11
No Piyeer jaaborii deental goonɗinɓe gonngal Urusaliima
Nelaaɓe ɓee e sakiraaɓe wonnooɓe Yahuudiya ɓee nani yimɓe ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe ɓee duu keɓii konngol Laamɗo. Nde Piyeer ŋabbunoo Urusaliima ndee, goonɗinɓe tilsinɓe taadagol ɓee peli ɗum, mbii:
—A jippike e yimɓe ɓe taadaaki, a ɲaamdii e muuɗum'en!
Nden Piyeer haalani ɓe ko waɗi koo gila e puɗɗooɗe faa e timmoode, wii:
—Ngeenndi Yoppe ngonnoo-mi, miɗo duwoo faa njii-mi huunde ƴellitike e am. Huunde wa'unde no daɗɗamaare mawnde nde coɓɓuli muuɗum nay fuu kaɓɓaa, ana rennee iwde e kammu faade e am. Taykitii-mi nde faa gasi, njii-mi daabaaji fuu, ɗi koyɗe nay e kulle ladde e ŋaarooji e sii pooli fuu. Nanu-mi daande ana wiya kam: «Piyeer, imma, hirsu, ɲaam!» Mbii-mi: «Sawra Joomiraaɗo! Abada mi ɲaamaali ko harmi naa ko soɓi.» Daande dow kammu ndee jaabitii kam kasen, wii: «Pati harmin ko Laamɗo senni.» 10 Ɗum waɗi non cili tati. Caggal mum, kulle ɗee fuu ŋabbintinaa dow kammu. 11 E oon wakkati, worɓe taton nelaaɓe e am iwde Kaysariya ngari e suudu ɗo min ngonnoo ɗoo. 12  Ruuhu Ceniiɗo wii kam mi yaada e maɓɓe pati mi sikkitoo fay huunde. Ɓee ɗoo sakiraaɓe njeegom njaadi e am, min naaddi suudu Korneliyus. 13 O haalani min no o yiiri malaa'ika darinooɗo suudu makko ana wiya mo: «Nel e ngeenndi mbiyeteendi Yoppe noddane-ɗaa Simon noddirteeɗo Piyeer. 14 O waajete waaju kisinoowo ma, aan e koreeji maa fuu.» 15 Nde puɗɗu-mi waajaade ndee, Ruuhu Ceniiɗo jippii e maɓɓe hono no jipporinoo e meeɗen arannde nii. 16 Nden, miccitii-mi ngol ɗoo konngol ngol Joomiraaɗo wiinoo: «Yaayaabatisirannoo ndiyam, kaa onon, on mbatisirte Ruuhu Ceniiɗo.» 17 So Laamɗo fonndii en e maɓɓe, hokkii ɓe ko hokkunoo en koo nde ngoonɗinno-ɗen Joommen Iisaa Almasiihu ndee, ndennoo miin, ko ngon-mi so mi haɗa Laamɗo?
18 Nde ɓe nannoo ɗum ndee, ɓe ndeƴƴinii, eɓe njetta Laamɗo, eɓe mbiya:
—Laamɗo tuubinii yimɓe ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe duu yalla ana keɓa nguurndam ngoongaraajam.
No Kabaaru Lobbo waajiraa ley Antiyokiya
19 Yoga e saakiiɓe saabe torraaji gaɗuɗi caggal maayde Eciyen ɓee, njehi faa Finikiya e Kiprus e Antiyokiya. Ɓe mbaajaaki konngol ngol so wanaa Yahuudiyankooɓe. 20 Kaa yoga e goonɗinɓe iwooɓe Kiprus e Sireene naati Antiyokiya ana mbaajoo Kabaaru Lobbo haala Iisaa Joomiraaɗo oo hakkunde Yunaninkooɓe. 21 Baawɗe Joomiraaɗo ana e maɓɓe. Yimɓe heewɓe ngoonɗini, tuubi, ngarti e Joomiraaɗo.
22 Deental goonɗinɓe wonɓe Urusaliima ɓee nani kabaaru gaɗuɗo Antiyokiya oo, neli ton Barnabas. 23 Nde oon yottinoo so yii e maɓɓe moƴƴere Laamɗo ndee, seyii, waajii ɓe fuu ɓe tiinnoo ɓe tabita e Joomiraaɗo ɓernde laaɓunde. 24 Barnabas yo gorko moƴƴo, kebbinaaɗo Ruuhu Ceniiɗo e goonɗinal. Jamaa keewɗo goonɗini Joomiraaɗo saabe makko.
25 Caggal ɗum, Barnabas yehi Tarsus faa tewtoya Sool. 26 Nde o yiiti ɗum ndee, o naɓi ɗum Antiyokiya. Ɓe ngondii e deental goonɗinɓe wonɓe ton ɓee hitaande hiɓɓere, ɓe njannginii yimɓe heewɓe. Taalibaaɓe wonɓe Antiyokiya ɓee adii fuu wiyeede yimɓe Iisaa.
27 E ɗeen balɗe, yimɓe loowaaɓe konngol Laamɗo iwruɓe Urusaliima ngari Antiyokiya. 28 Gooto e maɓɓe biyeteeɗo Agabus, immii, darii, sapporii saabe Ruuhu yolbere mawnde waɗan ley laamu Roma fuu. Nde waɗi e laamu kaananke mawɗo biyeteeɗo Kalawdiyus.* 29 Taalibaaɓe ɓee anniyii hawrintinde gooto fuu ko waawi, faa ɓe nelda sakiraaɓe maɓɓe wonɓe Yahuudiya ɓee paabitoroo. 30 Ɓe ngaɗi ɗum, ɓe neldi ballal ngal Barnabas e Sool tummba e juuɗe mawɓe deental ton.
* 11:28 Kalawdiyus yo kaananke Roma mawɗo joyaɓo. O laamike hakkunde duuɓi 41 e 54 caggal pinaaɗe Iisaa. Taariki oon jamaanu ana holla yolbere mawnde waɗiino ley laamu Roma fuu hakkunde duuɓi 46 e 48 caggal pinaaɗe Iisaa.