10
No Piyeer noddiraa to suudu Korneliyus too
Gorko biyeteeɗo Korneliyus ana wonnoo Kaysariya. O hooreejo konu biyeteeɗo Italiyanke. O kuppidiɗɗo e diina, kanko e koreeji makko fuu ɓe hulɓe Laamɗo. Omo sakkoo Yahuudiyankooɓe sadakaaji keewɗi, omo ɲaagoo Laamɗo wakkati fuu. Kiikiiɗe gooto hono wakkati sallifanaa ɓuuɓuɗo, o heɓi holleede, o yii malaa'ika ana naata ley suudu makko ana wiya mo:
—Korneliyus!
O huli faa gite makko paapii, o wii ɗum:
—Giɗo Laamɗo, kori jam?
Malaa'ika oo wii mo:
—Laamɗo jaabanike ma duwaawuuji maa e sadakaaji maa. Nel jooni worɓe to ngeenndi Yoppe, nodda biyeteeɗo Simon, noddirteeɗo Piyeer. Omo jippii galle ɲobboowo guri biyeteeɗo Simon, mo galle muuɗum heedi e maayo geeci.
Nde malaa'ika kaaldannooɗo e makko oo wittunoo ndee, o noddi gollooɓe makko ɗiɗon e sordaasi gooto kulɗo Laamɗo jeyaaɗo e howruuɓe makko. O haalani ɓe ko malaa'ika oo wii koo fuu, o neli ɓe Yoppe.
Janngo muuɗum, eɓe e laawol. Nde worɓe taton ɓee ɓattii ngeenndi ndii ndee, tawi Piyeer ŋabbii dow bene muuɗum wakkati hakkunde naange faa waɗa duwaawu. 10 O yolbi faa sanne, omo yiɗi ɲaamde. Nde ɓe moƴƴinanta mo ɲaamdu ndee, Laamɗo holli mo, 11 o yii kammu udditike, huunde wa'unde no daɗɗamaare mawnde, nde coɓɓuli muuɗum nay fuu kaɓɓaa, ana rennee faade e leydi. 12 Sii daabaaji fuu, ɗi koyɗe nay e ŋaarooji, kaɲum e sii pooli fuu ana e mayre. 13 Daande wii mo:
—Piyeer, imma, hirsu, ɲaam!
14 Piyeer wii:
—Sawra Joomiraaɗo! Abada mi ɲaamaali ko harmi naa ko soɓi.
15 Daande ndee wii mo kasen:
—Pati harmin ko Laamɗo senni.
16 Ɗum waɗi non cili tati. Nden daɗɗamaare ndee ŋabbintinaa dow kammu.
17 Ko Piyeer hollaa koo, omo miiloo no ɗum waawi laatoraade. Tawi e oon wakkati, worɓe ɓe Korneliyus nelnoo ɓee, lamndike galle Simon. Ɓe ngari, ɓe ndarii e damal ngal. 18 Ɓe noddi, ɓe lamndii yalla Simon noddirteeɗo Piyeer ɗon jippii. 19 Piyeer ana heddii miilde ko yii koo, faa Ruuhu wii ɗum:
—Worɓe taton ana tewte. 20 Imma, jippa, njaadaa e maɓɓe tawa a sikkitaaki, sabi miin neli ɓe.
21 Piyeer jippii, wii worɓe ɓee:
—Miɗo nii, miin woni mo tewtaton oo. Kori jam waddi on?
22 Ɓe njaabii, ɓe mbii:
—Korneliyus hooreejo konu neli min. O gorko dartiiɗo, kulɗo Laamɗo, mo leɲol Yahuudiyankooɓe fuu seettanii moƴƴere. Malaa'ika ceniiɗo yamirii mo min nodde, ngaraa suudu makko, yalla omo nana waaju maa.
23 Piyeer noddi ɓe, silmini ɓe, jippini ɓe galle muuɗum.
Janngo muuɗum, o immii, o yaadi e maɓɓe. Yoga e sakiraaɓe jeyaaɓe Yoppe njaadi e makko. 24 Faɓɓi-janngo muuɗum ɓe njottii Kaysariya. Korneliyus ana tijjinoo ɓe, noddi sakiraaɓe muuɗum e yiɓɓe muuɗum ɓadiiɓe. 25 Nde Piyeer naatannoo ndee, Korneliyus jaɓɓii ɗum, sujidani ɗum. 26 Piyeer itti mo e sujuudu nduu, wii:
—Imma, sabi miin duu mi neɗɗo tan.
27 Piyeer ana haalda e makko, faa ɓe naati galle oo, tawi ton yimɓe heewɓe ana mooɓtii. 28 O wii ɓe:
—Oɗon anndi dagantaako Yahuudiyanke jokkondira e mo wanaa Yahuudiyanke, naa naatude suudu muuɗum. Kaa Laamɗo hollii kam pati mi nanngira fay gooto karmuɗo naa coɓuɗo. 29 Ɗum waɗi nde nelan-ɗon kam ndee, mi warii, mi ujaaki. Ɗum nee, kaalanee kam, saabe koɗum noddir-ɗon kam?
30 Korneliyus jaabii, wii:
—Hannde woni balɗe nay, miɗo waɗa duwaawu ley suudu am e oo ɗoo wakkati, faa gorko mo kaddule jalbooje wari, darii yeeso am, 31 wii: «Korneliyus, Laamɗo jaabanike ma duwaawuuji maa e sadakaaji maa. 32 Jooni, nel e ngeenndi mbiyeteendi Yoppe, noddane-ɗaa gorko biyeteeɗo Simon, noddirteeɗo Piyeer. Omo jippii galle ɲobboowo guri biyeteeɗo Simon, mo galle muuɗum heedi e maayo geeci.» 33 Ɗum waɗi so nel-mi noddoye-ɗaa oon wakkati fuu. Ko ngar-ɗaa koo gasii sanne. Jooni min fuu miɗen nii yeeso Laamɗo faa min kettinoo ko Joomiraaɗo yamir maa mbaajo-ɗaa fuu.
34 Nden Piyeer fuɗɗi waajaade, wii:
—Jooni mi yii goonga jaati Laamɗo ɓurdintaa yimɓe. 35 Neɗɗo kuloowo mo, gaɗoowo ko fooccitii, o yiɗan ɗum ko leɲol muuɗum tawaa fuu. 36 Oɗon anndi konngol ngol Laamɗo neldi ɓiɓɓe Israa'iila ngol, ngol ceyniroowol jam heɓiraama saabe Iisaa Almasiihu, kaɲum woni Joomiraaɗo yimɓe fuu. 37 Oɗon anndi ngol konngol kuuɓungol leydi Yahuudiya fuu, puɗɗirngol gila Galili, caggal Yaayaa waajike yo yimɓe loote batisima. 38 Oɗon anndi no Laamɗo suɓorii Iisaa Nasaraatunke oo, no jippiniri e muuɗum Ruuhu Ceniiɗo e baawɗe. Oɗon anndi no Iisaa yiilorii e nokkuuje fuu ana golla golleeji lobbi, ana sellina wonnooɓe e margal Ibiliisa fuu sabi Laamɗo ana wondi e muuɗum. 39 Minen min seedee'en ko o golli Yahuudiya e ko o golli Urusaliima fuu. Ɓe ɓili mo e leggal bardugal, ɓe mbari mo, 40 kaa Laamɗo wuurtinii mo ɲannde tataɓere, ɓanngintini mo hakkunde amen. 41 Kaa wanaa yimɓe fuu o ɓanngani. O ɓannganii seedee'en ɓe Laamɗo adii suɓaade ɓee, minen ɲaamduɓe e makko so njardi e makko caggal wuurtugol makko ɓee. 42 O yamirii min mbaajoo yimɓe, min ceettoo kanko woni mo Laamɗo waɗi caranoowo wuurɓe e maayɓe. 43 Annabaaɓe fuu ceettanike mo, mbii goonɗinɗo mo fuu heɓan yaafeede luutti muuɗum saabe makko.
44 Nde Piyeer waajotoo waaju oo ndee, Ruuhu Ceniiɗo jippii e hettintooɓe ɓee fuu. 45 Yahuudiyankooɓe goonɗinɓe wardunooɓe e Piyeer ɓee fuu kaaynaa, no dokkal Ruuhu Ceniiɗo ngal saakorii e yimɓe ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe nii. 46 Sabi eɓe nanannoo ɓeen yimɓe ana kaala e ɗemɗe janane ana njetta Laamɗo. Nden, Piyeer jaabii, wii:
47 —Yimɓe ɓee keɓii Ruuhu Ceniiɗo hono no meeɗen nii. Homo waawi haɗude ɓe looteede lootogal batisima?
48 O yamiri ɓe mbatisiree e innde Iisaa Almasiihu. Caggal ɗum, ɓe ndaardi mo o faɓɓana ɓe balɗe.