18
No Pool golliri ley ngalluure wiyeteende Korintu
Caggal ɗum, Pool iwi Ateena, yehi Korintu. O tawi ton Yahuudiyanke biyeteeɗo Akilas, pinɗo leydi mbiyeteendi Ponta. Ɓooyaali ko oon e jom suudu muuɗum biyeteeɗo Piriskilla iwi Italiya, sabi Kalawdiyus kaananke mawɗo oo yamiriino Yahuudiyankooɓe fuu njalta Roma.* Pool yehi ƴeewoyde ɓe. O woni ɗon, omo gollida e maɓɓe sabi o moƴƴinoowo hukkummaaji no maɓɓe nii. Ɲalaande fowteteende fuu, Pool ana liddondira e Yahuudiyankooɓe e Yunaninkooɓe ley waajordu, yalla omo heɓa hakkillaaji maɓɓe.
Nde Silas e Timote iwnoo Makedoniya njottii Korintu ndee, Pool watti hakkille muuɗum fuu e waajaade, ana seettanoo Yahuudiyankooɓe ɓee Iisaa woni Almasiihu oo. Kaa nde wonnoo eɓe calanii mo, eɓe njennannoo mo, o fiɗɗi kaddule makko, o wii ɓe:
—Yo diina mon fiito on! Mi walaa hen hannde, mi walaa hen janngo. Gila jooni mi yahan to ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe.
O iwi ɗon, o yehi to gorko dewoowo Laamɗo, biyeteeɗo Titus Yustus, mo galle muuɗum takkii e waajordu nduu. Kirispus, hooreejo waajordu nduu oo, kaɲum e koreeji muuɗum fuu ngoonɗini Joomiraaɗo. Heewɓe e Korintunkooɓe hettintonooɓe ɓee ngoonɗini, lootaa lootogal batisima.
Jemma gooto Joomiraaɗo ƴellintini e Pool, wii:
—Pati hul, pati deƴƴina, waaja. 10 Miɗo wondi e maa. Fay gooto waawaa torrude ma, sabi yimɓe am ana keewi ley ndee ngalluure.
11 Pool jooɗii hakkunde maɓɓe hitaande e feccere, ana janngina ɓe konngol Laamɗo ngol.
12 Nde Galliyon laaminoo leydi Akaya ndee, Yahuudiyankooɓe kaaldi, kawri, nanngi Pool, naɓi ɗum sarirde, 13 kappi ɗum, mbii:
—Oo gorko yo ƴoɲɲoowo yimɓe yalla ana ndewra Laamɗo ko waldaa e sariya oo.
14 Pool anniyii faa haala, forri Galliyon wii Yahuudiyankooɓe ɓee:
—Yahuudiyankooɓe, so tawii tooɲannge naa golle bonɗo, mi jaɓanan on ko ngullani-ɗon mo koo, 15 kaa nde wonnoo ɗum jeddi dow haalaaji diina mooɗon e inɗe, kaɲum e sariya mooɗon onon tan, ɗum onon e ko'e mooɗon carata. Miin, mi sarataa ɗee kuɗɗe!
16 O yaltini ɓe sarirde ndee. 17 Nden, ɓe fuu ɓe nanngi Sosteni, hooreejo waajordu nduu oo, ɓe pii ɗum ɗo yeeso sarirde ɗoo. Kaa fuu Galliyon ɓilaaki hen fey.
No Pool wirfitorii Antiyokiya
18 Pool faɓɓi ɗon balɗe kuurɗe. Caggal ɗum, o waynondiri e sakiraaɓe ɓee, o naati laana, o feewi Siriya, kanko e Piriskilla e Akilas. Fade makko naatude, tawi o laɓii hoore makko nokku biyeteeɗo Kankiriya sabi o fodiino fodoore. 19 Ɓe njottii Efeesu, Pool yoppi ɗon Piriskilla e Akilas, kaɲum naati waajordu ana liddondira e Yahuudiyankooɓe ɓee. 20 Ɓe ndaardi mo o faɓɓana ɓe, kaa o jaɓaali. 21 Nde o waynondirta e maɓɓe ndee, o wii:
—Mi wartan e mooɗon so Laamɗo jaɓii.
O naati laana, o iwi Efeesu, 22 o yottii Kaysariya, o ŋabbiti Urusaliima faa o jowta deental goonɗinɓe ngal. Caggal ɗum, o yehi Antiyokiya.
Dawol Pool tataɓol
23 Caggal Pool waɗii ton wakkati, o witti. O seeki leydi Galaatiya e leydi Firigiya, omo yaha omo ɓeydana taalibaaɓe cuusal.
No Apollos waajorii ley Efeesu e Korintu
24  Yahuudiyanke biyeteeɗo Apollos, pinɗo Aleksandiri, wari Efeesu. O gorko fasiilante haala, baawɗo Binndi ɗii, 25 annduɗo laawol Joomiraaɗo. Omo waajoroo soobirantaaku e seyo, diina Iisaa kaa pay o jannginta. Kaa o anndaa so wanaa lootogal batisimaYaayaa ngal. 26 Omo waajoroo cuusal e ley waajordu nduu. Nde Piriskilla e Akilas kettinaninoo mo ndee, ɓe naɓi mo, ɓe pirritani mo laawol Laamɗo ngol faa ɓuri no arannde nii laaɓude. 27 Nde Apollos anniyinoo yaade leydi Akaya ndee, sakiraaɓe ɓee mballi mo, ɓe mbinndi e taalibaaɓe wonɓe ton ɓee ɓataaki njaɓɓoo mo faa gasa. Nde o yottii ton ndee, o walli goonɗinɓe ɓee e dow moƴƴere Laamɗo sanne. 28 Sabi o liɓii Yahuudiyankooɓe ɓee ngattu naawɗo hakkunde yimɓe, omo dallinoroo Binndi ɗii, omo tabintina Iisaa woni Almasiihu.
* 18:2 Yamiroore Kalawdiyus ribbunde Yahuudiyankooɓe Roma ndee darnaama hitaande 49 naa 50 caggal pinaaɗe Iisaa.