12
No goonɗinɓe torriraa
Oon wakkati, kaananke biyeteeɗo Hirudus fuɗɗi torrude yoga e deental goonɗinɓe ngal. O yamiri Yaakuuba sakiike Yuhanna oo wardee kaafaawi. Nde o yiinoo eɗum weli Yahuudiyankooɓe ndee, o nanngi Piyeer duu. Ɗum hawri e wakkati iidi mo buuru ƴuufinaaka. Nde o nanngunoo Piyeer ndee, o uddi ɗum, o yamiri pelle nay sordaasi'en loomtondira e haybugol mum, fedde fuu yimɓe nayon. O anniyike naɓude ɗum yeeso yimɓe fuu, so iidi Paska oo ƴaɓɓike. Ɗum waɗi so Piyeer haybaa e ley kasu oo, kaa deental goonɗinɓe ngal ŋoottaali ɲaaganaade mo Laamɗo.
Nde Hirudus anniyinoo naɓude mo ndee, oon jemma omo ɗaaninoo hakkunde sordaasi'en ɗiɗon, omo haɓɓiraa calali ɗiɗi. Haybooɓe damal kasu oo ɓee duu ana kayba. Nii malaa'ika Joomiraaɗo wari e makko, suudu nduu fuu fooyni, memi mo, finndini mo, wii:
—Heɲa law, imma!
Non calali ɗii kumtii, iwi e juuɗe makko, caami. Malaa'ika oo wii mo:
—Huma kumorgol maa, ɓoorna paɗe maa.
Piyeer waɗiri non. Malaa'ika oo wii mo:
—Waanda suddamaare maa, njokkaa e am.
Piyeer yalti, jokki e makko. O anndaa ko malaa'ika oo waɗata, ana wa'ani mo hono no koyɗol nii, kaa ɗum goonga jaati. 10 Ɓe ɓettii kayboowo arano oo, kaɲum e ɗiɗaɓo oo, ɓe njottii damal njamndi pewtungal e ngalluure ndee ngal. Ngal udditi hoore maggal yeeso maɓɓe, ɓe njalti, ɓe njokki e laawol ngol. Oon wakkati, malaa'ika oo seerti e makko.
11 Hakkille Piyeer warti, o wii:
—Jooni mi taƴorii Joomiraaɗo neli malaa'ika muuɗum, faa hisina kam e junngo Hirudus e ko Yahuudiyankooɓe njoonndorinoo mi waɗete fuu.
12 Nde hakkille makko jippitinoo ndee, o yehi galle Mariyama, inna Yuhanna noddirteeɗo Marka, ton yimɓe heewɓe mooɓtotonoo ana ngaɗa duwaawu. 13 Nde Piyeer tappunoo damal galle too ndee, golloowo debbo biyeteeɗo Rode wari e damal ngal faa humpitoo. 14 Nde o annditinnoo daande Piyeer ndee, o yeggiti udditinde damal ngal no o foti seyaade, o dogi o naatoyi, o humpiti ɓe Piyeer darii damal sella too. 15 Ɓe mbii mo:
—A kaahaango!
Kaa omo heddii nanngude ɗum Piyeer. Ɓe mbii kasen:
—Ɗum yo malaa'ika makko.
16 Kaa ɗum fuu Piyeer ana heddii tappude. Nde ɓe udditinnoo so ɓe njii mo ndee, ɓe kaaynaa sanne. 17 O huncani ɓe junngo yalla eɓe ndeƴƴinoo, o jantanii ɓe no Joomiraaɗo yaltiniri mo kasu, o wii:
—Kaalanee ɗum Yaakuuba, kaɲum e sakiraaɓe woɓɓe ɓee.
Caggal muuɗum, o yalti, o yehi nokku goɗɗo.
18 Nde finnoo beetee ndee, sordaasi'en ɓee ana lamndondira hoto Piyeer woni, ɓe mbemmbaa faa hakkillaaji maɓɓe keli. 19 Nde Hirudus ndaarnoo faa nannga mo, so heɓaali mo ndee, lamndii haybooɓe ɓee no laatii, yamiri ɓe mbaree. Caggal ɗum, Hirudus regii Yahuudiya, yehi Kaysariya jooɗoyii ton.
No Hirudus maayiri maayde bonnde
20  Hirudus tikkani yimɓe Tirus e Sidon. Ɓeen kaaldi, kawri, ngari e makko. Ɓe adorii Bilastus howruujo makko oo, ɓe keɓi hakkille muuɗum, ɓe ɲaagii yalla dewral ana waɗa hakkunde maɓɓe, sabi leydi maɓɓe ndii e leydi Hirudus etata.
21 Sarti maɓɓe oo yottii, Hirudus ɓoornii kaddule kaananke, jooɗii dow bimmbeere laamu, haaldi e maɓɓe. 22 Yimɓe ɓee ngulli, mbii:
—Ɗum daande laamɗo, wanaa daande neɗɗo!
23 Oon wakkati fuu, malaa'ika Joomiraaɗo fii Hirudus, sabi o jaɓii teddinireede o Laamɗo, tawi o wanaa. O ƴumi gilɗi, o maayi.
24 Kaa konngol Laamɗo ngol ana yaara yeeso, ana ɓeydoo saakaade. 25 Nde Barnabas e Sool tilinoo e golle muuɗum'en Urusaliima ndee, ɓe mbirfodii e Yuhanna noddirteeɗo Marka.