15
Haala kawrital gaɗaangal Urusaliima
Yimɓe yogaaɓe iwi Yahuudiya ngari Antiyokiya, ana njanngina sakiraaɓe ɓee, ana mbiya:
—So on taadiraaka no Muusaa wiiri nii, on kisataa.
Pool e Barnabas pooɗondiri e maɓɓe, nduddi e maɓɓe faa naawi. Ɗum waɗi so ɓe tabintini nelde Pool e Barnabas e yimɓe woɓɓe faa Urusaliima, faade e nelaaɓe ɓee e hooreeɓe ɓee, saabe haala kaa. Ɗum saabii so deental goonɗinɓe ngal neli ɓe. Ɓe ceeki Finikiya e Samariya, eɓe kaalana ɗum'en haala tuubugol yimɓe ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe. Ɗum laatanii sakiraaɓe ɓee fuu seyo manngo. Nde ɓe njottinoo Urusaliima ndee, deental goonɗinɓe ngal e nelaaɓe ɓee e hooreeɓe ɓee njaɓɓii ɓe. Ɓe kaalani ɗum'en ko Laamɗo waɗani ɓe fuu.
Kaa yoga e goonɗinɓe jeyaaɓe e fedde Farisa'en immii, mbii:
—Waajibi ɓe taadee, ɓe njamiree jokkude Sariya Muusaa oo.
Nelaaɓe ɓee e mawɓe ɓee kawriti faa ƴeewa haala kaa. Caggal haali-haalti keewɗo, Piyeer immii, wii ɓe:
—Sakiraaɓe, oɗon anndi Laamɗo suɓike kam e ley mooɗon gila ko ɓooyi, faa mi waajoo Kabaaru Lobbo oo hakkunde yimɓe ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe, yalla eɓe nana ɓe ngoonɗina. Laamɗo annduɗo ɓerɗe oo hollii jaɓanii ɓe, nde hokki ɓe Ruuhu Ceniiɗo oo hono no meeɗen nii. Walaa fuu ko o seenndiri en e maɓɓe, nde wonnoo o laɓɓinirii ɓerɗe maɓɓe goonɗinal. 10 Jooni, ko saabii so oɗon itta koro Laamɗo? Oɗon pawa e taalibaaɓe ɓee donngal, ngal enen e maamiraaɓe meeɗen en mbaawaa roondaade. 11 E moƴƴere Joomiraaɗo men Iisaa ngoonɗinir-ɗen so kisu-ɗen, hono non kamɓe duu.
12 Deental ngal fuu deƴƴinii teen, ana hettinoo Barnabas e Pool ana njantoo no Laamɗo waɗiri taagumansaaji e kaayɗe hakkunde leɲi goɗɗi. 13 Caggal ɓe ndeƴƴinike, Yaakuuba jaɓɓitii, wii:
—Sakiraaɓe, kettinanee kam! 14 Simon humpitii en no Laamɗo suɓorii gila e puɗɗooɗe yimɓe ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe, faa waɗa ɗum'en yimɓe muuɗum. 15 Ɗum hawri e haalaaji annabaaɓe ɗii, hono no winndiraa nii:
16 «Joomiraaɗo wii:
Caggal ɗum, mi wartan,
mi mahitoo suudu Daawuuda saamundu nduu,
mi reentinan taƴe tuufeeje ɗee,
mi darna ndu kasen,
17 yalla yimɓe heddiiɓe ɓee ana tewta Joomiraaɗo.
Ɗum woni, leɲi ɗi innde am noddaa e muuɗum'en ɗii.
Joomiraaɗo tabintinɗo ɗeen kulle
18 anndaaɗe gila huunde fuu tagaaka,
wii non.»*
19 Ɗum saabii miin kaa ko njii-mi, pati tiiɗinanen yimɓe leɲi goɗɗi tuubuɓe so ngarti e Laamɗo ɓee. 20 Kaa ko haani hen, nelen e maɓɓe ɓe nantoo e ko tooruuji coɓini e jeenu e ɲaamde jiibe e ɲaamde ƴiiƴam. 21 Gila e jamaanuuji ɓooyɗi, Sariya Muusaa ana jannginee ley geelle ɗee fuu, eɓe njannga mo ɲalaande fowteteende fuu ley cuuɗi baajorɗi.
Haala ɓataaki faade e goonɗinɓe ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe
22 Ɗum waɗi so nelaaɓe ɓee kaɲum e hooreeɓe ɓee e deental goonɗinɓe ngal fuu ndawridi faa cuɓoo worɓe e ley muuɗum'en faa nela ɗum'en Antiyokiya, ɓe tawta Pool e Barnabas. Ɓe cuɓii hooreeɓe ɗiɗon ley sakiraaɓe ɓee, Yahuuda noddirteeɗo Barasaba, kaɲum e Silas. 23 Ɓe ndokki ɗum'en oo ɗoo ɓataaki:
 
Minen sakiraaɓe mooɗon, nelaaɓe kaɲum e hooreeɓe, miɗen njowta on, onon sakiraaɓe amen leɲi goɗɗi wonɓe Antiyokiya e Siriya e Silisi.
24 Min nanii yimɓe iwii ga amen girƴinirii on haalaaji, njiiɓii hakkillaaji mon. Minen nee, min njamiraali ɓe. 25 Min ndawridii, min kawrii, min cuɓike worɓe faa min nela ɗum'en e mooɗon, ɓe tawta yiɓɓe amen Barnabas e Pool, 26 yeebiiɓe yonkiiji muuɗum'en saabe Joommen Iisaa Almasiihu. 27 Ɗum waɗi so min neli Yahuuda e Silas, pammina on ko min mbinndi e mon koo hunduko e hunduko. 28 Minen e Ruuhu Ceniiɗo, min kawrii pati min njappa on ko teddi so wanaa ko tilsi koo: 29 nanto-ɗon e kirsanaaɗi tooruuji e ƴiiƴam e jiibuɗi e jeenu. So on ndeenii ko'e mon e majji, on ngaɗii ko moƴƴi. Yo Laamɗo faabo en!
30 Ɓe ndokkaa laawol, ɓe njehi Antiyokiya. Nde ɓe njottinoo ndee, ɓe mooɓti deental goonɗinɓe ngal, ɓe ndokki ngal ɓataaki oo. 31 Nde ɓeen janngunoo mo ndee, ceyii sabi haalaaji ɗii ndokkii ɗum'en semmbe. 32 Yahuuda e Silas, Laamɗo loowi e mum'en konngol mum faa ɓe mbaajii sakiraaɓe waajuuji keewɗi, cuusini ɗum'en. 33 Caggal ɓe paɓɓii ton, ɓe ceerti e sakiraaɓe ɓee e dow jam, ɓe mbirfitii to nelnooɓe ɓee too. [ 34  ]
35 Pool e Barnabas njooɗii ley Antiyokiya ana njanngina ana mbaajoo konngol Joomiraaɗo. Woɓɓe heewɓe ana mballa ɓe.
Dawol Pool ɗiɗaɓol
No Pool e Barnabas ceertiri
36 Caggal balɗe seeɗa, Pool wii Barnabas:
—Mbirfo-ɗen e geelle ɗe mbaajino-ɗen konngol Joomiraaɗo ngol ɗee fuu, njippano-ɗen sakiraaɓe meeɗen ɓee, ƴeewen no ɓe ngorri.
37 Barnabas ana yiɗunoo ɓe njaada e Yuhanna noddirteeɗo Marka. 38 Kaa ɗum welaali Pool sabi oon seeriino e maɓɓe Pamfiliya yaadaali e maɓɓe faa gollida e maɓɓe. 39 Barnabas e Pool mettondiri faa ceerti. Homo e maɓɓe fuu suɓii neɗɗo goɗɗo. Barnabas yaadi e Marka, naati laana geeci feewi Kiprus. 40 Pool suɓii Silas, yaadi e muuɗum caggal sakiraaɓe ɓee kalfinii ɗum e hinnee Joomiraaɗo. 41 O seeki Siriya e Silisi, omo yaha omo hokka deente goonɗinɓe ɗee semmbe.
* 15:18 Amos 9.11-12 15:34 E ɗereeji ɓooyɗi ɗii, yoga ana ɓeyda aaya 34:Kaa Silas, kaɲum kaa, heddii ton.