19
No Pool hawrintiniri taalibaaɓe Yaayaa ley Efeesu
Nde Apollos wonnoo Korintu ndee, Pool jokki laawol haayre, yehi Efeesu. O tawi ton taalibaaɓe, o lamndii ɗum'en, o wii:
—Yalla on keɓiino Ruuhu Ceniiɗo oo nde ngoonɗin-ɗon ndee naa?
Ɓe njaabii mo:
—Min nanaali Ruuhu Ceniiɗo ana woodi duu, sako min keɓa.
O lamndii ɓe, o wii:
—Ndennoo, lootogal batisima hongal keɓu-ɗon?
Ɓe njaabii, ɓe mbii:
—Lootogal batisima Yaayaa ngal.
Pool wii:
—Yaayaa batisima tuubugol batisannoo, ana wiya yimɓe ɓee yo ngoonɗin garoowo caggal muuɗum oo, ɗum woni Iisaa.
Nde ɓe nannoo ɗum ndee, ɓe mbatisiraa saabe Iisaa Joomiraaɗo oo. Nde Pool fawnoo juuɗe muuɗum e maɓɓe ndee, Ruuhu Ceniiɗo jippii e maɓɓe, eɓe kaala e ɗemɗe janane, eɓe kaalta ko Laamɗo loowi e maɓɓe koo. Eɓe mbaara e yimɓe sappo e ɗiɗon.
Pool naati e ley waajordu nduu, ana waajoroo ɓe cuusal hakke lebbi tati, omo haalda e maɓɓe, omo liddondira e maɓɓe, omo haɓanoo famminde ɓe haala Laamu Laamɗo. Kaa tiiɗuɓe ko'e ngon e maɓɓe, calii goonɗinde, ana mbonnita laawol Joomiraaɗo ngol yeeso yimɓe fuu. Ɗum waɗi so Pool seerti e maɓɓe, naɓi taalibaaɓe ɓee feere, ana waajoo ɗum'en ɲannde fuu e ley janngirde neɗɗo biyeteeɗo Tirannus. 10 O worri non faa hiɓɓi duuɓi ɗiɗi, faa hoɗunooɓe e Asiya ɓee fuu, gila e Yahuudiyankooɓe faa e Yunaninkooɓe, nani konngol Joomiraaɗo ngol.
11 Laamɗo waɗiri juuɗe Pool kaayɗe mawɗe, 12 fay e sarbetiiji e kaddule memnooɗe terɗe makko ana naɓee pawee e ɲawɓe, ɲawuuji muuɗum'en cella, seyɗaani'en njalta e muuɗum'en. 13 Yoga e Yahuudiyankooɓe yiilotooɓe faa ndibba seyɗaani'en, ndaarii ribbirde ɗum'en innde Iisaa, mbii:
—Alhorma Iisaa mo Pool waajotoo haala muuɗum oo, njaltee!
14 Gooto e hooreeɓe yottinooɓe sadaka, Yahuudiyanke biyeteeɗo Sikewas, ɓiɓɓe muuɗum worɓe njeɗɗon ngaɗii non, 15 faa seyɗaani jaabii ɗum'en, wii:
—Miɗo anndi Iisaa, miɗo anndi Pool, kaa onon, on hoɓe?
16 Neɗɗo laddaaɗo oo haɓi e maɓɓe, jaalii ɓe, torri ɓe faa ɓe ndogi, ɓe njaltiri galle oo terɗe teete e barme. 17 Kabaaru majjum saakii hakkunde Yahuudiyankooɓe e Yunaninkooɓe jooɗiiɓe Efeesu. Kulol nanngi ɓe fuu, innde Iisaa Joomiraaɗo oo teddinaa. 18 Heewɓe e goonɗinɓe ɓee ngari njaadiri, kaalti golleeji ɗi ngaɗunoo. 19 Boŋobii'en heewɓe ndeentini dewte muuɗum'en, nduppi ɗe yeeso yimɓe fuu. Ɓe kiisii coggu majje, ɓe tawi ana foti ujunaaji capanɗe joy kaalisi daneejo.* 20 Hono nii, haala Joomiraaɗo kaa ɓeydorii saakaade e heewde semmbe.
No fitina mawɗo waɗiri ley Efeesu saabe laawol Joomiraaɗo
21 Caggal ɗum, Pool fellisi seekude Makedoniya e Akaya faade Urusaliima. O wii:
—So mi tilike ton, waajibi mi yaha Roma duu.
22 O neli gollidooɓe makko ɗiɗon, Timote e Erasta, njaha Makedoniya. Kanko, o faɓɓi Asiya. 23 E oon wakkati, fitina mawɗo waɗi sabaabu laawol Joomiraaɗo ngol. 24 Baylo ndaneeri biyeteeɗo Demeteriyus ana tafa cuuroy kaalisi nanndukoy e rewrudu tooru biyeteeɗo Artemis. Omo heɓa hen tino heewngo, kanko e gollooɓe makko. 25 O reentini ɓeen e woɓɓe ɓe nanndi golle, o wii ɗum'en:
—Yiɓɓe, oɗon anndi e oo ɗoo golle keɓal meeɗen ngal fawii. 26 Oɗon njiya, oɗon nana Pool majjinii yimɓe heewɓe, wanaa ley Efeesu ɗoo tan, ley leyɗe Asiya fuu. O haalani ɓe kulle deweteeɗe ɗe yimɓe moƴƴiniri juuɗe mum'en ɗee nganaa deweteeɗe. 27 So jokkii nii, yimɓe mbonnan golle meeɗen. Wanaa ɗum tan, yimɓe ŋoottan teddinde rewrudu Artemis nduu duu, tooru men mawɗo mo hoɗuɓe Asiya e aduna oo fuu ndewata oo.
28 Nde ɓe nani ɗiin haalaaji ndee, ɓe mettaa sanne, hedde eɓe ngulla, eɓe mbiya:
—Artemis Efeesunkooɓe yo mawɗo! Artemis Efeesunkooɓe yo mawɗo!
29 Ngalluure ndee fuu jiiɓii. Gooto fuu dogani boowal manngal ngal. Ɓe ndaasi Gayus e Aristarka Makedoniyankooɓe, yaaduɓe Pool ɓee. 30 Pool ana yiɗi naatude hakkunde jamaa oo, kaa taalibaaɓe ɓee kaɗi mo ɗum. 31 Yoga e hooreeɓe leydi Asiya, yiɓɓe makko, neli e makko ana ndaarda mo pati o naata boowal too. 32 E oon wakkati, jamaa oo ana jiiɓii sanne. Ɓee ana ngullana ɗum ɗoo, ɓee too ana ngullana ɗum gaa. Ko ɓuri heewde e yimɓe ɓee anndaa fay ko hawrintini ɗum'en. 33 Yoga e jamaa oo kaaltani haala kaa gorko biyeteeɗo Aleksandere mo Yahuudiyankooɓe ɓee ngaɗi kaaloowo muuɗum'en oo. Aleksandere huncani ɓe junngo faa jinngana yimɓe muuɗum ɓee. 34 Kaa nde ɓe annditinnoo o Yahuudiyanke ndee, ɓe fuu eɓe ngulla ko waarata e leeruuji ɗiɗi, eɓe mbiya:
—Artemis Efeesunkooɓe yo mawɗo!
35 Nden binndoowo ngalluure ndee deƴƴini jamaa oo, wii:
—Onon Efeesunkooɓe, homo woni mo anndaa ngalluure Efeesu ndee woni hayboore rewrudu Artemis deweteeɗo mawɗo oo, kaɲum e natal muuɗum iwrungal dow kammu ngal? 36 Nde wonnoo fay gooto waawaa yeddude ɗum, oɗon kaani jippinde hakkillaaji mooɗon pati ngolliron fay huunde e heɲaare. 37 Worɓe ɓe ngaddu-ɗon ɓee, nganaa wujjooɓe kulle rewrudu, nganaa yennooɓe deweteeɗo meeɗen oo. 38 So tawii Demeteriyus e gollooɓe wonduɓe e muuɗum ɓee won mo njiɗi wullanaade, ɲalaaɗe careteeɗe ana ndarnaa, kaanankooɓe sarooɓe ana ngoodi, yo ɓe noddondir! 39 Kaa so tawii won goɗɗum ko ndaartaton, to deental saahiiɓe ɗum saroytee. 40 Eɗen mbaawi felireede murtere waɗunde hannde ndee, sabi fitina baaɗo nii walaa fay daliili gooto.
41 Caggal ɗii haalaaji, o firriti jamaa oo.
* 19:19 Ɗum hawrata e golle jokolle duuɓi teemedere e capanɗe joy.