6
No worɓe njeɗɗon cuɓiraa faa mballa nelaaɓe ɓee
E ɗeen balɗe, tawi taalibaaɓe ɓee ana ɓeydoo heewde, Yahuudiyankooɓe haalooɓe yunaninkoore ngullanii Yahuudiyankooɓe haalooɓe ibaraninkoore, sabi rewɓe mum'en talka'en ɓe worɓe mum'en maayi ɓee njakkantaake hiraande so yimɓe fuu ana njakkanee. Nelaaɓe sappo e ɗiɗon ɓee noddi jamaa goonɗinɓe oo fuu, mbii:
—Minen, yoppude konngol Laamɗo, min kiinnoo jakkaade hiraande, sellantaa min. Sakiraaɓe, cuɓee hakkunde mooɗon worɓe njeɗɗon anndiraaɓe gikku lobbo, heewɓe Ruuhu Ceniiɗo e caahu, faa min keettina ɗum'en e oon golle. Minen kaa, accon min kiinnoo waɗude duwaawu e waajaade konngol Laamɗo.
Haala kaa weli goonɗinɓe ɓee fuu. Nden ɓe cuɓii Eciyen, gorko goonɗinɗo keewɗo Ruuhu Ceniiɗo oo, kaɲum e Filipa e Porokor e Nikanor e Timon e Parmenas e Nikolas, jeyaaɗo Antiyokiya naatuɗo e diina Yahuudiyankooɓe oo. Ɓe ndarnaa yeeso nelaaɓe ɓee. Ɓeen pawi juuɗe muuɗum'en e dow maɓɓe, nduwanii ɓe.
Konngol Laamɗo ana yaaja yaade, taalibaaɓe ana ɓeydoo heewde sanne e ley Urusaliima. Yottinooɓe sadaka heewɓe ngoonɗini Iisaa.
No Eciyen nanngiraa
Eciyen, keewɗo moƴƴere e baawɗe Laamɗo oo, ana waɗannoo kaayɗe e taagumansaaji mawɗi hakkunde yimɓe. Kaa won yoga e jeyaaɓe e waajordu wiyeteendu waajordu rimɗinaaɓe, kaɲum e iwɓe Sireene e Aleksandiri e Silisi e Asiya, immaniiɓe mo ana ndukida e makko, 10 kaa ɓe ndonkii jaalaade mo saabe omo haaldira e maɓɓe hakkilantaaku e Ruuhu. 11 Nden ɓe kaaldi e yimɓe yalla ana mbiya nanii omo yenna Muusaa e Laamɗo. 12 Nii ɓe njirkitiri jamaa oo e mawɓe ɓee e dunkee'en Sariya ɓee. Nden, ɓe nanngi Eciyen, ɓe naɓi ɗum to waalde Saahiiɓe too, 13 ɓe ngaddi seedee'en peneeɓe, ana mbiya:
—Oo gorko ŋoottaali yennude Suudu Dewal Mawndu nduu, o ŋoottaali yennude Sariya Muusaa. 14 Min nanii omo wiya Iisaa Nasaraatunke oo wurjinan suudu nduu, waylita aadaaji ɗi Muusaa ɗaldi en ɗii.
15 Saahiiɓe jooɗiiɓe ton ɓee fuu puttini Eciyen gite, njii yeeso makko ana wa'i no yeeso malaa'ika nii.