26
Agirippa wii Pool:
—A hokkaama haala, haal haala maa.
Nden, Pool hunci junngo, jaabii, wii:
—Agirippa kaananke, mi seyorike hujjaade yeeso maa hannde ko Yahuudiyankooɓe ngullanirii kam koo fuu. Sabi aɗa anndi neesuuji Yahuudiyankooɓe e haalaaji muuɗum'en fuu. Saabe majjum miɗo ɲaage, muɲaa, kettinano-ɗaa kam.
Yahuudiyankooɓe fuu ana anndi no nguurdu-mi gila mi cukalel tusukel. Eɓe anndi no ngorrunoo-mi e ley suudu baaba am e ley Urusaliima fuu. Eɓe anndi gila arannde, so ɓe njaɓii seettaade: miɗo jokki laawol diina amen ɓurngol tiiɗude ngol, miɗo hiisodaa e Farisa'en. Jooni, mi darike faa mi saree saabe mi fawii jikke am dow fodoore nde Laamɗo waɗani njaatiraaɓe meeɗen ndee. Leɲi meeɗen sappo e ɗiɗi ɗii ana pawi jikke muuɗum e tabital fodoore ndee, ana ndewira soobee jemma e ɲalooma. Kaananke, saabe oo jikke Yahuudiyankooɓe ngullanorii kam! Ko saabii so onon Yahuudiyankooɓe miil-ɗon Laamɗo waawaa immitinde maayɓe?
Miin e hoore am, e ɓettaade mi taƴoriino miɗo haani bonnude innde Iisaa Nasaraatunke oo, no laatorii fuu. 10 Ɗum woni ko ngaɗu-mi Urusaliima. Hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓee njarraninoo kam mi udda seniiɓe heewɓe e kasu. Nde ɓe caranoo ɓe wareteeɓe ndee, miɗo yarrii ɗum. 11 Mi torrii ɓe cili keewɗi e cuuɗi baajorɗi ɗii fuu, mi tilsinii ɓe mbonkoo Joomiraaɗo. Torra am e maɓɓe ana mawnunoo sanne faa miɗo tawoyannoo ɓe ley geelle janane.
12 Hono non njaaru-mi Damas nde hooreeɓe yottinooɓe sadaka ɓee njarranii kam ndee. 13 Kaananke, miɗo e laawol wakkati hakkunde naange, njii-mi fooyre ana iwa dow kammu ana filoo kam, miin e yaaduɓe e am ɓee fuu. Fooyre ndee ana ɓuri naange jalbude. 14 Min fuu, min caami e leydi, nan-mi daande ana wiya kam e ley ibaraninkoore: «Sool, Sool, ko saabii so aɗa torra kam? So ndemoori wii saloto ko nannguɗo ginol mum waɗata fuu, ɓeydan naawnaade.» 15 Njaabii-mi, mbii-mi: «Aan homo, giɗo Laamɗo?» Joomiraaɗo wii: «Miin, Iisaa mo torru-ɗaa oo. 16 Imma dara, sabi mi ɓannganii ma mi suɓike ma faa ngollanaa kam, ceedano-ɗaa kam ley ko njii-ɗaa koo e ko anniyii-mi ɓannginanoyde ma caggal hannde. 17 Mi reenete e Yahuudiyankooɓe e yimɓe leɲi goɗɗi, ɓe nelan-maa-mi e muuɗum jooni ɓee, 18 yalla aɗa feerta gite maɓɓe, ɓe iwa e nimre, ɓe ngarta e fooyre, ɓe iwa e junngo Ibiliisa, ɓe ngarta e Laamɗo, ɓe keɓa yaafeede luutti, ɓe ndonida e sennaaɓe ɓee saabe ko ɓe goonɗini kam koo.»
19 Kaananke Agirippa, ɗum waɗi so mi salaaki ɗowtanaade ko njii-mi, ko iwrani kam dow kammu koo. 20 Ɓe miɗo adoo waajaade fuu yo yimɓe Damas e yimɓe Urusaliima e piilol Yahuudiya fuu. Caggal ɗum, njokkin-mi hen yimɓe leɲi goɗɗi tuuba, ngarta e Laamɗo, ngolla golleeji kollitooji ɓe tuubii. 21 Saabe ɗum Yahuudiyankooɓe nanngiri kam ley Suudu Dewal Mawndu nduu, tewti warde kam. 22 Kaa faa hannde, Laamɗo ana reeni kam. Miɗo seettanoo tedduɓe e lo'uɓe. Mi waajataako fay huunde so wanaa ko annabaaɓe e Sariya Muusaa kaali waroyan koo: 23  Almasiihu torroto, adoo maayɓe immitaade. Caggal ɗum, o waajoto fooyre, ko wanaa yimɓe meeɗen tan, o waajoto leɲi goɗɗi duu.
24 Nde Pool haalata ɗum ndee, Festus jahii jahaango manngo, wii:
—Pool, a haanɗii! Heewgol maa anndal ngol haanɗinii ma!
25 Pool jaabii, wii:
—Tedduɗo, mi haanɗaali. Ko kaalan-mi koo yo haalaaji goonɗuɗi, jogiiɗi maanaa. 26 Agirippa kaananke oo ana anndi kuɗɗe ɗee. Ɗum waɗi so miɗo hoolii haalde ɗum yeeso makko. Sabi miɗo taƴori fay huunde ɲooɓanaali mo hen, sabi ɗum waɗaali e cuucuukka. 27 Kaananke! Aɗa goonɗini annabaaɓe naa? Miɗo anndi aɗa goonɗini!
28 Agirippa wii Pool:
—Seeɗa tan haɗete waɗude kam neɗɗo Iisaa.
29 Pool jaabii, wii:
—Yaawi taaɗi fuu, mi ɲaagoto Laamɗo faa aan e hettintooɓe kam jooni ɓee fuu laato-ɗon ko ngon-mi koo, tawee ɓoggol e calali ngalaa e mon.
30 Kaananke oo e goforneer oo e Barniki e jooddinooɓe e muuɗum'en ɓee fuu immii. 31 Nde ɓe njalti suudu nduu ndee, eɓe mbiyondira:
—O waɗaali ko haani warde mo naa ko haani uddude mo kasu.
32 Agirippa wii Festus:
—Omo waawnoo yoppiteede so o wiyaalino sariya makko ɓettinee naɓee to kaananke Roma mawɗo oo.