16
No Timote yaadiri e Pool e Silas
Pool wari Derbe, caggal ɗum, o yottii Listara. Goonɗinɗo biyeteeɗo Timote ana wonnoo ɗon. Inniiko yo Yahuudiyanke goonɗinɗo, kaa baam makko yo Yunaninke. Sakiraaɓe wonɓe Listara e Ikoniya ɓee ana njetta mo. Pool yiɗi naɓorde mo, taadi mo, nde wonnoo Yahuudiyankooɓe hoɗuɓe e ɗeen leyɗe ɓee fuu ana anndi baam makko yo Yunaninke. Ley geelle ɗe ɓe ceeki ɗee, eɓe njottina goonɗinɓe ɓee sariya mo nelaaɓe e mawɓe wonɓe Urusaliima ɓee ɓami oo, eɓe njamira ɓeen yo njokku mo. Hono non, deente goonɗinɓe ɗee ana ɓeydoroo semmbe banngal goonɗinal, ana ɓeydoo heewde ɲannde fuu.
No Pool noddiraa Makedoniya
Ruuhu Ceniiɗo haɗi ɓe waajaade konngol ngol ley Asiya, saabe majjum ɓe ceeki leydi Firigiya e leydi Galaatiya. Nde ɓe ngarnoo keerol Misiya ndee, ɓe tewti yaade Bitiniya, kaa Ruuhu Iisaa yarranaaki ɓe ɓe naata. E ley ɗum, ɓe ƴaɓɓii Misiya, ɓe ndegii e ngeenndi mbiyeteendi Torowas. E ley jemmaaku muuɗum won ko ƴellitii e Pool. O yii gorko Makedoniyanke ana darii, ana ndaarda mo ana wiya:
—Lummbu, ngaraa Makedoniya paabo-ɗaa min!
10 Nde Pool yiinoo won ko ƴellitii e mum ndee, oon wakkati fuu min ndaari yaade Makedoniya, min taƴori Laamɗo noddi min faa min mbaajoo ɓe Kabaaru Lobbo oo.
No Lidiya goonɗiniri waaju Pool ley Filipa
11 Hono non, min naati laana geeci iwde Torowas, min paati ruunde Samotaras. Janngo muuɗum, min pahi Neyapolis. 12 Min iwi ɗon, min pahi Filipa, ngeenndi ɓurndi fuu teentilaade e leydi Makedoniya ndi Romankooɓe kumanii. Min ngaɗi ɗon balɗe. 13  Ɲalaande fowteteende, min njaltiri ngeenndi ndii hedde daande maayo, ton Yahuudiyankooɓe mboownoo waɗude duwaawu. Min tawi ɗon rewɓe ana mooɓtii, min njooɗii, min mbaajii ɓe. 14 Debbo dewoowo Laamɗo, biyeteeɗo Lidiya, coottoowo kaddule boɗeeje, jeyaaɗo ngalluure wiyeteende Tiyatira, ana hettinoo. Joomiraaɗo udditi ɓernde makko yalla omo goonɗina ko Pool waajotoo koo. 15 Kanko e koreeji makko fuu ɓe lootaa lootogal batisima. Caggal ɗum, o ɲaagii min, o wii:
—So oɗon njogorii kam mi goonɗinɗo Joomiraaɗo, njippee suudu am.
O tilsini min njippanoo mo.
No Pool e Silas ngattiraa ley kasu
16 Ɲannde wootere miɗen njahannoo to nokkuure waɗirde duwaawu. Korɗo debbo bataaɗo annduɗo ko warata hawriti e amen. Halfaaɓe makko paggike kaalisi keewɗo e ndaggadaaku makko oo. 17 Mo jokki e amen, minen e Pool, omo wulla, omo wiya:
—Ɓee yimɓe yo gollanooɓe Laamɗo Toowɗo oo! Eɓe mbaajoo on laawol kisindam.
18 Balɗe kuurɗe omo waɗa non faa Pool mettaa, yeeccitii, wii ladde ndee:
—Saabe Iisaa Almasiihu, yaltu e makko!
Ladde ndee yalti oon wakkati fuu. 19 Nde halfaaɓe ɓee anndunoo jikke muuɗum'en iwii e faggitoraade korɗo oo ndee, nanngi Pool e Silas, ndaasi ɗum'en faa sakoro to sarooɓe. 20 Non ɓe naɓi ɓeen to hooreeɓe ngeenndi ndii, mbii:
—Ɓee worɓe ɗiɗon ɓe Yahuudiyankooɓe, eɓe nii ngadda baasi e ngeenndi meeɗen ndii. 21 Eɓe mbaajoo aadaaji ɗi ndagantaako en njaɓen naa ngollen, enen Romankooɓe.
22 Jamaa oo diirani ɓe. Hooreeɓe ɓee njamiri kaddule maɓɓe ceekee, ɓe piyee. 23 Ɓe piyaa faa naawi, ɓe uddaa ley kasu. Hooreeɓe ɓee njamiri kayboowo kasu oo hayba ɓe faa gasa. 24 Oon nee, gila heɓi ndee yamiroore, naanni ɓe e ley suudu kasu hakkundeeru, o geƴƴii koyɗe maɓɓe geƴƴelle leɗɗe.
25 Nde hejjere jemma warnoo ndee, Pool e Silas ana ndewa Laamɗo, eɓe njaaroo ɗum. Kasunkooɓe woɓɓe ɓee ana kettinanoo ɓe. 26 Oon wakkati fuu, leydi dimmbii dimmbagol manngol faa pooɓe kasu ɗee njergi. Dame ɗee fuu udditii, geƴƴelle kasunkooɓe ɗee fuu kumtii. 27 Nde kayboowo oo finnoo so yii dame kasu ɗee ana udditii ndee, soorti kaafaawi muuɗum faa wartoo, miili kasunkooɓe ɓee ndogii. 28 Pool wulli faa toowi, wii mo:
—Pati waɗu hoore maa fay huunde ko boni, min fuu miɗen ɗoo!
29 Nde o heɓunoo fooyre ndee, o dogani kasu to Pool e Silas ngoni too, o sujidi, hedde omo siɲɲa. 30 Caggal ɗum, o yaltini ɓe, o wii ɓe:
—Baabiraaɓe, hono fuu kaan-mi waɗude yalla miɗo hisa?
31 Ɓe njaabii mo, ɓe mbii:
—Goonɗin Iisaa Joomiraaɗo oo faa kisaa, aan e koreeji maa.
32 Ɓe mbaajii mo konngol Joomiraaɗo ngol, kanko e koreeji makko fuu. 33 Oon jemma fuu o naɓi ɓe, o lootoyi barme maɓɓe. Oon wakkati fuu o lootaa lootogal batisima, kanko e koreeji makko fuu.
34 O naanni Pool e Silas suudu makko, o hokki ɗum'en ɲaamdu. Kanko e koreeji makko fuu ɓe ceyii sabi ɓe keɓii goonɗinde Laamɗo. 35 Nde weetunoo ndee, hooreeɓe Romankooɓe ɓee neli laamunkooɓe mbiya kayboowo oo yoppa worɓe ɗiɗon ɓee. 36 Kayboowo oo haalanoyi ɗum Pool, wii:
—Hooreeɓe ɓee nelii njoppite-ɗon. Njalton jooni, yo on njottoyo e jam.
37 Pool jaabii, wii:
—Ɓe njamirii min piyee yeeso yimɓe tawee min caraaka, ɓe naanni min e kasu. Minen worɓe ɗiɗon ɓee, min fuu min Romankooɓe. Jooni ɓe yaltinirooɓe min cuucuukka naa? Patti, ɗum waawaa laataade. Kinaa kamɓe e ko'e maɓɓe, ɓe ngara ɓe njaltina min!
38 Laamunkooɓe ɓee kaaltani hooreeɓe Romankooɓe ɓee haala kaa. Ɓeen kuli nde nannoo Pool e Silas yo Romankooɓe ndee. 39 Ɓe njehi, ɓe curoyi ɓeen, ɓe njaltini ɗum'en kasu oo. Ɓe ndaardi ɗum'en njaltana ɓe ngeenndi ndii. 40 Nde Pool e Silas njaltunoo e kasu oo ndee, naati galle Lidiya. Ɓe njii sakiraaɓe ɓee, ɓe mbaaltini hakkillaaji mum'en. Caggal ɗum, ɓe mbitti.