24
No Pool wulliranaa to Filikus
Balɗe joy caggal muuɗum, Ananiyas Jottinoowo Sadaka Mawɗo oo yottii Kaysariya ana wondi e yoga e mawɓe ɓee, kaɲum e dunkee sariyaRomankooɓe biyeteeɗo Tartulus. Ɓe ngullanii Pool to goforneer oo. Nde Pool noddaa ndee, Tartulus fuɗɗi wullanaade mo yeeso kaananke oo, wii:
—Filikus kaananke tedduɗo, laamu maa waddanii min jam ɓooyɗo, kasen ɲeeɲal maa waylitii leɲol ngol sanne. Ɗum fuu saabe maa min keɓiri tatteeji fuu, min njettii ma sanne. Mi yiɗaa joonnde ndee juuta, kaa miɗo ndaarde saabe moƴƴuki maa, kettinano-ɗaa min seeɗa. Min tawii oo ɗoo gorko yo bonɗo sanne, gaddoowo fitina hakkunde Yahuudiyankooɓe wonɓe e aduna oo ɓee fuu. O hooreejo diina Nasaraatunkooɓe oo. O naatii e soɓinde Suudu Dewal Mawndu nduu, ɗum nee min nanngii mo. [ *] Aan e hoore maa, lamndo-ɗaa mo, paamaa ko min ngullanirii mo koo fuu.
Yahuudiyankooɓe tawdaaɓe e makko ɓee mbii non jaati worri.
10 Nde goforneer oo hokkunoo Pool haala ndee, jaabii:
—Miɗo anndi waɗii duuɓi aɗa sara ngol leɲol. Ɗum waɗi so miɗo seyoroo liddi am ɗii. 11 Ɓuraa balɗe sappo e ɗiɗi ko ngar-mi Urusaliima faa mi rewa Laamɗo. So a taykiima, aan e hoore maa, a tawan hono non worri. 12 Fay gooto tawaali kam miɗo hiitondira e neɗɗo naa miɗo jirkita jamaa, wanaa e ley Suudu Dewal Mawndu nduu, wanaa e ley cuuɗi baajorɗi, wanaa e ley ngalluure ndee. 13 Ɓe mbaawaa tabintinde ko ɓe ngullanirii kam e muuɗum jooni koo. 14 Kaa miɗo jaɓi yeeso maa: miɗo rewri Laamɗo njaatiraaɓe meeɗen oo diina mo ɓe mbiyata diina peneejo oo. Miɗo goonɗini ko winndaa e Tawreeta Muusaa koo e ko winndaa e dewte annabaaɓe koo fuu. 15 Kasen duu miɗo fawi jikke am e Laamɗo mo ɓe pawi jikke maɓɓe e muuɗum kamɓe duu oo, o wuurtinan fooccitiiɓe e ɓe pooccitaaki fuu. 16 Ɗum saabii so tiinnitii-mi yalla ana laatanoo kam hakkille baaltiiɗo ɲannde fuu ko waldaa e feloore yeeso Laamɗo e yeeso yimɓe.
17 Caggal duuɓi keewɗi, ngartu-mi faa mi waɗana yimɓe am dokke, mi itta sadakaaji. 18 E ley majjum ɓe tawi kam e ley Suudu Dewal Mawndu nduu caggal mi sennaama, mi waldaa e jamaa, mi waldaa e dillere. 19 Yoga e Yahuudiyankooɓe leydi Asiya wonnooɓe ɗon, ɓeen kaannoo warde wullanaade kam yeeso maa, so tawii won ko ɓe ngullantoo kam. 20 Naa ɓee ɗoo, kaɲum e hoore mum'en kaala boofi ɗi njii e am nde ndarinoo-mi yeeso waalde Saahiiɓe ndee, 21 so wanaa konngol gootol ngol ndarii-mi so ngullu-mi, mbii-mi: «Saabe immital maayɓe carirton kam hannde!»
22 Nde Filikus nannoo ɗum ndee, riiwti ɓe e dow no mo anndiri diina oo. O wii:
—So Lisiyas hooreejo oo warii, mi saran haala mooɗon kaa.
23 O yamiri mawɗo sordaasi'en oo hayba Pool, waɗana ɗum mosolaa, pati haɗa fay gooto e yiɓɓe muuɗum ɓee gollande ɗum naa warde e muuɗum.
24 Balɗe seeɗa caggal muuɗum, Filikus wardi e jom suudu muuɗum Yahuudiyanke biyeteeɗo Durusilla. O neli Pool waddoyee, o nanii ana haala haala goonɗinal Iisaa Almasiihu. 25 Kaa nde Pool haalannoo haala fooccitaare e nantaare e sariya garoowo ndee, Filikus huli, wii:
—Jooni kaa, gasii, yaa! Nde keɓindii-mi fuu, mi nodditete.
26 O miilii Pool hokkan mo kaalisi. Ɗum saabii so omo nodda ɗum cili keewɗi faa ɓe ngaajodoo.
27 Kaa nde ɗum heɓunoo duuɓi ɗiɗi ndee, Porsiyus Festus loomtii Filikus, laatii kaananke. Nde wonnoo Filikus ana yiɗi seynude Yahuudiyankooɓe ɓee, yoppi Pool e ley kasu oo.
* 24:7 E ɗereeji ɓooyɗi ɗii, yoga ana ɓeyda aaya 7:Miɗen njiɗi sarde mo sariya amen, tawi Lisiyas hooreejo sordaasi'en oo ittirii mo e juuɗe amen semmbe, yamiri wullaniiɓe mo ɓee ngara yeeso maa.