22
—Sakiraaɓe e baabiraaɓe, kettinee jooni faa mi fammina on mi waɗaali ko boni.
Nde ɓe nani ibaraninkoore o haaldata e maɓɓe ndee, ɓe ndeƴƴinii teen. O wii:
—Mi Yahuudiyanke pinɗo Tarsus ley leydi Silisi. Kaa ɗo Urusaliima ɗoo mawnu-mi. Gamaliyel wonnoo moobbo am. Kanko janngini kam sariya njaatiraaɓe meeɗen oo faa paamu-mi. Miɗo jootunoo e Laamɗo hono no on fuu ngorru-ɗon hannde nii. Mi torrii jokkuɓe ngol ɗoo Laawol ɓee faa maayi. Mi nanngii worɓe e rewɓe, mi uddii ɗum'en kasu. Jottinoowo Sadaka Mawɗo e waalde Saahiiɓe ɓee fuu ana ceettanoo kam kaɲum'en duu. Keɓu-mi e maɓɓe kasen talki faa mi holla sakiraaɓe maɓɓe wonɓe Damas ɓee, njaa-mi haɓɓoyde jokkuɓe laawol Iisaa wonɓe ton ɓee, faa mi wadda ɗum'en Urusaliima yalla ana caree.
Njaa-mi faa ɓadii-mi Damas, wakkati hakkunde naange, fooyre mawnde iwi dow kammu, yaayni, filii kam. Caamu-mi e leydi, nan-mi daande ana wiya kam: «Sool, Sool, ko saabii so aɗa torra kam?» Njaabii-mi, mbii-mi: «Aan homo, giɗo Laamɗo?» O wii kam: «Miin, Iisaa Nasaraatunke mo torru-ɗaa oo.» Wonduɓe e am ɓee njii fooyre ndee, kaa ɓe nanaali daande kaalduɗo e am oo. 10 Nden, mbii-mi: «Joomiraaɗo, koɗum ngaɗan-mi?» Joomiraaɗo wii kam: «Imma, yaa Damas, a haalante ton ko njamire-ɗaa ngaɗaa koo fuu.» 11 Wonduɓe e am ɓee ɗowi kam faa ley Damas, sabi fooyre ndee wumniino kam no nde sattiri yaaynude.
12 Ananiyas yo gorko kulɗo Laamɗo, jokkuɗo Sariya Muusaa, mo Yahuudiyankooɓe hoɗuɓe ton fuu ceettii moƴƴo oo, 13 wari, darii yeeso am, wii kam: «Sool, sakiike, wumtu!» Ɗon e ɗon njii-moo-mi. 14 O wii: «Laamɗo njaatiraaɓe meeɗen oo suɓike ma yalla aɗa annda sago muuɗum, njiyaa Pooccitiiɗo oo, nanaa haala muuɗum. 15 Sabi aan seettantoo mo yeeso yimɓe fuu ko njii-ɗaa e ko nan-ɗaa. 16 Jooni, koɗum ndoomataa? Imma, loote-ɗaa lootogal batisima, njaafire-ɗaa luutti maa e noddude innde Joomiraaɗo.»
17 Caggal mi wirfitike Urusaliima, miɗo rewa Laamɗo ley Suudu Dewal Mawndu nduu, faa won ko ƴellitii e am, 18 nden njii-mi Joomiraaɗo, wii kam: «Heɲa law, yaltu Urusaliima, sabi ɓe njaɓataa seedaaku mo ceettanto-ɗaa kam oo.» 19 Njaabii-mi, mbii-mi: «Joomiraaɗo, eɓe anndi miɗo yahannoo ley cuuɗi baajorɗi ɗii fuu, miɗo uddannoo miɗo fiyannoo goonɗinɓe ma ɓee. 20 Nde ƴiiƴam Eciyen seede maa oo yuppetee ndee, miɗo darii, eɗum weli kam ko o waraa koo, miin haybannoo kaddule warɓe mo ɓee.» 21 Joomiraaɗo jaabii kam, wii: «Yaa, mi nelete to woɗɗi to yimɓe ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe.»
No Pool wiiri yo Romanke
22 Eɓe kettinanii mo faa o haali ngol konngol. Nden ɓe ngulli, ɓe mbii:
—Ittu mo e leydi ndii! Hono oo haanaa wuurde!
23 Eɓe ngulla, eɓe mbeeynaa saayaaji maɓɓe, eɓe immina colla. 24 Hooreejo oo yamiri Pool naɓee to ley huɓeere too, lamndoree piiɗe faa ɓe annda ko saabii so jamaa oo ana wulla e makko hono nii. 25 Nde ɓe kaɓɓi mo faa ɓe piya mo ndee, o wii mawɗo gonɗo ɗon oo:
—Ana daganoo on piyon Romanke sako mo saraaka naa?
26 Nde mawɗo oo nani ɗum ndee, haalanoyi hooreejo oo, wii:
—Aɗa anndi ko kosu-ɗaa faa ngaɗaa naa? Gorko oo yo Romanke non!
27 Nden hooreejo oo yehi to Pool, lamndii ɗum, wii:
—Haalanam, soobee fuu a Romanke naa?
Pool jaabii, wii:
—Kaɲum!
28 Hooreejo oo jaabii, wii:
—Miin, so wanaa njoɓu-mi kaalisi keewɗo nde keɓu-mi laataade Romanke.
Pool wii mo:
—Miin, mi finii mi tawii mi kaɲum.
29 Ɗon e ɗon anniyiiɓe fiide mo faa tilsina mo haaltude ɓee njalti. Hooreejo oo huli, sabi anndii Pool yo Romanke, haɓɓiino ɗum.
No Pool naɓiraa yeeso waalde Saahiiɓe
30 Janngo mum, kammari hooreejo oo ana yiɗunoo taƴorde ko Yahuudiyankooɓe ɓee ngullanirii Pool, humti ɗum, yamiri hooreeɓe yottinooɓe sadaka e waalde Saahiiɓe ndee fuu kawrita. Caggal ɗum, o waddi Pool, o darni ɗum yeeso maɓɓe.