ïmalo. Godeïe dibe amoda Gode hïma ïmalola säi. Amala säi amo nabalahilä ili fudugi.
Sadiusi ilia Yesuma nabi
(Madiu 22.23-33, Ulugu 20.27-40)
18 Sadiusi ilia udia dolö baagoi amoli made nowelagalamolöla sälo. Sadiusi odoa amolia Yesu neebea maalahilä sähalea, 19 Säla Olelelo, Mosesea mala afädë nilïa hamomäia dëdëla negei dibe amo gowe. Dolö afädëïe edoo malö madela baagoseda, udia didalomu sulolahilä, dolö baagoi amoïe ëigila malö ägümolöïe, edoo elö amohï udia amo nimäiala säla dëdëla negei dialea. 20 Amaimo, edoolali gifalädalïa salea, abulümi amea udia afädë neala nea, malö madela baagoi. 21 Baagoibua, abulümi baagia amea udia didalo amo bedefala nealahilä, eage malö madela baagoi. Amala bu baagoibua, edoo osoda ameage amala hamolahilä, 22 edoolali gifalädalïa amoli malö madela baagosa maadei. Amalahilä udia amo hobea wagala baagoi. 23 Amala hamoi amo dolö gifalädalïa amolia udia afädë amomu nii amea, hobea baagoi amoli nowelagalasolo amo gala udia amo nowëïe udia samolödula nabi.
24 Amala nabasebegi, Yesuea ilima sähalea, Ado säla dëdëla negei dibe amoge, Godeïe geloi dibe amoge, dilia dawa made amea dilia asiala säsebego madele. 25 Amaimo, udia dolö baagoi amoli nowelagalasolo amo galada dolöea udia nimolö mademelë. Amase, udiage dolö fimolö mademelë. Ilida selesaia fii neebe amo gadoi namolömelë. 26 Amaimo, udia dolö baagoi amoli nowelagalamolö amoïe ado afädë sähago. I afädëgi nulo söa fedaila Mosesea dëdëla negei dibe amo dilia made melïle. Amila Godea Mosesema sähalea, Neda Abalahamaïege, Aisagaïege, Yeigabaïege Gode neamelëla säila dëdëla negei dialea. 27 Eda udia dolö baagoi amolile Gode mademelë. Eda udia dolö sebe amolilemelë. Dilia asiala gelola helësëi gabula säi.
Godea Ado säla negei dibe amogi geloi dafidilo gelolada abodola nabi
(Madiu 22.34-40, Ulugu 10.25-28)
28 Mala dawadigi afädë nelo amo maala, ilia ado didiäsebe amo nabalahilä, Yesuea ilima hedabola säla obëgësebe amo bealahilä, ea Yesuma sähalea, Godea Ado säla negei dibe amogi geloi dafidilo gelolada abododula nabi. 29 Amala nabasebegi, Yesuea säla obëgësalea, Ado säla negei dibe amogi geloi dafidilo gelolada gowe sähago. Isilale udia dolö, dilia nabualo. Dafidilo Geloida nilïle Gode. Dafidilo Geloida afädëfalïmu neamelë. 30 Dafidilo Geloi dïe Gode neebe amo dïe bobaeage, gesamiage, asigiage, geloiage boba hamomalola säla negei. 31 Amo baagia elöda gowe. Dihïdi boba hamolo amo gadola, odoa dibalä nefolalebe amoli boba hamomalola säla negei. Mala geloi dafidilo gelola äudä amolemu säla negei dialea. Odoa mademelëla säi. 32 Amala säsebegi, mala dawadigi amea ema säla obëgësalea, Säla Olelelo, dia mogola säi. Gode afädëfalïmu, elö made, emu neala säi amo dia dofä säimelë. 33 Ema bobaeage, helësëloeage, geloiage boba hamolo amole, dihïdi boba hamolo amo gadola odoa dibalä neebe amo boba hamolo äudä amolea Godegali gobela ïlo amoge, odala ïlo amoge baagila asila säi. 34 Yesuea dolö amea hedabola helësëla säsebe amo bealahilä, ema sähalea, Godea Beaha Maadela Sigi Neebea ami di ga made nebegola säi. Amala säsebegi, odoaea Yesuea säla obëgëmäia ema sämolö amo bedäi.
Yesuea udia dolöma Godea Afädë Memeleiïe nabi
(Madiu 21.41-46, Ulugu 20.41-44)
35 Yesuea gobela ïlo mosöa olelesalea sähalea, Mala dawadigi amolia Afädë Memelei amoda Debidiïe malöla sälo amo abeahäla sälodu. 36 Godeïe Gesamia Debidima helësëlasisebegi, Debidi hï sähalea,
Dafidilo Geloia nïe Dafidilo Geloima sähalea, Na dïe ado nii amoli dïe emoea emosala namiäia, di nïe naabo dafädimadi awäla salea beaha samialola
säimelë. Sama 110.1
37 Amase, Debidi hï ema Dafidilo Geloila säi amo Dafidilo Geloida Debidiïe malöda abeahäladula nabi. Udia dolö yafie gegedoi amolia ea säi amo obeägïla nabi.
Yesuea mala dawadigi nefolalebe amoli helësëla idihë namialola säi
(Madiu 23.1-36, Ulugu 20.45-47)
38 Ea ilima mala olelesalea sähalea, Mala dawadigi nefolalebe amoli hedabola idihë namialo. Ilia fagulo sedademu salugalahilä magaia gaamugi awälahilä, udia dolöea ili beala gugusäla gausiamäiala helësëlo nea. 39 Amase, ilia gedolo mosöage dolö dafidilo filo dibea amimu fimolöila helësëloge, udia dolö yafie gegedola molö nasebea ami molö gialo eedo amobalä dafila salea, ua gagaula hamomolöila helësëlo nea. 40 Amase, ilia udia didalo sebe amoli dahila neala, ilile mosöa nelebo dibe amo fa neala gaula aulo nea. Ilile asigi musügä negesilahilä, adoeamu Godema sedadela adolo nea. Amala hamosebe amoïe ili së edefade muäia baala ïmolö dialeala säi.
Udia didalo afädëa muni negei
(Ulugu 21.1-4)
41 Godeïe muni negelo dibea ami Yesu e ga madela sebegi, udia dolö yafie misi amolia muni negelo amogi muni negese amo sila sulo. Udia dolö yafie nelegei edefade negelo amoliada muni yafie negei. 42 Udia didalo busadäoi afädë maalahilä muni giwi äudä, doea afädë gadoi, negei. 43 Amala negesebegi, Yesuea ïe bëgëla aulo amoli misiëlahilä ilima sähalea, Na dilima dofä sähago. Udia didalo busadäoi gowea negei amea udia dolö sulubadelaea Godeïe muni negelo amogi muni negei amo baagila asimelë. 44 Ilia ilile muni yafie negei dilo amogi odoa mogela hilile negesalea mogela negei gaso, udia goweada afädë gaula made, ea molö nimolö gaui amo gadola sulubadela negesa maadeimelëla säi.