25
No Pool ɲaagorii sariya mum naɓee to kaananke Roma
Balɗe tati caggal ko Festus wari e ley leydi ndii koo, iwi Kaysariya, yehi Urusaliima. Ɗon, hooreeɓe yottinooɓe sadaka e mawɓe Yahuudiyankooɓe ngari to makko ngullitanii Pool. Ɓe ndaardi mo soobee o hokka ɓe Pool, ɓe ngadda ɗum Urusaliima, sabi eɓe tewta no ɓe njanira mo, ɓe mbara mo. Festus wii Pool ana uddii kasu Kaysariya too, kanko e hoore makko o birfitotooɗo ton law. O wii:
—Mawɓe mooɗon ngara njaada e am Kaysariya, ngullanoo gorko oo so tawii won ko waɗi.
Festus faɓɓidaali e maɓɓe ko ɓuri balɗe jetti naa sappo, caggal ɗum, o regii o feewi Kaysariya. Janngo mum, o jooɗoyii to sarirde too, o yamiri Pool waddee. Nde Pool yottii ndee, Yahuudiyankooɓe iwɓe Urusaliima ɓee pilii ɗum, kappi ɗum kuɗɗe bonɗe keewɗe, ɗe ngalaa daliili. Pool jaabii, ana wiya:
—Mi meeɗaali tooɲude, wanaa sariya Yahuudiyankooɓe oo, wanaa Suudu Dewal Mawndu nduu, wanaa kaananke Roma mawɗo oo.
Nde wonnoo Festus ana yiɗi seynude Yahuudiyankooɓe ɓee, lamndii Pool, wii:
—Aɗa jaɓa yaade Urusaliima faa miin e hoore am mi saroya ton kabaaru maa oo naa?
10 Pool wii:
—E sarirde kaananke Roma mawɗo ngon-mi, ɗo kaan-mi sareede ɗoo. Mi tooɲaali Yahuudiyankooɓe ɓee, no aan e hoore maa anndir-ɗaa ɗum nii. 11 So tawii miin tooɲi, mi waɗii ko foti warde kam, mi salataako wareede. Kaa so fay huunde e ko ɓe kappi kam koo wanaa goonga, fay gooto waawaa wattude kam e juuɗe maɓɓe. Sariya am ɓettinee, yaha to kaananke Roma mawɗo oo.
12 Caggal nde Festus haaldi e howruuɓe muuɗum, jaabii, wii:
—Sariya maa ɓettinee to kaananke Roma mawɗo njiɗ-ɗaa, ɗum nee, a ɓettinte yaade to kaananke Roma mawɗo!
No Pool waddiraa yeeso Agirippa e Barniki
13 Balɗe seeɗa caggal muuɗum, Agirippa kaananke oo e Barniki ngari Kaysariya jowtude Festus. 14 Nde ɓe paɓɓunoo ɗon balɗe seeɗa ndee, Festus haalani kaananke oo haala Pool, wii:
—Won gorko mo Filikus yoppi ɗoo e kasu. 15 Nde njaa-mi Urusaliima ndee, hooreeɓe yottinooɓe sadaka e mawɓe Yahuudiyankooɓe kaalanii kam haala makko, ɲaagiima mi sara mo. 16 Njaabii-mi ɓe: Romankooɓe neesoraaki sarde neɗɗo tawee jooddaaki e happuɓe ɗum ɓee, jaaboo ɗum'en. 17 Nde ɓe mooɓtinoo so ɓe ngari ɗoo ndee, miin nee, mi neemtinaali fay huunde. Janngo mum, njooɗoyii-mi to sarirde too, njamir-mi gorko oo waddee. 18 Nde wullaniiɓe mo ɓee ndarii bannge makko ndee, ngaddaali fay feloore wootere e ko miilannoo-mi koo. 19 Ɓe ngaddi e makko haalaaji banngal diina maɓɓe, kaɲum e gooto biyeteeɗo Iisaa maayɗo, mo Pool wiyata ana wuuri oo. 20 Miin nii, haala wa'uka nii ana wemmbi kam, ɗum waɗi so lamndi-moo-mi yalla omo jaɓa saroyeede Urusaliima naa? 21 Kaa o ɲaagiima kabaaru makko wattee e juuɗe kaananke mawɗo oo, ndennoo njamir-mi o haybee ɗoo faa mi heɓa neldude mo kaananke Roma mawɗo oo.
22 Agirippa wii Festus:
—Miɗo yiɗi hettinaade oo gorko, miin e hoore am.
Festus wii:
—A hettinto mo janngo.
23 Janngo mum, Agirippa e Barniki ngardi e fuukinaare mawnde, naati e ley sarirdu nduu, kamɓe e hooreeɓe sordaasi'en ɓee e mawɓe ngalluure ndee. Festus yamiri Pool waddee. 24 Festus wii:
—Agirippa kaananke e deental tawaaɓe ɗoo! On njii oo gorko. Yahuudiyankooɓe fuu ngullanike mo ga am ley Urusaliima e ɗoo fuu, eɓe ngulla eɓe mbiya o haanaa yoppeede o wuura. 25 Miin e hoore am, mi tawii o waɗaali fay huunde ko haani warde mo. Kaa nde wonnoo kanko e hoore makko o ɲaagiima sariya makko ɓettinee, naɓee to kaananke Roma mawɗo oo, mi fellisii neldude mo ton. 26 Mi walaa taƴoral fuu e makko ko kaan-mi winndude e kaananke oo. Ɗum waɗi so ndarnu-moo-mi yeeso mooɗon on fuu, faa ɗum teeŋa e maa, aan Agirippa kaananke oo, yalla so en kettinike haala makko, miɗo heɓa ko mi winnda. 27 Sabi ɗum gasataa no kasunke neldirtee kaananke mawɗo oo tawee ko nanngiraa koo hollitaaka faa laaɓa.