23
Pool ƴeewi waalde Saahiiɓe ɓee, wii:
—Sakiraaɓe, hakkille baaltiiɗo nguurdu-mi yeeso Joomiraaɗo gila pinu-mi faa yottaade ɲalooma hannde oo.
Nii Ananiyas, Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo, yamiri darinooɓe bannge makko ɓee piya mo e hunduko. Nden, Pool wii mo:
—Laamɗo fiyete, aan kokowol dawninaangol! A jooɗoto faa cariraa kam Sariya Muusaa, ko njamir-ɗaa mi fiyee koo a luuttii Sariya Muusaa.
Darinooɓe ɗon ɓee mbii Pool:
—A yennan Jottinoowo Sadaka Mawɗo mo Laamɗo suɓii oo naa?
Pool jaabii, wii:
—Sakiraaɓe, mi anndaa o Jottinoowo Sadaka Mawɗo, sabi miɗo anndi ana winndii: «Pati yennu hooreejo leɲol maa!»*
Nde wonnoo Pool ana anndi yoga e Saahiiɓe ɓee yo Saduki'en, yoga mum'en yo Farisa'en, duki semmbe, wii:
—Sakiraaɓe, miin mi Farisanke, ɓii Farisanke. Saabe fawgol jikke e immital maayɓe carirtee-mi.
Nde o haalnoo ɗum ndee, Farisa'en ɓee e Saduki'en ɓee njeddondiri, deental ngal feccii. Tawi Saduki'en ana mbiya immital walaa, malaa'ika'en ngalaa, ruuhuuji ngalaa, kaa Farisa'en ana ngoonɗini ɗum fuu. Duko ngoo ɓeydii mawnude. Yoga e dunkee'en Sariya heedanɓe Farisa'en ɓee ndarii, immini duko manngo, ana mbiya:
—Walaa fuu ko boni ko min njii e oo gorko. Ana waawi taweede ruuhu naa malaa'ika haaldi e makko!
10 Jeddi ɗii mawni faa hooreejo sordaasi'en oo huli pati Pool seekee. Ɗum waɗi so o yamiri sordaasi'en njippoo to deental too, itta Pool e juuɗe yimɓe ɓee, naɓta ɗum to huɓeere too.
11 Jemma jokkuɗo hen oo, Joomiraaɗo darii yeeso Pool, wii ɗum:
—Pati hul! No ceettanori-ɗaa kam ley Urusaliima nii, ana haani ceettanoro-ɗaa kam non Roma duu.
No Yahuudiyankooɓe ngaɗiri gaddal faa mbara Pool
12 Nde weetunoo ndee, Yahuudiyankooɓe ɓee ngaɗi gaddal, kunii ɲaamataa njarataa gila ɗoo faa mbara Pool. 13 Wannooɓe ngal gaddal ɓee ana ɓuri capanɗe nayon gorko. 14 Ɓe njehi to hooreeɓe yottinooɓe sadaka e mawɓe, ɓe mbii:
—Min kunike hunoore fay huunde min ɲaamataa min njarataa gila ɗoo faa min mbara Pool. 15 Jooni, onon e waalde Saahiiɓe ɓee, mbiyee hooreejo sordaasi'en oo waddana on Pool, mbiyon oɗon njiɗi faamtindaade ko o haalannoo koo. Minen, miɗen lanndinii faa min mbara mo gila mo yottaaki.
16 Baaɗii Pool gorko nani haala gaddal ngal, yehi to huɓeere too, naati, humpiti Pool. 17 Pool noddi gooto e mawɓe sordaasi'en ɓee, wii ɗum:
—Naɓu oo suka gorko to hooreejo too, sabi won ko o yiɗi haalande ɗum.
18 Mawɗo sordaasi'en oo naɓi mo to hooreejo muuɗum too, wii ɗum:
—Nanngaaɗo biyeteeɗo Pool oo noddi kam, ɲaagii kam mi wadda oo suka gorko to maa, sabi won ko oon yiɗi haalande ma.
19 Hooreejo oo nanngi junngo makko, sawdintini mo, wii:
—Koɗum kaalantaa kam?
20 O wii ɗum:
—Yahuudiyankooɓe kaaldii, kawrii, ndaardete janngo yalla aɗa waddana ɗum'en Pool yeeso waalde Saahiiɓe ɓee, ɓe nanndinkinoo e yiɓɓe faamtindaade ko o haalannoo koo. 21 Pati njaɓanaa ɓe! Sabi ko ɓuri worɓe capanɗe nayon e maɓɓe ana ɲugganii mo, kunike ɲaamataa njarataa so mbaraali mo. Ɓe lanndinike, eɓe ndoomi yamiroore maa.
22 Hooreejo oo wii suka gorko oo:
—Pati haalan fay gooto a haalanii kam ɗum.
O yoppi ɗum witti.
No Pool neldiraa Kaysariya
23 Caggal ɗum, o noddi mawɓe sordaasi'en makko ɗiɗon, o wii ɗum'en:
—Mooɓtee worɓe teemeɗe ɗiɗon e waɗɗiiɓe pucci capanɗe njeɗɗon, kaɲum e teemeɗe ɗiɗon jom'en gaawe. On fuu, lanndinee yaade Kaysariya wakkati jeenaɓo jemma. 24 Kaɓɓee pucci faa naɓiron Pool e dow jam, to Filikus goforneer oo too.
25 Hooreejo oo winndi oo ɓataaki:
 
26 Miin, Kalawdiyus Lisiyas, miɗo jowte, aan Filikus goforneer tedduɗo oo.
27 Gorko mo neldu-maa-mi oo, Yahuudiyankooɓe nanngunoo ɗum, anniyii warde ɗum. Nde kumpitinoo-mi o Romanke ndee, naatu-mi hen, miin e fedde sordaasi'en ndee, mbiltu-moo-mi. 28 Nde wonnoo miɗo yiɗi faamde ko ɓe ngullanirii mo ndee, ngaddu-moo-mi yeeso waalde Saahiiɓe maɓɓe. 29 Taw-mi banngal sariya maɓɓe tan ɓe ngullanirii mo, kaa ko o wullanaa e muuɗum koo, waawaa waddande mo wareede naa uddeede. 30 Caggal ɗum, martu-mi kumpa Yahuudiyankooɓe ndawridii faa nannga mo. Ɗum waɗi so neldu-maa-mi mo ɗon e ɗon, njamir-mi wullaniiɓe mo ɓee duu njaha to maa.
 
31 Sordaasi'en ɓee ngaɗi ko njamiraa koo, ɓami Pool ley jemmaaku, naɓi ɗum faa Antibatiris. 32 Janngo mum, sordaasi'en yaarannooɓe koyɗe ɓee mbirfitii to huɓeere too, ɗaldi Pool waɗɗiiɓe pucci ɓee njottinoya ɗum. 33 Nde ɓeen njottinoo Kaysariya ndee, ndokki goforneer oo ɓataaki oo, kolli ɗum Pool. 34 Nde kaananke oo janngi ɓataaki oo ndee, lamndii hoto o jeyaa. Nde o nani Silisi Pool jeyaa ndee, 35 o wii ɗum:
—So wullaniiɓe ma ɓee ngarii, mi nanan haala maa.
O yamiri oon mooɓtoyee to suudu laamordu Hirudus too.
* 23:5 Pergu 22.27