14
No Pool e Barnabas mbaajorii ley ngeenndi Ikoniya
Ley Ikoniya duu Pool e Barnabas naati e ley waajorduYahuudiyankooɓe. Eɓe mbaajoo faa Yahuudiyankooɓe e yimɓe leɲi goɗɗi heewɓe ngoonɗini. Kaa Yahuudiyankooɓe saliiɓe goonɗinde ɓee loofi leɲi goɗɗi ɗii, mbonni ɓerɗe muuɗum'en yalla ana mbaɲa sakiraaɓe ɓee. Ɗum e taweede haɗaali ɓe ɓooyde ton, eɓe pawi jikke maɓɓe e Joomiraaɗo, eɓe mbaajoroo cuusal. Joomiraaɗo seettii konngol hinnee muuɗum, nde hokkunoo ɓe baawɗe waɗude taagumansaaji e kaayɗe dogooje e juuɗe maɓɓe. Yimɓe ngeenndi ndii ɓee peccii: yoga heedani Yahuudiyankooɓe ɓee, yoga heedani nelaaɓe ɓee.
Yimɓe leɲi goɗɗi e Yahuudiyankooɓe e ardiiɓe muuɗum'en anniyii torrude ɓe e wardude ɓe kaaƴe. Nde ɓe maatunoo ɗum ndee, ɓe ndogani Listara e Derbe e geelle seraaji muuɗum'en ley leydi Likoniya, eɓe mbaajoo ton Kabaaru Lobbo oo.
No Pool e Barnabas mbaajorii ley ngeenndi Listara
Gorko bonnguujo, dimdaaɗo e bonnguwaaku, mo meeɗaali daraade e koyɗe muuɗum, ana wonnoo Listara. Omo hettinoo waaju Pool. Pool ƴeewi mo, yii goonɗinal makko sellinta mo, 10 haaldi semmbe, wii:
—Imma, dara e koyɗe maa!
Gorko oo gurbitii, darii, ana yaha. 11 Nde yimɓe ɓee njii ko Pool waɗi koo ndee, ngulliri gullaali likoniyankoore, mbii:
—Laamɗo'en nanndinkinike e yimɓe, njippiima e meeɗen!
12 Ɓe inndiri Barnabas «Jewus», ɓe inndiri Pool «Hermes»,* sabi Pool wonnoo kaaloowo. 13 Galle ɗo Jewus rewetee ana wonnoo to naatirde ngeenndi too. Jottinoowo sadaka oo waddi ga'i pariraaɗi piindi e dame ɗee. Omo yiɗi waɗude sadaka, kanko e yimɓe ɓee. 14 Kaa nde Barnabas e Pool nannoo ɗum ndee, ceeki kaddule muuɗum'en, keɲanii jamaa oo ana ngulla, 15 ana mbiya:
—Worɓe, koɗum ngaɗaton ɗoo? Minen duu min yimɓe hono mooɗon. Miɗen mbaajoo Kabaaru Lobbo oo faa tuubon, iwon e ɗii golleeji laaliiɗi, ngarton e Laamɗo guurɗo, taguɗo kammu e leydi e geeci e ko woni e muuɗum'en fuu. 16 E jamaanuuji jawtuɗi ɗii o yoppii leɲi ɗii fuu njokka laawi muuɗum'en. 17 Ɗum e taweede, omo golla ko moƴƴi faa ɗum seettanoo mo, omo hokka on toɓo kammu, omo ɓenndinana on ɲamri e wakkati muuɗum, omo waaltinira hakkillaaji mon nguure e seyo.
18 Ko ɓe mbaajii koo fuu, semmbe ɓe kaɗiri jamaa oo hokkude ɓe sadaka.
19 Caggal ɗum, Yahuudiyankooɓe iwi Antiyokiya e Ikoniya. Ɓe keɓi hakkillaaji yimɓe ɓee, ɓeen mbedii Pool kaaƴe, ndaasi ɗum faa naɓi ɗum caggal ngeenndi ndii, sabi miilii mo maayɗo. 20 Kaa nde taalibaaɓe ɓee ngari pilii mo ndee, o immii, o naatti e ley ngeenndi ndii.
No Pool e Barnabas mbirfitorii Antiyokiya
Janngo muuɗum, o yaadi e Barnabas ngeenndi mbiyeteendi Derbe. 21 Ɓe mbaajii ton Kabaaru Lobbo oo, ɓe keɓi taalibaaɓe faa keewi. Caggal muuɗum, ɓe mbirfitii Listara e Ikoniya, kaɲum e Antiyokiya. 22 Eɓe cuusina yonkiiji taalibaaɓe, eɓe mbaajoo ɗum'en yo ɲiiɓu e goonɗinal, eɓe mbiya:
—Kinaa tampen tampereeji keewɗi so naaten e Laamu Laamɗo.
23 E ley deente goonɗinɓe ɗee fuu, ɓe cuɓanii ɗum'en hooreeɓe. Caggal ɗum, ɓe koori, ɓe nduwii, ɓe kalfini ɗum'en Joomiraaɗo mo ɓe ngoonɗini oo.
24 Nde ɓe ceekunoo Pisidiya ndee, ɓe ngari Pamfiliya. 25 Ɓe mbaajii konngol ngol ley ngeenndi Perge. Caggal muuɗum, ɓe njippoyii Attaliya. 26 Ton ɓe naati laana geeci, ɓe mbirfii Antiyokiya ɗo ɓe kalfinanoo moƴƴere Laamɗo faa ɓe ngolla golle mo ɓe tilii jooni oo.
27 Nde ɓe njottinoo ndee, ɓe mooɓti deental goonɗinɓe ngal, ɓe kaalani ngal ko Laamɗo waɗidi e maɓɓe fuu, no o udditirani yimɓe ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe damal goonɗinal. 28 Ɓe ngondi ɗon e taalibaaɓe ɓee faa ɓooyi.
* 14:12 E ley diina Yunaninkooɓe Jewus woni hooreejo tooruuji, Hermes woni nelaaɗo majji.