13
Yesuea gobela ïlo mosö go mugulula digamolömelëla säi
(Madiu 24.1-2, Ulugu 21.5-6)
Yesu e gobela ïlo mosöa amila awäha nebegi, ïe bëgëla aulo afädëa ema sähalea, Säla Olelelo, igi boboga hedabi hïdo elöia mosö hedabi hïdo elöi olola fedai neebe gowe bimola säi. Amala säsebegi, Yesuea ema säla obëgësalea, Dia mosö hedabi beahago gasoda, igi dadagulula olola fedai neebe goda gälasi diamolö mademelë. Goda sulubadela mugulula digaha maademolömelëla säi.
Yöi elö elöla bimolömelëla säi
(Madiu 24.3-14, Ulugu 21.7-19)
Yesu e Olibebidaia fedalahilä gobela ïlo mosö sida idogola sebegi, Fida Yemese Yone Ädululali hilidomu nea ema nabahalea, Dia nilïma säla ïmo. Segeyo abodo gala dia säi amo beselagalamolö. Dafidi nelebo edodale beselagalasegi, nilïa amo bealahilä dia säi amo beselagalamolö amoda ga made gabula helësëmolömelëla nabi. Amala nabasebegi, Yesuea ilima säla obëgësalea, Odoaea dili dahila neloea, idihë nefolamialo. Dolö yafie maalahilä nïe ëi säla, Ne misi neawela sälahilä, udia dolö yafie dahila nimolö moholömelë. Amase, sege ga madefalï nudusalea ado goba nabase amogige, sege wagadi made nudusalea wabula säse amo nabase amogige, dili fudugila bedämabio. Nelebo amala hamomolö dialea gaso, amoda aso, aligila wagamolö mademelë. Fii elöle elöle nuduladigi, gamane elöle elöle nuduladigisa namolömelë. Amase, sege föi odoagi fogoli moholömelë. Amase, sïdë ige moholömelë. Nelebo amoli hamomolö amoda, udiaea malö ägümolö salea mi gäwila sëlo amo gadoi bimolömelë.
Dihili idihë namialo. Ilia dili nafodola gaulahilä galïsolö neebea sigi moholömelë. Gedolo mosöa amige dili nufudala ïalalemolömelë. Nïe ëi gaula mogosa neebe amea gamane dolöïe siigige, Gini dolöïe siigige gaula awäla ifosimolömelë. Amala hamoseda nïe Ado Mala Hedabi nabuäia säla ïaha namolömelë. 10 Amo hamola made neebewegi wäla, fifii asi sefolalebe sulubadelaea nïe Ado Mala Hedabi nabaha maademäia dafidi säla ïmolö dialeamelë. 11 Ilia dili nafodolahilä gudimolöïe sigi gaula awäseda, ado abodo sämolödula asigia säosäola helësëmabio. Gudisolo amo gala Godea ado säla ïasebe amo säla ïmalo. Ado säla ïmolö amoda dihili sämolö mademelë. Godeïe Gesamia sämolömelë. 12 Dolöea ïe edoo amo nufudala baagomäia gaula ïmolömelë. Malö eedoea hïle malö amo gadola wäla hamomolömelë. Amase, malöeage ïe eedo emelebalä habobala nufudala baagomäia gaula ïmolömelë. 13 Nïe ëigi nefolalebego bealahilä, sulubadelaea dilima bimolö habobamolömelë. Amai gaso, afädëa aso maadela, wagamäialahilä gelolamu aligiseda, e damula moholömelëla säi.
Nelebo yöi yafie hamose bimolömelëla säi
(Madiu 24.15-28, Ulugu 21.20-24)
14 Yesuea ilima sähalea, Nafadela hehealela bedälasimolö maala negemolöi made dibea ami maala negei dië bimolömelëla säla ï. (Ado gowe nidese ameada hedabola helësëmalo.) Yesuea amala sälahilä sähalea, Amo siia beaseda, Yudia segea sefolalebe amolida segebi dibea ami fisäla baluluia afufumalo. 15 Amo gala, afädë mosö fïgï balededaia sulo amea digalahilä mumusogi ïe nelegei nea digamabio. 16 Dolö sagaia nelo amea hï mosöa fagulo nea obëgëmabio. 17 Segeyo amo gala udia fagulo hagui sefolalebe amolige, malö dubo dodo ïaha sefolalebe amolige, edefademalä asigiimolö dialea. 18 Amo hamomolö amoda, i bäu gisalea gögï mulo amo gala muloea, Godema adosa namialo. 19 Mida, segeyo amo gala yöi yafie elö elöla maala negei dië bimolömelë. Godea nelebo mi gäwila hamoia amila yöi amo gadoi made melï. Amase, hobeage bu elö made bimolömelë. 20 Amaimo, Dafidilo Geloia segeyo amo neala obobagilasimolö made helësëi galebeda, udia dolö sulubadela namolö amo fu made bealabio. Udia dolö hï memelei amoli helësëlahilä, segeyo amo neala obobagilasimolö helësëi. 21 Amaimo, afädëa dilima sähalea, Afädë Memelei amo misi neebe gowe bimola säsege, e neebe gagowe bimola säsege, dofä gabula helësëmabio. 22 Dolö odoaea wäfalï säsäla sähalea, Afädë Memelei amo ne misi neawela sämolö moholömelë. Odoaea wäfalï säsäla sähalea, Neda Godeïe bea sälo misi neawela sämolö moholömelë. Amala maalahilä, ilia udia dolö Godea memelei nefolalebe amoli dahila neala hamomolöi walebelela bimolöïe, dolöea hamomolöi made gadoige, hïdo elöige hamosa namolömelë. 23 Dili idihë nefolamialo. Nelebo amoli hamola made neebe amo gaalu, na dilima dafidi säla ïahagomelëla säla ï.
Dolöïe Malö amo bu obëgëmolö
(Madiu 24.29-31, Ulugu 21.25-28)
24 Amala sälahilä, aso, Yesuea sähalea, Yöi yafie elö elöla hamosa maadeibua
eso usilahilä, aube made neela, 25 gasumilï mudaiala besela didigafula, mudaia geloi hïdo elöi amo neala fogolasimolömelë. Aisaea 13.10, 34.4
26 Amala hamose amo gaalu, Dolöïe Malö amoda geloi amole, yo digalo hïdo elöifalï amolebalä mu baidilidaia maala neë udia dolöea bimolömelë. 27 Bease amo gaalu, ea ïe selesaia fii amolima mosalolahilä, udia dolö hï memelei sege föi sulubadelagi, agesu näiado nefolalebe amoge, näiado nefolalebe amoge, sege afädëgi neala gedolasimolö mosalola sämolömelëla säi.
I bäu bobagiloïe ado säi
(Madiu 24.32-35, Ulugu 21.29-33)
28 Amo sälahilä, aso, Yesuea sähalea, Diliada äfäeoïe mala amogi helësëmalo. Äfäeo fësëgësisila, bäu gähe bobagiseda, dilia helësësalea, sege esomolöda ga made gabula helësëlomelë. 29 Amo gadola wäla, dilia nelebo säi amo gadoi hamose beaseda, Dolöïe Malö amo hä moholö suägïsa gabula helësëmalo. 30 Na dilima dofä sähawe. Udia dolö walio nefolalebego made baagola nefolalegi wäla, nelebo säi amoli sulubadela hamosa maademolömelë. 31 Mu giwige naga föige hogosa helemolö gaso, nïe ado mala dofä made hogosa helemolömelëla säi.
Nelebo gowe gala hamomolö gabula sulubadelaea dawa mademelëla Yesuea säi
(Madiu 24.36-44)
32 Amo sälahilä, aso, Yesuea sähalea, Amala hamomolö amoda segeyoge, aoage afädëa dawa mademelë. Selesaia fii iliage, malöeage dawa mademelë. Nadoea hïdo dawadigi neamelë. 33 Dilia fädäla beala idihë namialo. Mida, nelebo hamomolö amo gomo gala gabula dilia dawa mademelë. 34 Amoda gowe gadoimelë. Dolö afädë, ïe mosö dïgïla, sege wagadi made aulo amo gadola awähalea, ïe hamoi hamolasiloma, ïe hamoi beaha namialola säla, hïdo hïdolama hamoi sogolasilahilä, idiliba beaha aligilo amoma sähalea, Hedabola beaha namialola säsila aulomelë. 35-36 Mosö eedoda së gäse gaalu obëgëmolöledu ma, gasi mogogi obëgëmolöledu ma, haea gäse gaalu obëgëmolöledu ma, yose obëgëmolöledula dilia dawa made nebego, dili adi elaboi diëgi fodolofalï muloea, idihë namialo. 37 Na dilima ado säla ïasewe gadola udia dolö sulubadelamage, dili idihë namialola säla ïahadiola säi.