Dawol Pool aranol
13
No Barnabas e Pool cuɓiraa so nelaa faa ngolla golle Laamɗo
Annabaaɓe e jannginooɓe ana e ley deental goonɗinɓe gonngal Antiyokiya ngal. Kamɓe ngoni Barnabas e Simeyon noddirteeɗo Ɓaleejo e Lukiyus mo Sireene e Manahen, bammbidanooɗo e Hirudus hooreejo leydi oo, kaɲum e Sool. Ɲannde wootere eɓe ndewa Joomiraaɗo tawi eɓe ngoni e koorka, faa Ruuhu Ceniiɗo wii ɓe:
—Keertanee kam Barnabas e Sool saabe golle mo noddir-mi ɓe oo.
Caggal ɓe koorii, ɓe nduwike, ɓe pawi juuɗe maɓɓe e dow ɓeen, ɓe njoppiti ɗum'en ndawi.
Nii Ruuhu Ceniiɗo neliri ɓe, ɓe ndegii e Selewkiya, ɓe naati laana geeci ɓe peewi Kiprus. Nde ɓe njottinoo Salamis ndee, ɓe mbaajii konngol Laamɗo ngol ley cuuɗi baajorɗi Yahuudiyankooɓe. Eɓe ngondi e Yuhanna (noddirteeɗo Marka) ana faaboo ɓe. Nde ɓe taccunoo ruunde ndee so ɓe njottii Pafos ndee, ɓe tawi ton daggada Yahuudiyanke biyeteeɗo Bar-Iisaa, jaaroowo yo annabaajo, howruujo Segiyus Pool. Oon yo kaananke hakkilante, caahiiɗo. O noddi Barnabas e Sool sabi ana yiɗi nande konngol Laamɗo ngol. Kaa Elimas daggada oo yo calaniiɗo ɓe, omo tewta bonnitidde goonɗinal kaananke oo. (Maanaa Elimas woni daggada.) E ley ɗum, Sool biyeteeɗo kasen Pool kebbinaaɗo Ruuhu Ceniiɗo oo futtini mo gite, 10 wii:
—Ɓii Ibiliisa! Aan keewɗo jammba e njiiɓdu, gaɲo ko moƴƴi fuu! A seerataa e ooɲude laawi Joomiraaɗo pooccitiiɗi ɗii naa? 11 Jooni jukkungo Joomiraaɗo saaman e maa, a wuman, a yiyataa naange faa sarti cartaaɗo oo yottoo.
Oon wakkati fuu, gite makko ngaɗi mbummbaalu, ɗe niɓɓi, omo wummbiloo, omo tewta ɗowoowo. 12 Nde kaananke oo yiinoo ko waɗi koo ndee, goonɗini Iisaa, haaynaa e ko nani haala Joomiraaɗo kaa koo.
No Pool waajorii ley ngalluure Antiyokiya ley leydi Pisidiya
13 Pool e yaaduɓe e muuɗum naati laana geeci ngalluure wiyeteende Pafos, peewi Perge ley leydi Pamfiliya. Ɗon Yuhanna Marka seerti e maɓɓe, wirfitii Urusaliima. 14 Ɓe ƴaɓɓii Perge, ɓe ngari Antiyokiya ley leydi Pisidiya. Ɓe naati waajorduɲalaande fowteteende, ɓe njooɗii. 15 Caggal janngeede Sariya Muusaa e annabaaɓe, hooreeɓe waajordu nduu ɓee neli e maɓɓe, mbii:
—Sakiraaɓe, so won ko mbaajoto-ɗon yimɓe ɓee, kaalee.
16 Pool immii, hunci junngo muuɗum, wii:
—Israa'iilankooɓe e hulɓe Laamɗo woɓɓe, kettinee: 17 Laamɗo Israa'iilankooɓe oo suɓiima njaatiraaɓe meeɗen, teddinii leɲol maɓɓe nde ngol hoɗoyi leydi Misira ndee, kasen yaltiniri ɓe ton baawɗe muuɗum. 18 O muɲanii* ɓe ko foti duuɓi capanɗe nay e ley ladde jeereende. 19 Caggal o halkii leɲi jeɗɗi e ley leydi Kanaana, o hokki ndi yimɓe makko ndona ndi. 20 Eɗum waara e duuɓi teemeɗe nay e capanɗe joy. Caggal ɗum, o hokki ɓe sarooɓe faa jamaanu annabi Samuyila. 21 Nde ɗum ɓettii ndee, ɓe ɲaagii Laamɗo hokka ɓe kaananke. Laamɗo hokki ɓe Sawul ɓii Kis iwɗo e leɲol Beɲamin. Oon laamii ɓe duuɓi capanɗe nay.
22 Nden Laamɗo ɓoorti Sawul, lammini Daawuuda, mo o haali haala muuɗum so o wii: «Mi heɓii Daawuuda ɓii Yessa gorko ɓuuɓinoowo ɓernde am, gaɗoowo sago am.» 23 E iwdi makko Laamɗo yaltini Iisaa, kisinoowo Israa'iila no fodirnoo nii. 24 Fade Iisaa warde, Yaayaa waajinoke leɲol Israa'iila fuu yo tuubu, lootee lootogal batisima. 25 Kasen, nde Yaayaa timminta golle muuɗum ndee, wiino: «Mi wanaa mo miilaton ngon-mi oo. Kaa mo mi fotaa fay e humtude ɓoggi paɗe muuɗum ana wara caggal am.»
26 Sakiraaɓe, onon iwdi Ibarahiima e ɓeen hulɓe Laamɗo wonɓe hakkunde mon! Onon neldaa oo kabaaru kisinoowo. 27 Sabi wonɓe Urusaliima ɓee e hooreeɓe muuɗum'en fuu annditaali Iisaa. Kasen duu ɓe paamaali haalaaji annabaaɓe janngetenooɗi ɲalaande fowteteende fuu ɗii. Kaa ɓe njottinii ɗiin haalaaji nde ɓe carunoo mo ndee. 28 Fay so taweede ɓe keɓaali feloore fay wootere nde ɓe pelira mo yalla omo maaya, ɓe ndaardii Pilaatu o waree. 29 Nde ɓe ngolli ko Binndi ɗii mbiinoo e makko koo faa hiɓɓi ndee, ɓe njippini mo leggal bardugal ngal, ɓe ngaɗi mo e yanaande. 30 Kaa Laamɗo wuurtinii mo. 31 Balɗe kuurɗe o ɓanngani wondunooɓe e makko ɓee gila Galili faa Urusaliima. Ɓeen ngoni seettantooɓe mo yeeso yimɓe jooni. 32 Minen, miɗen ceynira on fodoore nde njaatiraaɓe meeɗen podanaa ndee, 33 Laamɗo hiɓɓinanii en ɗum, enen ɓiɓɓe maɓɓe, nde wuurtinnoo Iisaa ndee. No winndiraa kasen e jimol Jabuura ɗiɗaɓol:
«Aan, a ɓiyam, hannde ndimu-maa-mi.»
34 Kasen, haala immitagol makko e hakkunde maayɓe e waasugol makko ɲolde, nii Laamɗo wii:
«Mi tabintinanan on podooje ceniiɗe ɗe mbontataa,
ɗe podannoo-mi Daawuuda ɗee.»
35 Ɗum waɗi so o wii e nokku goɗɗo:
«A accataa Ceniiɗo maa ɲola.»§
36 Daawuuda waɗii sago Laamɗo e jamaanu muuɗum. Caggal ɗum, o maayi, o mooɓtidaa e njaatiraaɓe makko, o ɲoli. 37 Kaa mo Laamɗo wuurtini oo ɲolaali. 38 Sakiraaɓe, anndee saabe makko mbaajore-ɗon yaafeede luutti. 39 Sariya Muusaa waawaa waɗude neɗɗo pooccitiiɗo, kaa kanko, goonɗinɗo mo fuu, o nanngiran ɗum pooccitiiɗo. 40 Ɗum nee, kaybee pati ko annabaaɓe cappinoo koo hewto on:
41 «Onon hoynuɓe,
yo on kaayne yo on kalko!
Sabi miɗo nii golla golle e ley wakkati mooɗon,
golle mo on ngoonɗintaa so neɗɗo haalaniino on.»*
42 Caggal Pool e Barnabas njaltii waajordu nduu, jamaa oo ndaardi ɓe yo ɓe ngartu fowteteende waroore, yalla eɓe njokka e waaju maɓɓe oo. 43 Caggal mooɓtagol ngol, Yahuudiyankooɓe heewɓe e naatuɓe e diina maɓɓe njokki e Pool e Barnabas. Ɓeen ɗiɗon duu ana kaalda e maɓɓe ana mbaajoo ɓe yo ɓe ɲiiɓu e moƴƴere Laamɗo.
44 Fowteteende jokkunde hen ndee, ngalluure ndee fuu mooɓtii yalla ana hettinoo konngol Laamɗo. 45 Kaa nde Yahuudiyankooɓe ɓee njiinoo oo jamaa ndee, haasidaaku naati e muuɗum'en, eɓe njedda ko Pool waajotoo koo, eɓe njenna ɗum. 46 Nden Pool e Barnabas kaalaniri ɓe cuusal, mbii:
—Waajibi min adoo haalande on konngol Laamɗo ngol, kaa ko tippiti-ɗon ngol so car-ɗon ko'e mooɗon on kaandaa e nguurndam nduumiiɗam koo, min njahan to yimɓe ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe. 47 Sabi ko Joomiraaɗo yamiri en koo annii:
«Mi darnii ma yalla aɗa laatanoo leɲi ɗii fooyre,
faa kisinaa aduna oo fuu.»
48 Nde yimɓe leɲi goɗɗi ɗii nannoo ɗii haalaaji ndee, ceyii, teddini konngol Joomiraaɗo ngol. Ɓe Laamɗo suɓanii nguurndam nduumiiɗam ɓee fuu ngoonɗini.
49 Konngol Joomiraaɗo ngol saakii e leydi ndii fuu. 50 Kaa Yahuudiyankooɓe ɓee loofi rewɓe rewooɓe Laamɗo saahiiɓe, kaɲum e mawɓe ngalluure ndee ɓee. Ɓe ndooɓi torra dow Pool e Barnabas, ɓe njaltini ɗum'en leydi maɓɓe. 51 Ɓeen duu piɗɗi e maɓɓe colla koyɗe muuɗum'en, peewti Ikoniya. 52 Taalibaaɓe ɓee kebbinaa seyo e Ruuhu Ceniiɗo.
* 13:18 Won binndanɗe biiɗeo ɲamminii ɓe. 13:33 Jabuura 2.7 13:34 Esaaya 55.3 § 13:35 Jabuura 16.10 * 13:41 Habaakuk 1.5 13:47 Esaaya 49.6